Menu rozwijane

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP oferuje bezpłatne wsparcie w sytuacjach konfliktu na linii obywatel – władza publiczna, w których obywatele są stroną słabszą, pokrzywdzoną, często niedostatecznie reprezentowaną. W ramach pomocy biuro udziela informacji prawnych i podejmuje interwencje, zwracając się do właściwych organów i instytucji.

Jak wygląda interwencja BIPP?

W zależności od specyfiki danej sprawy pracownicy BIPP:

- Udzielają informacji prawnych w zakresie zgłoszonego problemu, przedstawiając obywatelowi jego prawa i obowiązki. Wskazują instytucje lub organy właściwe do rozwiązania zgłoszonego problemu i przedstawiają możliwe sposoby działania.

- Występują z interwencją do właściwych organów władzy publicznej w celu przeanalizowania sprawy i usunięcia ewentualnych naruszeń. W uzasadnionych przypadkach podejmują interwencję również w organach nadrzędnych informując je o zgłoszonych nieprawidłowościach w działaniach jednostek im podległych.

- Podejmują interwencję w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej, udając się osobiście do właściwych miejscowo organów władzy publicznej w celu skoordynowania działań i rozwiązania problemu.