przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 4 lutego 2016

Podpis Prezydenta RP pod ustawą o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji

 3 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.


Podstawowym celem uchwalonych zmian do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272), zwanej dalej „ustawą o kontroli” jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać uznane za podlegające ochronie. Rozszerzenie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja renu lub wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Chodzi tu o podmioty, które mogą zostać przez organ kontroli zakwalifikowane jako istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak również ich potencjalnych inwestorów, którzy będą zobowiązani do złożenia zawiadomienia o zamiarze nabycia lub osiągnięcia istotnego uczestnictwa lub dominacji w podmiocie podlegającym ochronie.


W związku z powyższym nastąpiło poszerzenie katalogu określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli, tj. przedmiotów działalności gospodarczej, które muszą wykonywać podmioty, aby mogły zostać uznane za podmiot objęty ochroną. Oczekiwanym efektem powinno być umożliwienie rozszerzenia wykazu podmiotów podlegających ochronie, określanego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dotychczasowy art. 4 ust. 1 ustawy o kontroli nie obejmuje takich przedmiotów działalności jak produkcja renu oraz wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Brak ww. branż uniemożliwiał objecie ochroną podmiotów, od których zależy bezpieczeństwo dostaw komponentów w łańcuchu produkcyjnym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w szczególności używanych do produkcji statków powietrznych, a także różnego rodzaju amunicji i środków bojowych.
Ponadto nowelizacja poszerzyła kompetencje Komitetu Konsultacyjnego, które zostały określone zbyt wąsko i odnoszą się jedynie do wydania rekomendacji w zakresie zasadności zgłoszenia sprzeciwu. Rozszerzenie kompetencji Komitetu Konsultacyjnego ma przede wszystkim na celu zapewnienie organowi kontroli możliwości uzyskania doradztwa w zakresie objętym ustawą oraz rozszerzenie katalogu spraw, w których Komitet Konsultacyjny ma wyrazić swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, o przypadki gdy organ kontroli ma wydać inną decyzję niż sprzeciw określony w art. 11 ust. 1ustawy o kontroli (np. stwierdzenie niedopuszczalności wykonywania praw z akcji).


Jednocześnie, w związku ze zmianą ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, art. 13 ust. 3 ustawy określający skład Komitetu Konsultacyjnego uzupełniony został o nowe działy zawarte w znowelizowanej ustawie, tj. o ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

 

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.