Warszawa: Usługi prania dla obiektów Kancelarii Prezydenta RP
Numer ogłoszenia: 467460 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 695 21 30, faks 22 695 21 33.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi prania dla obiektów Kancelarii Prezydenta RP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług prania wraz z suszeniem, maglowaniem, prasowaniem oraz z odbiorem i dostawą do poszczególnych obiektów Zamawiającego wg następującego podziału na części, tj.: a) część I - Usługa prania dla Zespołu Rezydencji Belweder - Klonowa b) część II - Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Belweder c) część III - Usługa prania dla Pałacu Prezydenckiego d) część IV - Usługa prania dla Recepcji Pałacu Prezydenckiego e) część V - Usługa prania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego f) część VI - Usługa prania dla Kancelarii Prezydenta RP g) część VII - Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej h) część VIII - Usługa prania dla Dworku Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjnych Ciechocinek i) część IX - Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy j) część X - Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Promnik. 2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż ilości podane w Załączniku nr 2 do SIWZ mają charakter orientacyjny, zostały określone na podstawie potrzeb z lat ubiegłych i służą do wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktycznie przekazywane ilości prania będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie. Mając na względzie zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zwłaszcza w części I, II, III i IV, przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego, można zapoznać się i obejrzeć prawidłowo wykonaną usługę. Termin należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego panią Lucyną Sak nr tel. 22 695 29 42; kom. 721 800 536. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia czynności, o której mowa powyżej obciążają Wykonawcę. Wykonawca zapewni odbiór i dostawę upranego asortymentu własnym transportem. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników i samochodów obsługujących obiekt. 3. Miejsce realizacji zamówienia: a) część I - Zespól Rezydencji Belweder - Klonowa, ul. Flory 2 w Warszawie, b) część II - Rezydencja Prezydenta RP Belweder ul. Belwederska 56 w Warszawie, c) część III - Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, d) część IV - Pałac Prezydencki - Recepcja, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, e) część V - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, Warszawa, f) część VI - Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, Warszawa, g) część VII - Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 1, Hel, h) część VIII - Dworek Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny, ul. Leśna 1 w Ciechocinku, i) część IX - Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła, j) część X - Rezydencja Prezydenta RP Promnik, Ruda Tarnowska, gmina Wilga..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.00.00-2, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający, zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy, nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. III.3) polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b Ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: a) dokumentów dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany stawki podatku (VAT) na usługi będące przedmiotem zamówienia - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. Wówczas wynagrodzenie umowne brutto ulegnie modyfikacji proporcjonalnie do tej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prezydent.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa - Kancelaria Główna, wejście D.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa prania dla Zespołu Rezydencji Belweder - Klonowa.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Belweder.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługa prania dla Pałacu Prezydenckiego.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Usługa prania dla Recepcji Pałacu Prezydenckiego.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Usługa prania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Usługa prania dla Kancelarii Prezydenta RP.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP na Mierzei Helskiej.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Usługa prania dla Dworku Prezydenta RP - Ośrodek Informacyjno-Edukacyjnych Ciechocinek.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle - Narodowy Zespół Zabytkowy.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Usługa prania dla Rezydencji Prezydenta RP Promnik.