Warszawa: ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM I ZAINSTALOWANIEM SIECIOWYCH SYSTEMÓW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DLA KANCELARII PREZYDENTA RP
Numer ogłoszenia: 393924 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Prezydenta RP , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6952863, faks 695-28-62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM I ZAINSTALOWANIEM SIECIOWYCH SYSTEMÓW MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DLA KANCELARII PREZYDENTA RP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostarczeniem, zainstalowaniem, skonfigurowaniem i testowym uruchomieniem w Pałacu Prezydenckim i Rezydencji Prezydenta RP Belweder: a) dwóch kompletów zestawów profesjonalnej klasy sieciowych systemów mikrofonów bezprzewodowych z kompleksowym zarządzaniem widma radiowego i najwyższym stopniem niezawodności w bezprzewodowej transmisji dźwięku dla zastosowań o najwyższym znaczeniu medialnym i artystycznym, w skład którego wchodzą bezprzewodowe mikrofony ręczne, odbiorniki, systemy zarządzania częstotliwościami, systemy zdalnego zarządzania i monitorowania nadajników, dystrybucji sygnałów antenowych i systemu zaawansowanego zasilania nadajników opartego na technologii akumulatorów litowo-jonowych z ładowarką zintegrowaną; b) pięć zestawów profesjonalnych mikrofonów bezprzewodowych. 2. Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania, skonfigurowania i testowego uruchomienia sprzętu oraz przeszkolenia wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, w obiekcie Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania sprzętu na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 5. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2008 znak bezpieczeństwa CE) określonym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający za zgodny z warunkami SIWZ uzna ten sprzęt, który będzie spełniał minimalne parametry techniczne opisane w załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 7. Sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi: a) być fabrycznie nowy, wolny od wad i praw osób trzecich; b) być objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją na jego bezawaryjne funkcjonowanie; c) posiadać instrukcję obsługi w języku polskim; d) być oznakowany numerem seryjnym na sprzęcie oraz opakowaniu i kodem kreskowym na opakowaniu. 8. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: a) karty gwarancyjne; b) szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdego dostarczonego sprzętu; c) wykaz sprzętu z numerami seryjnymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.10.00-5, 32.34.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ); 3.w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zamiany Sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w Ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ - w sytuacji wycofania urządzeń z produkcji przez producenta i braku ich dostępności na rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia w/w sytuacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa - Kancelaria Główna, wejście D.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie