Warszawa: Wykonanie i sukcesywne dostarczanie do siedziby Kancelarii Prezydenta RP materiałów informacyjno - promocyjnych.
Numer ogłoszenia: 283058 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Prezydenta RP , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6952863, faks 695-28-62.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja Publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i sukcesywne dostarczanie do siedziby Kancelarii Prezydenta RP materiałów informacyjno - promocyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywne dostarczanie do siedziby Kancelarii Prezydenta RP materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych przekazanymi Wykonawcy logotypami zgodnie z aktualnymi potrzebami Kancelarii. 2. Zakres zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i jakościowych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę wykona i dostarczy: - Wzory oferowanych artykułów wskazanych w Załączniku nr 2 do SIWZ 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowego logotypu, który na wyraźne żądanie Zamawiającego zostanie naniesiony na wybrany artykuł w cenie zaproponowanej w ofercie dla danego artykułu. 5. Celowość udzielenia niniejszego zamówienia związana jest z potrzebami Kancelarii Prezydenta RP w zakresie dysponowania różnymi materiałami informacyjno-promocyjnymi na rzecz społeczeństwa. Konieczność dysponowania tego typu materiałami wynika z zaangażowania Kancelarii Prezydenta RP w szereg projektów obywatelskich i państwowych, w trakcie których wykorzystywane są w/w artykuły. Do działań tych można zaliczyć w szczególności: obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego 3 Maja, Święta Wolności organizowanego dla uczczenia rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r., Narodowego Święta Niepodległości, organizację spotkań w ramach Forum Debaty Publicznej, czy projektu Idee Nowego Wieku, organizację i promocję Dożynek Prezydenckich w Spale, Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta Dobry Klimat dla Rodziny, Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Nagrody i Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP, Konkursu Filary Demokracji Lokalnej, projektu Archiwa Przełomu i wiele innych przedsięwzięć i inicjatyw w które bezpośrednio zaangażowana jest Kancelaria Prezydenta RP. Zamawiane artykuły będą wręczane także grupom dzieci i młodzieży w trakcie wycieczek i wydarzeń odbywających się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie i Belwederze. Mając na uwadze, iż celem niniejszego zamówienia jest promowanie wiedzy i poinformowanie społeczeństwa o działaniach podejmowanych przez urząd Głowy Państwa, pierwszego obywatela, lidera społeczeństwa, promującego dobre postawy i należyte wzorce zachowań - podjęta została decyzja, aby zamówienie skierować do przedsiębiorstw, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Polityka społeczna jest jednym z priorytetów prezydentury obecnej Głowy Państwa. Jednym z celów Wspólnot Europejskich jest wspieranie polityki społecznej, w tym zatrudniania osób mających szczególne problemy z integracją. Dlatego też na gruncie prawa europejskiego i zgodnej z nim polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwe jest promowanie udziału w zamówieniach publicznych przedsiębiorstw, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Powyższe działanie Kancelarii Prezydenta RP stanowi próbę przełamania impasu wśród urzędów państwowych w związku z niewystarczającym uwzględnianiem problematyki dot. kwestii społecznych przy realizacji procedur przetargowych oraz podjęcie swoistego wyzwania, aby podejmowane decyzje w ramach prowadzonej działalności publicznej wpływały nie tylko na urząd dokonujący zamówienia, ale przyczyniały się również całemu społeczeństwu - tj. aby służyły dobru wspólnemu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Charakterystykę proponowanych artykułów - Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.7)

ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia - w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT); wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany. b) zmiany artykułów promocyjnych na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ - w sytuacji wycofania artykułów z produkcji przez producenta i braku ich dostępności na rynku po terminie zawarcia umowy; w takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia w/w sytuacji. c) polegającej na zmniejszeniu ilości zamawianych Artykułów promocyjnych w stosunku do Załącznika nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, ze zmiana ta nie przekroczy 20% wartości brutto Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prezydenta RP Wydział Zamówień Publicznych ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa - Kancelaria Główna, wejście D.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie