Warszawa: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
Numer ogłoszenia: 514904 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, faks 22 695 21 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa Akcesoriów i Materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP wraz z udzieleniem gwarancji na dostarczone Akcesoria i Materiały eksploatacyjne. 2. Zakres dostaw został określony w Formularzu cenowym- Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ). Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I - Materiały eksploatacyjne do drukarek i Akcesoria, Część II - Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i faksów i Akcesoria 4. Zamawiający wymaga aby Materiały eksploatacyjne oraz Akcesoria były fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego przez producenta urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ lub równoważne, na opakowaniu powinna znajdować się data produkcji danego wyrobu. Zamawiający wymaga aby dostarczone Materiały eksploatacyjne i Akcesoria posiadały co najmniej 12-miesięczny termin przydatności, liczony od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku). Ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp. 6. Za równoważne uznaje się produkty nieregenerowane, niepoddane procesowi ponownego napełniania ani wymiany jakichkolwiek elementów, kompatybilne z urządzeniami, w których będą wykorzystywane i niepowodujące uszkodzeń ani awarii w pracy urządzeń, do których są przeznaczone. Równoważne produkty muszą mieć wydajność co najmniej taką, jaka została podana w Załączniku nr 2 do SIWZ. Produkty równoważne muszą działać analogicznie, jak produkty oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające prawidłowe komunikaty przy pracy w sieci. 7. Jeżeli Wykonawca zaoferuje równoważne Materiały eksploatacyjne z zastrzeżeniem pkt 5.2.6. poniżej, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu kosztów naprawy tych urządzeń, wymiany urządzenia na nowe lub przejęcia przez Wykonawcę gwarancji producenta urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii urządzeń będzie zastosowanie dostarczonych Materiałów eksploatacyjnych. 8. Zamawiający nie dopuszcza stosowania Materiałów eksploatacyjnych równoważnych w urządzeniach wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ - tabela B część I i tabela B część II, z uwagi na fakt, iż sprzęt ten jest objęty gwarancją producenta. 9. Jeżeli w trakcie trwania Umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych Materiałów eksploatacyjnych odbiega od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego Materiał eksploatacyjny jest przeznaczony) lub jeżeli Materiał eksploatacyjny nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien Materiał eksploatacyjny oferowany w asortymencie, którego żądanie dotyczy, wymienić na Materiał eksploatacyjny spełniający wymagania Zamawiającego (np. pochodzący od producenta urządzenia, do którego Materiał eksploatacyjny jest przeznaczony), bez zmiany ceny w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 10. Dostarczone przez Wykonawcę Materiały eksploatacyjne oraz Akcesoria będą posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numer katalogowy nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz w zależności od rodzaju Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów termin przydatności do wykorzystania, nie krótszy niż termin przydatności wskazany w pkt 5.2.2., listę kompatybilności (typ drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, do których są przystosowane) oraz, informację o parametrach prędkości nagrywania. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 11. Zamawiający informuje, iż ilości podane w Załączniku nr 2 do SIWZ mają charakter orientacyjny, zostały określone na podstawie potrzeb z lat ubiegłych i służą do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów w ilościach podanych w Załączniku nr 2 do SIWZ, ani do zwrotu Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość niezamówionych ilości Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów. Faktycznie zamawiane ilości Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów w miarę zgłaszanych zapotrzebowań w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej) od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną lub telefonicznego potwierdzonego faksem). Zmniejszenie ilości zamawianych Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów w stosunku do Załącznika nr 2 do SIWZ nie przekroczy jednak 20% wartości brutto umowy. 12. Wykonawca ma obowiązek w cenie oferty zutylizować zużyte pojemniki. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest odebrać je z siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty przekazania mu zawiadomienia o konieczności ich odbioru. 13. Warunki gwarancji: - okres gwarancji na dostarczone Materiały eksploatacyjne lub Akcesoria liczy się od daty ich odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego na warunkach wskazanych w Umowie i wynosi 1 rok; - w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksem lub pisemnie; - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowe Materiały eksploatacyjne lub Akcesoria, wolne od wad, do siedziby Zamawiającego, na własny koszt; - w przypadku wymiany Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru; - wymiana i/lub stosowanie równoważnych Materiałów eksploatacyjnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń do których są przeznaczone- dotyczy tabeli B w części I i tabeli B w części II (Załącznik nr 2 do SIWZ). 14. Miejsce realizacji zamówienia Zamawiane Materiały eksploatacyjne i Akcesoria będą dostarczane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie (loco magazyn)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-6, 30.23.73.20-8, 30.23.73.80-6, 30.23.70.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ); 3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia - w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT). Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany. b) zmiany Materiałów eksploatacyjnych na inne spełniające wymagania zawarte w SIWZ - w sytuacji wycofania przez producenta urządzeń z produkcji i braku ich dostępności na rynku po terminie zawarcia Umowy. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia takiej sytuacji; c) polegającej na zmniejszeniu ilości zamawianych Materiałów eksploatacyjnych lub Akcesoriów w stosunku do Załącznika nr 2 do SIWZ z zastrzeżeniem, ze zmiana ta nie przekroczy 20% wartości brutto umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prezydenta RP Wydział Zamówień Publicznych Ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 13:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały eksploatacyjne do drukarek i Akcesoria,.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i faksów i Akcesoria.