Numer ogłoszenia: 533226 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 514904 - 2012 data 17.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: