Menu rozwijane

22 marca 2022

We wtorek odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Piotr Ćwik - Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Norbert Kaczmarczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - Doradca Prezydenta RP, Błażej Spychalski - Doradca Prezydenta RP, Piotr Serafin - Doradca Prezydenta RP oraz eksperci, w tym przedstawiciele świata nauki oraz organizacji rolniczych.

Podczas posiedzenia dyskutowano o tym, jak wojna na Ukrainie wpłynie na sytuację w polskim rolnictwie i szerzej – gospodarce Europy. W pierwszej części spotkania przedstawione zostały prezentacje ekspertów. Prelegenci omówili w swoich wystąpieniach ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie, odnosząc je także do aspektów społeczno–gospodarczych i geopolitycznych. Szczególną uwagę zwracano na strategiczne konsekwencje konfliktu dla sytuacji żywnościowej nie tylko Polski, lecz także w skali międzynarodowej(zarówno europejskiej, jak i globalnej).

Analizowano, w jaki sposób wojna już wpłynęła i jak będzie wpływać w dalszym horyzoncie czasowym na uprawy, siewy i żniwa na Ukrainie oraz jak w konsekwencji zmienił się światowy rynek eksportu towarów rolnych. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania - niezwykle istotny jest dialog władz państwa ze środowiskiem rolniczym oraz podjęcie skutecznych i natychmiastowych działań, mających na celu wsparcie polskich rolników w obliczu aktualnej sytuacji. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono kwestii wzrostu zapotrzebowania na żywność, w związku ze schronieniem, jakie zostało udzielone przez Polskę tak licznym uchodźcom z Ukrainy.

W tym kontekście akcentowano także konieczność podniesienia na forum Unii Europejskiej zagadnień związanych z właściwym uszeregowaniem priorytetów politycznych w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i udzielenia adekwatnego wsparcia państwu polskiemu, które z oczywistych względów wzięło na siebie ciężar pomocy humanitarnej dla dotkniętego wojną narodu ukraińskiego. Uczestnicy posiedzenia zwracali także uwagę na konieczność wypracowania w przestrzeni europejskiej nowych strategii działania m.in. w dziedzinie ekologii, uwzględniających uwarunkowania produkcji żywności w obecnej sytuacji. W tym kontekście Rada uważa, że Komisja Europejska powinna doprowadzić do wstrzymania wprowadzania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, którego skutkiem jest nieuchronne zmniejszenie produkcji żywności w UE.

Konieczne jest ponowne przeanalizowanie i korekta celów Zielonego Ładu, a co za tym idzie również wprowadzenie istotnych zmian w Krajowych Planach Strategicznych tak, by wzmocnić konkurencyjność rolnictwa europejskiego i zwiększyć produkcję żywności na potrzeby własnych konsumentów, uciekinierów i mieszkańców Ukrainy oraz głodujących na świecie.

W podsumowaniu posiedzenia, Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że wojna na Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na polskie rolnictwo, w związku z czym - jednym z priorytetów polityki państwowej powinno być nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jedną z konkluzji spotkania było bowiem stwierdzenie, że rolnictwo - w obliczu trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego - ma w istocie znaczenie podobnie strategiczne, jak sektor obronności.