Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 lutego 2019

Deklaracja o wzmocnieniu polsko-litewskiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa [PL/ENG]

Upamiętniając setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę;


Podkreślając konieczność zachowania euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa opartej o poszanowanie prawa międzynarodowego określonego w zasadach
i zobowiązaniach ONZ i OBWE;


Akcentując potrzebę zaangażowania w celu budowy stabilnego, bezpiecznego i demokratycznego sąsiedztwa;


Kładąc nacisk na znaczenie niewzruszonego zobowiązania NATO wyrażonego w artykule 3. i artykule 5. traktatu waszyngtońskiego oraz ścisłą współpracę transatlantycką na rzecz bezpieczeństwa w Europie;


Zaznaczając potrzebę utrzymania zdecydowanej sojuszniczej postawy odstraszania i obrony w odpowiedzi na zmiany i zagrożenia w środowisku bezpieczeństwa;


Doceniając osiągnięcia Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO i sojuszniczej misji „Baltic Air Policing” w naszym regionie;

 

Przyjmując z zadowoleniem dalszą adaptację Sojuszu do zmienionego środowiska bezpieczeństwa i uznając konieczność wzmocnienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, ufając, że tendencja ta ma charakter długoterminowy;


Podkreślając wagę ciągłej obecności wojskowej USA w Europie, w tym na wschodniej flance Sojuszu;


Podzielając fundamentalne interesy bezpieczeństwa oparte o wspólne postrzeganie zagrożeń i wyzwań stawianych przez Rosję, w tym w wymiarze militarnym;


Pragnąc rozwoju i wzmocnienia długofalowej współpracy dwustronnej i regionalnej między Polską i Litwą oraz kontynuacji dialogu o kluczowych sprawach dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i regionalnego;


Zdając sobie sprawę z konieczności bliskiej współpracy w kontekście wyzwań w dziedzinie zagrożeń hybrydowych i cyberbezpieczeństwa;


Wyrażając wolę dalszego rozwoju współpracy dwustronnej przemysłów zbrojeniowych;


Niniejszym zgadzają się pracować nad następującymi celami polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa:

 • Koordynować stanowiska w sprawach polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach NATO, Unii Europejskiej i formatów regionalnych;
 • Zapewnić dalszą strategiczną adaptację postawy odstraszania i obrony NATO na wschodniej flance Sojuszu oraz efektywny rozwój europejskich inicjatyw obronnych, uzupełniających zdolności sojusznicze;
 • Promować w ramach NATO oraz być gotowym do wnoszenia wkładu w rozwiązania wzmacniające wiarygodność i efektywność sojuszniczej architektury dowodzenia i kontroli oraz planowanie operacyjne na potrzeby odstraszania i obrony naszego regionu, ze szczególnym skupieniem się na rozwoju Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego oraz Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschodniej;
 • Wzmocnić współpracę między polskimi i litewskimi siłami zbrojnymi, w szczególności poprzez formalizację więzi łączących wojska rozmieszczone wzdłuż Przesmyku Suwalskiego, w zakresie adekwatnego planowania i szkolenia;
 • Zapewnić powiązanie polskich i litewskich systemów nadzoru i obrony przestrzeni powietrznej jako części sojuszniczej obrony powietrznej;
 • Usprawnić mobilność wojskową sił sojuszniczych poprzez uproszczenie procedur oraz rozbudowę i adaptację transgranicznej infrastruktury z przeznaczeniem do celów wojskowych;
 • Pracować wspólnie nad zapewnieniem ciągłej amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, w tym silnego i długoterminowego zobowiązania w sprawie obecności sił USA w regionie;
 • Zintensyfikować współpracę w obszarze budowy zdolności obronnych, obejmującą kooperację przemysłów obronnych, w kontekście modernizacji technicznej sił zbrojnych obu naszych państw oraz europejskich i transatlantyckich inicjatyw obronnych;
 • Zwiększyć zdolności w zakresie wczesnego ostrzegania w regionie oraz dotyczące świadomości sytuacyjnej na Morzu Bałtyckim jednocześnie stale ulepszając wymianę informacji wywiadowczych między odpowiednimi krajowymi instytucjami oraz siłami zbrojnymi;
 • Wzmocnić współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałaniu dezinformacji oraz w szerokim spektrum zagrożeń hybrydowych obecnych na wschodniej flance NATO;
 • Zintensyfikować obustronne wysiłki w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie bałtyckim, uwzględniając w tym nieprzerwane dostawy gazu ziemnego oraz utrzymanie działania systemów energetycznych Państw Bałtyckich;
 • Kontynuować wsparcie polityczne i pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach współpracy dwustronnej i projektów regionalnych, takich jak Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego (LITPOLUKRBRIG);
 • Ustanowić Polsko-Litewską Radę Ministrów Obrony, która spotykałaby się co najmniej raz w roku, aby dążyć do wypełnienia celów określonych w niniejszej Deklaracji.

           Andrzej Duda                                       Dalia Grybauskaitė

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej         Prezydent Republiki Litewskiej

 

Declaration on Strengthening the Lithuanian – Polish Security Partnership >>>

Poleć znajomemu