Menu rozwijane

25 października 2021
Warszawa | Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
Święta Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
w Warszawie

 

Szanowni Państwo!

Z okazji przypadającej dziś 103. rocznicy powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i ustanowionego na pamiątkę tego wydarzenia Święta składam serdeczne gratulacje wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu na czele z Panem Generałem Rajmundem Andrzejczakiem.

Moje szczególne uznanie budzi prezentowane przez Sztab Generalny nowoczesne podejście do dowodzenia wojskiem, które skutkuje pozytywnymi przeobrażeniami w jego funkcjonowaniu, zwiększeniem poziomu interoperacyjności z sojusznikami i dobrym wizerunkiem armii w społeczeństwie. Serdecznie dziękuję za wysiłek wkładany w planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych, programowanie ich rozwoju, nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością armii. Sztab Generalny, odpowiadając za adaptację Wojska Polskiego do nowoczesnych wyzwań, realizuje związane z tym zadania z prawdziwym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.

W dniu Święta chciałbym pogratulować szeregu inicjatyw, zrealizowanych lub wdrażanych obecnie w armii dzięki kreatywności i konsekwencji Sztabu Generalnego. Dotyczą one budowania systemu świadomości sytuacyjnej w armii zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, pozytywnych zmian w systemie szkolenia, przeobrażeń w korpusie podoficerskim, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni. Na uznanie zasługuje też postulowany przez Sztab model dowodzenia, który promuje samodzielność i odpowiedzialność dowódców, co skutkuje otwartością na stale zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa.

Z zadowoleniem obserwuję także zasadność wprowadzenia na powrót mechanizmu, w którym to Sztab Generalny stanowi najwyższą strukturę w Siłach Zbrojnych. Sprawiło to, że obecny system jest klarowny, przejrzysty i nie budzi wątpliwości co do podziału kompetencji na najwyższych szczeblach dowodzenia Wojskiem Polskim. Jestem przekonany, że podjęliśmy właściwą decyzję, która sprawdza się w praktyce. Oczekuję także, że Szef Sztabu – zgodnie z ustaleniami, jakie podjęliśmy z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem – odegra istotną rolę w przygotowaniu rozwiązań dotyczących kontynuacji reformy, w tym przywracaniu odrębnych Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych.

Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za tak aktywną postawę i rzetelne podejście do służby, które stanowić powinno przykład do naśladowania dla pozostałych struktur Sił Zbrojnych. Życzę Państwu satysfakcji z realizacji powierzonych zadań i zadowolenia z możliwości kreowania wzorów, będących inspiracją dla wszystkich żołnierzy i cywilnych pracowników Wojska Polskiego. Szefowi Sztabu życzę, by powierzona Mu na kolejne lata misja kierowania Sztabem, a tym samym dowodzenia armią przyniosła równie pozytywne rezultaty, jak te, które już udało się osiągnąć.

Raz jeszcze gratulując z okazji dzisiejszego Święta, życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów w żołnierskiej służbie Rzeczypospolitej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności dla Państwa wraz z rodzinami i bliskimi.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany podczas uroczystości w Warszawie przez ministra Pawła Szrota, Szefa Gabinetu Prezydenta RP. 

Może Cię zainteresować Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie