przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 28 maja 2019

Prezydent RP podpisał dwa rozporządzenia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 maja 2019 r. podpisał:

 

Rozporządzenia służą wykonaniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w brzmieniu określonym przez  ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 934), a ich przedmiot wiąże się z elektronizacją postępowania prowadzonego przed sądami administracyjnymi.

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od dnia 31 maja 2019 r. przyznaje stronom i uczestnikom postępowania sądowoadministracyjnego prawo do elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach, natomiast sądom administracyjnym możliwość prowadzenia akt spraw sądowoadministracyjnych w postaci elektronicznej. U podstaw takiego rozwiązania znalazła się potrzeba ułatwienia obywatelom, przedsiębiorcom i cudzoziemcom kontaktów z podmiotami realizującymi zadania publiczne, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w kontaktach z sądami administracyjnymi. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyni się również do usprawnienia tego postępowania.

 

Od dnia 31 maja 2019 r. skargę do sądu administracyjnego na działalność organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, będzie można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego - do elektronicznej skrzynki podawczej tego organu.

 

Podpisane rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego określa w sposób szczegółowy sposób postępowania organu ze skargą, wniesioną zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci papierowej. Skargę wniesioną w formie dokumentu elektronicznego organ przekaże do elektronicznej skrzynki podawczej sądu administracyjnego.

 

Rozporządzenie określa również szczegółowo sposób przekazywania, wraz ze skargą, akt sprawy oraz odpowiedzi na skargę do sądu administracyjnego przez organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, oraz przez ministra właściwego do spraw zagranicznych przekazującego skargę wniesioną za pośrednictwem konsula.

 

Z kolei rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym reguluje w sposób szczegółowy sposób tworzenia i przetwarzania akt spraw sądowoadministracyjnych w sądach. Od dnia 31 maja 2019 r ulegną bowiem zmianie dotychczasowe warunki tworzenia i przetwarzania akt spraw sądowoadministracyjnych. Akta sprawy będą mogły być prowadzone w sądzie albo w postaci elektronicznej, albo w postaci papierowej. Ponieważ akta sprawy udostępnia się stronom postępowania, które mają prawo je przeglądać i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt, ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w wersji obowiązującej od dnia 31 maja 2019 r. przesądza, że w odniesieniu do akt w postaci elektronicznej, sąd udostępni stronom akta sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).

 

Oprócz sposobu tworzenia i przetwarzania akt spraw w postaci elektronicznej i papierowej, rozporządzenie określa warunki i tryb: przechowywania akt spraw, przekazywania akt spraw do właściwych archiwów państwowych oraz niszczenia akt spraw po upływie okresu ich przechowywania w sądzie administracyjnym. Wydając rozporządzenie uwzględniono w szczególności warunki elektronicznego zarządzania dokumentacją, w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Rozporządzenia, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, wejdą w życie z dniem 31 maja 2019 r. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.