Warszawa: Zakup wraz z dostarczeniem papieru do drukarek i kserokopiarek oraz kopert i papieru kukurydzianego dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.
Numer ogłoszenia: 375240 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, faks 22 695 21 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostarczeniem papieru do drukarek i kserokopiarek oraz kopert i papieru kukurydzianego dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywnym dostarczaniem papieru do drukarek i kserokopiarek oraz kopert i papieru kukurydzianego dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP . 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art.30 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający - w przypadku przedmiotu zamówienia opisanego za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia - dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych (technologicznych) nie gorszych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia. 3. Zakres dostaw z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych i wymaganej ilości, określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sukcesywnej dostawy papieru i kopert w miarę zgłaszanych zapotrzebowań w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia. 5. Wykonawca ponosi koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zmniejszonej ilości poszczególnych artykułów wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, Warszawa. 8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: a) Dokumenty potwierdzające, że oferowany papier i koperty spełniają wymagania jakościowe, o których mowa w załączniku nr 2 - opisie przedmiotu zamówienia, tj. proces produkcji papieru i kopert ma być zgodny z normą PN-ISO 9001 przy zastosowaniu technologii opartej na normie PN-ISO 14001; b) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty w poz. 3 - 28 spełniają wymagania jakościowe, o których mowa w załączniku nr 2 - opisie przedmiotu zamówienia; 9. Do oferty należy dołączyć wzory wszystkich produktów, które składane są jako równoważne (dotyczy pozycji, przy których podane są nazwy produktów) 10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, o których mowa w pkt. 5.2 SIWZ, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.76.30-1, 30.19.92.30-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmiany: - artykułów na inne o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ - w sytuacji wycofania artykułów z produkcji przez producenta; - stawki podatku (VAT) na dostawy będące przedmiotem zamówienia - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa - Kancelaria Główna, wejście D.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie