Menu rozwijane

11gjb_7250.jpg [535.11 KB]
„100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości” - uroczystość z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, grudzień 2018

Pomnik Historii jest jedną z pięciu form ochrony zabytków.

Prezydent RP może uznać za Pomnik Historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, w rozporządzeniu określa się także jego granice.

Wniosek do Prezydenta RP o wpisanie obiektu na listę pomników Historii składa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków. [Art. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.].

Od roku 1994 do dziś Prezydent RP wpisał na listę Pomników Historii 117 obiektów. Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Przewidziana jest też możliwość cofnięcia uznania zabytku za Pomnik Historii.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis Pomnika Historii na „Listę dziedzictwa światowego” w celu objęcia tego Pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. [Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191].