Menu rozwijane

22 czerwca 2022

W Belwederze odbyło się posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, podczas którego omówiono dwa projekty regulacji w obszarze systemu ochrony zdrowia: ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

W spotkaniu uczestniczył minister Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz nowo powołany członek Rady ds. Ochrony Zdrowia.

Analizując zapisy projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta eksperci zwrócili uwagę przede wszystkim na znaczenie procesu akredytacji placówek szpitalnych oraz na możliwość usprawnienia monitorowania zdarzeń niepożądanych w medycynie. Mechanizmy te w znaczący sposób mogą wpłynąć na poprawę jakości udzielanych świadczeń w placówkach wykonujących działalność leczniczą. W dyskusji podkreślono znaczący dorobek Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które od 1994 r. realizuje program akredytacji szpitali.

Dyskusja nad projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa była kontynuacją debaty przeprowadzonej podczas posiedzenia Rady w kwietniu br. W związku z przekazaniem na początku maja przez Ministerstwo Zdrowia nowej wersji dokumentu po konsultacjach społecznych, eksperci ponownie omówili możliwe skutki powołania Agencji Rozwoju Szpitali, której celem będzie m.in. wspieranie procesów naprawczo–rozwojowych w jednostkach szpitalnych. Zdaniem uczestników spotkania poprawa efektywności szpitalnictwa powinna zostać wkomponowana w szerszy program reformy systemu ochrony zdrowia. Podkreślano, że w Polsce niezwykle istotne jest wzmocnienie roli i skuteczności podstawowej opieki zdrowotnej, zaś szpitale powinny być ostatnim, specjalistycznym ogniwem ścieżki leczenia.

Belweder | Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia (1)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia (2)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia (3)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia (4)
Belweder | Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia (5)
01__KPRP_Rada_ds_Zdrowia_20220622_MB1_0615.jpg
02__KPRP_Rada_ds_Zdrowia_20220622_MB2_1647.jpg
03__KPRP_Rada_ds_Zdrowia_20220622_MB2_1653.jpg
04__KPRP_Rada_ds_Zdrowia_20220622_MB1_0643.jpg
05__KPRP_Rada_ds_Zdrowia_20220622_MB2_1667.jpg