Numer ogłoszenia: 418060 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 406374 - 2013 data 07.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6952863, fax. 695-28-62.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: