przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Deklaracja o współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Kazachstanu

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA i Prezydent Republiki Kazachstanu Nursułtan NAZARBAJEW,

dążąc do umacniania przyjaznych stosunków oraz współpracy na podstawie wzajemnego zaufania;

potwierdzając swoje niezmienne oddanie konsekwentnemu wzmacnianiu współdziałania międzypaństwowego odpowiadającego interesom narodów obu państw;

będąc przekonani o tym, że rozwój stosunków wzajemnych będzie przyczyniać się do rozszerzania współpracy w dziedzinach politycznej, gospodarczej i kulturowo-humanitarnej oraz stwarzać możliwości do pełnego wykorzystywania zasobów materialnych i intelektualnych obu państw;

bazując na zapisach Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Kazachstanu z dnia 27 listopada 1997 roku oraz traktując ją jako podstawę do obecnego i dalszego rozwoju oraz pogłębiania wszechstronnych kontaktów i współdziałania dwóch państw i narodów;

opierając się na ukształtowanych kontaktach oraz przyjaznych stosunkach między narodami, uznając wagę Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej z dnia 6 lipca 2005 roku, a także Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Kazachstanu o wspieraniu oraz wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 21 września 1994 roku;

pragnąc rozszerzyć obrót towarami między dwoma państwami, skupiając się na dywersyfikacji jego struktury oraz zwiększeniu wolumenu produkcji o wysokiej wartości dodanej;

zamierzając wzmocnić współpracę gospodarczą drogą zwiększania partnerstwa w sferze inwestycji i handlu, współdziałania międzyregionalnego oraz nawiązania kontaktów bezpośrednich między podmiotami gospodarczymi wszystkich form własności;

potwierdzając dążenie do wszechstronnej realizacji możliwości nowego partnerstwa między Republiką Kazachstanu i Unią Europejską w ramach Porozumienia o rozszerzonym partnerstwie i współpracy między Republiką Kazachstanu, z jednej strony, i Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanego 21 grudnia 2015 roku w Astanie;

biorąc pod uwagę istniejące ramy współpracy między Republiką Kazachstanu i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której państwem członkowskim jest Rzeczpospolita Polska, oświadczyli, co następuje.

 

Postanowienia ogólne

 

Strony oświadczają o rozpoczęciu nowego partnerstwa gospodarczego między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Kazachstanu oraz aktywizacji kontaktów między odpowiednimi instytucjami i kręgami biznesowymi dwóch państw w celach intensyfikacji obopólnie korzystnej współpracy gospodarczej.

 

Strony potwierdzają dążenie do pogłębiania partnerstwa w ramach Porozumienia o rozszerzonym partnerstwie i współpracy między Republiką Kazachstanu, z jednej strony, i Unią Europejską oraz jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanego 21 grudnia 2015 roku, które tworzy podstawę do jakościowo nowego etapu współpracy.

 

Strony podkreślają wagę rozwoju kazachstańsko-polskich stosunków gospodarczych dla umacniania partnerstwa między Azją Środkową i Europą Wschodnią, uznając przy tym Kazachstan za ważnego partnera Polski w Azji Środkowej, a Polskę za ważnego partnera Kazachstanu w Europie Wschodniej.

 

Strony będą rozszerzać współpracę oraz kontakty w ramach organizacji międzynarodowych, w tym również rozwijać ścisła współpracę związana z OECD jako instytucją ustanawiającą standardy międzynarodowe w sferze socjalno-gospodarczej. Strony wyrażają zainteresowanie realizacją wspólnych inicjatyw na polu OECD, w tym kontynuacją współdziałania w ramach Euroazjatyckiego programu konkurencyjności.

 

Strony zamierzają rozwijać współpracę dwustronną drogą umacniania opierającej się na umowach i ustawodawstwie bazy oraz aktywizacji kontaktów na poziomie państwowym.

 
Gospodarka i przedsiębiorczość
 

Strony zgodziły się rozwijać oraz pogłębiać kontakty gospodarcze na podstawie zasad Światowej Organizacji Handlu, wychodząc z tego, ze omawianie kwestii gospodarczych powinno stać się stałym elementem przyszłych spotkań na wysokim szczeblu.

 

Strony są nastawione na aktywną współpracę w przeprowadzeniu Międzynarodowej Wystawy Specjalistycznej „EXPO-2017” w Astanie, wymianie informacji oraz doświadczeń w kontekście kandydatury polskiego miasta Łodzi do organizacji „EXPO-2022”, a także w utworzeniu Międzynarodowego Centrum Finansowego „Astana”. Strony podkreślają wspólne zainteresowanie rozwojem międzynarodowych korytarzy tranzytowo-transportowych przebiegających przez Kazachstan i Polskę oraz współpracą w ramach instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

 

Strony wyrażają gotowość wspierania realizacji wspólnych projektów w ramach priorytetowych programów gospodarczych w sferze odnawialnych źródeł energii, zielonej gospodarki, przemysłu farmaceutycznego, górniczo-hutniczego, spożywczego i budowlanego, branży chemicznej, telekomunikacji, architektury, transportu, badań przestrzeni kosmicznej oraz w innych branżach gospodarki. Strony także potwierdzają gotowość do tworzenia wspólnych projektów oraz programów, akcentując uwagę na wspieraniu oraz rozwoju małego i średniego biznesu.

 

Strony oświadczają o wspieraniu kontaktów gospodarczych na szczeblu regionalnym jako szczególnie efektywnej oraz perspektywicznej formie współpracy. Strony będą przyczyniać się do realizacji inicjatyw proponowanych przez władze regionalne dwóch państw.  

 
Handel i inwestycje
 

Strony dążą do znacznego zwiększenia wolumenu handlu dwustronnego oraz są gotowe do wspólnej pracy dotyczącej rozwoju stosunków handlowych
i inwestycyjnych bazujących na dostępie do wolnego rynku.

 

Strony, wyrażając zainteresowanie pomyślną realizacją reform gospodarczych dwóch państw, w tym Strategii Rozwoju Kazachstanu do 2050 roku, dokładają starań, by rozszerzać i pogłębiać współpracę handlowo-gospodarczą dwóch państw, oraz, zgodnie ze swoimi ustawodawstwami krajowymi i warunkami umów międzynarodowych, których członkami są Strony, tworzą ku temu niezbędne sprzyjające warunki.

 

Strony wspierają tworzenie wspólnych przedsiębiorstw, regularne przeprowadzanie forów gospodarczych i finansowych w Polsce oraz Kazachstanie. Strony skierują swoje wysiłki na zapewnienie, zgodnie ze swoimi ustawodawstwami krajowymi, sprzyjających warunków do działalności gospodarczej dla osób fizycznych oraz prawnych drugiej Strony.

 

Strony zamierzają rozwijać współpracę inwestycyjną w zakresie zielonych technologii, ekologicznie czystych węgłowych źródeł energii oraz energetyki alternatywnej.

 
Energetyka
 

Strony popierają rozwój współpracy energetycznej, w tym również w dziedzinie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Strony będą przyczyniać się do rozszerzania współpracy naukowej między Polską  i Kazachstanem w sferze energetyki oraz bezpieczeństwa energetycznego, a także wspierać wzajemne inwestycje. Strony są gotowe do zbadania możliwości współpracy dwustronnej w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej, w szczególności, z uwzględnieniem utworzenia w Kazachstanie Banku Niskowzbogaconego Uranu pod egidą MAEA.

 

Nauka, technologie i innowacje

 

Strony przyczyniają się do rozwoju współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji poprzez realizację wspólnych projektów z uwzględnieniem priorytetów krajowych, a także sektorów wymienionych w rozdziale „Gospodarka i przedsiębiorczość” niniejszego dokumentu oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.

 

Strony przyczyniają się do nawiązywania bezpośrednich kontaktów między organizacjami naukowymi i badawczymi, wymiany studentów i kadr naukowych, a także popierają ewentualne zawieranie odpowiednich porozumień lub opracowywanie wspólnych programów naukowych oraz badawczych.

 

Badania kosmiczne

 

Strony przyczyniają się do rozwoju współpracy w dziedzinie badań kosmicznych w ramach wspólnych projektów naukowych oraz realizacji przedsięwzięć dotyczących zdalnego sondowania Ziemi.

 

Strony popierają zamiar podpisania Porozumienia o współpracy między resortami kosmicznymi w celach wspólnego planowania oraz realizacji projektów związanych ze współpracą naukową i przemysłową w zakresie działalności kosmicznej.

 
Finanse
 

Strony dążą do rozwoju współpracy w sferach bankowej, finansowej oraz podatkowej drogą realizacji odpowiednich umów międzynarodowych, wymiany doświadczeń, informacji między odpowiednimi organami Stron.

 

Strony będą umacniać współpracę celem wspierania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych oraz przyczyniać się do rozwoju współdziałania w sferach inwestycyjnej, bankowej oraz komercyjnej.

 

Transport i połączenia

 

Strony podkreślają znaczenie współpracy w dziedzinach transportu, infrastruktury, telekomunikacji oraz informacji, a także wyrażają zainteresowanie jej rozwojem. Strony oświadczają gotowość do przeprowadzania działań związanych z poszukiwaniem obopólnie korzystnych kierunków współpracy.

 

Strony z zadowoleniem zaznaczają, że porozumienie o komunikacji powietrznej podpisane między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
i Rządem Republiki Kazachstanu 27 listopada 1997 roku stwarza podstawę do otwarcia i realizacji stałej komunikacji powietrznej między dwoma państwami.

 

Strony podkreślają, że transport drogowy będący ważnym elementem współpracy gospodarczej między obu państwami jest realizowany na podstawie Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Kazachstanu o międzynarodowych przewozach samochodowych podpisanego w Ałmaty 23 maja 1997 roku wraz z protokołem wykonawczym podpisanym w Astanie 30 marca 2001 roku.

 

Strony twierdzą, że transport kolejowy odgrywa ważną rolę w gospodarkach dwóch państw, zaznaczając wieloletnią współpracę między przewoźnikami kolejowymi. Strony podkreślają istotny potencjał zwiększenia przewozów wzajemnych, w szczególności, drogą rozwoju międzynarodowych korytarzy tranzytowo-transportowych. Strony pozytywnie oceniają współpracę w ramach Organizacji Współpracy Kolei oraz wyrażają dążenie do jej dalszego rozwoju. 

 
Ekologia i ochrona środowiska
 

Strony potwierdzają dążenie do zapewniania bezpieczeństwa ekologicznego, działając zgodnie z umowami międzynarodowymi.  Strony są gotowe do podejmowania niezbędnych kroków celem zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska oraz zapewnienia racjonalnego gospodarowania przyrodą.

Strony wspierają współpracę w zwalczaniu skutków katastrof ekologicznych, przyrodniczych i technogennych oraz oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne.

 

Strony popierają realizację wspólnych projektów w ramach inicjatywy kazachstańskiej partnerstwa „Zielony Most” (Green Bridge).

 

Podkreślając znaczny potencjał w rozwoju współpracy w dziedzinie zarządzania gospodarką leśną, zasobami wodnymi, utylizacji odpadów, rozwoju alternatywnych źródeł energii, Strony przyczyniają się do nawiązywania kontaktów celem rozwoju współpracy technologicznej i edukacyjnej, wymiany doświadczeń z wdrażania nowoczesnych zielonych technologii, przeprowadzania wspólnych badań, organizacji stażów oraz konsultacji.

Strony oświadczają gotowość do przeprowadzania wspólnych badań, poszukiwań, eksploatacji oraz wydobywania na terenie państw trzecich oraz na terenach podlegających jurysdykcji międzynarodowej. 

 
Rolnictwo
 

Świadome ważnej roli sektora rolnego dla rozwoju gospodarczego dwóch państw, Strony dążą do dalszego umacniania obopólnie korzystnej współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa, w szczególności, popierają inicjatywy skierowane na zwiększenie wzajemnego obrotu handlowego produkcją rolną, a także inwestycji wzajemnych w sektorze rolnym.

 

Strony oświadczają gotowość do aktywnej wymiany wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie rolnictwa. Strony będą wspierać wspólne projekty oraz programy współpracy między podmiotami sektora rolnego, w tym między instytutami badawczymi, agencjami oraz inspekcjami.

 

Oceniając wysokie znaczenie bezpośrednich kontaktów osobistych, Strony zwracają uwagę na celowość organizacji takich wspólnych przedsięwzięć, jak branżowe seminaria, konferencje oraz fora gospodarcze, a także udział w imprezach targowo-wystawienniczych. 

 

Współpraca między Stronami będzie realizowana na podstawie zapisów Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie rolnictwa, po jego wejściu w życie.

 
Turystyka
 

Strony dążą do wzrostu wymiany turystycznej między Polską i Kazachstanem drogą nawiązywania oraz pogłębiania kontaktów między podmiotami działającymi w celach promowania turystyki dwóch państw, udziału w wystawach, konferencjach oraz seminariach turystycznych, a także wymiany informacji i doświadczeń.

 

Strony zamierzają regularnie omawiać stan rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki dwóch państw w ramach posiedzeń Polsko-Kazachstańskej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy gospodarczej lub w trakcie odrębnych spotkań dwustronnych administracji turystycznych dwóch państw.

 
Edukacja
 

Strony dążą oraz wspierają nawiązywanie ścisłych kontaktów w dziedzinie edukacji, łącznie ze wspieraniem długoterminowej współpracy między uczelniami polskimi i kazachstańskimi, rozszerzając współpracę w sferze badawczej, w szczególności, w dziedzinie nauk technicznych, energetyki, nanotechnologii oraz biotechnologii, a także wymianę studentów i kadr naukowych.

 

Strony dążą do współpracy w rozwoju edukacji technicznej i zawodowej, usług serwisowych, w tym również do przygotowywania kadr w takich kluczowych sektorach gospodarki, jak energetyka, budowa maszyn oraz rolnictwo.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.