przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ważne

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 19.00 w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa. // W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 19.00 w całym kraju obowiązuje żałoba narodowa. //
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Ustawy podpisane przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – podpisana 12 kwietnia 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 7. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 8. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 9. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 10. Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961r. – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 11. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – podpisana 16 kwietnia 2010 roku.
 12. Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 13. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 14. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 15. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 16. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 17. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 18. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw– podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 19. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 20. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 29 kwietnia 2010 r.
 21. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne – podpisana 7 maja 2010 r. 
 22. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie – podpisana 17 maja 2010 roku.
 23. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 19 maja 2010 r.
 24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych – podpisana 19 maja 2010 r.
 25. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. – podpisana 19 maja 2010 r.
 26. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – podpisana 19 maja 2010 r.
 27. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – podpisana 20 maja 2010 r.
 28. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – podpisana 20 maja 2010 r.
 29. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń – podpisana 20 maja 2010 r.
 30. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk – podpisana 20 maja 2010 r.
 31. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 32. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – podpisana 20 maja 2010 r.
 33. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – podpisana 20 maja 2010 r.
 34. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 35. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki – podpisana 20 maja 2010 r.
 36. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 20 maja 2010 r.
 37. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – podpisana 20 maja 2010 r.
 38. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – podpisana 24 maja 2010 
 39. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” – podpisana 27 maja 2010 r.
 40. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – podpisana 27 maja 2010 r.
 41. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 27 maja 2010 r.
 42. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 31 maja 2010 r.
 43. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych – podpisana 31 maja 2010 r.
 44. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – podpisana 31 maja 2010 r.
 45. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 31 maja 2010 r.
 46. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.
 47. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – podpisana 8 czerwca 2010 r.
 48. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności – podpisana 8 czerwca 2010 r.
 49. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 czerwca 2010 r.
 50. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim – podpisana 10 czerwca 2010 r.
 51. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane – podpisana 10 czerwca 2010 r.
 52. Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – podpisana 10 czerwca 2010 r.
 53. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 czerwca 2010 r.
 54. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 czerwca 2010 r. 
 55. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. – podpisana 22 czerwca 2010 r.
 56. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – podpisana 23 czerwca 2010 r.
 57. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 23 czerwca 2010 r.
 58. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. – podpisana 1 lipca 2010 r.
 59. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium – podpisana 1 lipca 2010 r.
 60. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – podpisana 1 lipca 2010 r.
 61. Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. – podpisana 5 lipca 2010 r.
 62. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – podpisana 5 lipca 2010 r.
 63. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 lipca 2010 r.
 64. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – podpisana 5 lipca 2010 r.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.