Menu rozwijane

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są dostępne na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Gdzie znaleźć pomoc? - zdjęcie w treści wpisu

Nowa ustawa nakłada na starostę obowiązek sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo:

 • rodzinne,
 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • z zakresu pomocy społecznej,
 • w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
 • w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • w ramach interwencji kryzysowej,
 • dla bezrobotnych,
 • dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • z zakresu praw konsumentów,
 • praw dziecka,
 • praw pacjenta,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • prawa pracy,
 • prawa podatkowego
 • dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również powyższe informacje publikuje się także: na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu;

 • co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu;
 • w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, np. na słupach ogłoszeniowych.

Ustawa uwzględnia też problemy osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się. W ustawie przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.