Menu rozwijane

26 lutego 2021

W Pałacu Prezydenckim odbyło się Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja. Prezydent RP wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami ponad 100 organizacji społecznych zajmujących się rozwojem wszelkich form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, chorych psychicznie, seniorów, osób w kryzysie bezdomności oraz dzieci i młodzieży w rodzinnej pieczy zastępczej.

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA >>>

Forum Deinstytucjonalizacji jako płaszczyzna wymiany doświadczeń wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz uspołecznienia, upodmiotowienia i personalizacji szeroko rozumianych usług społecznych, zostało powołane przez Andrzeja Dudę w odpowiedzi na list otwarty skierowany do Prezydenta RP jesienią 2020 roku.

Na pierwsze spotkanie w ramach Forum zostali zaproszeni sygnatariusze listu: przedstawiciele środowiska naukowego, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych reprezentujących grupy, które powinny być objęte procesem deinstytucjonalizacji.

W Pałacu Prezydenckim o rozwoju środowiskowych usług społecznych - zdjęcie w treści artykułu

  • Rozwój usług społecznych jednym z zadań prezydentury Andrzeja Dudy 

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że rozwój usług społecznych był jednym z wiodących tematów prac Narodowej Rady Rozwoju w trakcie jego pierwszej prezydenckiej kadencji. Pod auspicjami Narodowej Rady Rozwoju, i z jego osobistym udziałem, miały miejsce dwa istotne wydarzenia: Kongres Poradnictwa oraz Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych.

W Narodowej Radzie Rozwoju została przygotowana koncepcja centrów usług społecznych, która następnie przybrała formę prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a której przepisy – po konsensualnym uchwaleniu ustawy w obu izbach Parlamentu – weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Prezydent podkreślił także, iż sytuacja pandemii unaoczniła, że powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, doświadczające kryzysów psychicznych, niesamodzielne z racji podeszłego wieku i różnych innych okoliczności życiowych – mogły pozostawać u siebie – w miejscu zamieszkania, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, podejmować różne role społeczne, pozostawać w bezpośrednich relacjach z osobami bliskimi i być aktywnymi obywatelami w swoich społecznościach lokalnych.

  • Forum jako platforma dialogu w kwestii deinstytucjonalizacji

Forum, ze względu na pandemię, odbyło się w formie hybrydowej. Spotkanie pozwoliło z jednej strony na przedstawienie przez ekspertów i praktyków społecznych najważniejszych postulatów środowiskowych i podjęcie dyskusji nad możliwością włączenia ich w realizację działań ośrodka prezydenckiego, z drugiej zaś strony umożliwiło przedstawienie uczestnikom planów Kancelarii Prezydenta RP w omawianym zakresie.

O najważniejszych wyzwaniach, szansach i zagrożeniach deinstytucjonalizacji podczas spotkania mówili paneliści – przedstawiciele organizacji działających w pięciu obszarach, w których prowadzone są działania na rzecz deinstytucjonalizacji: Adam Zawisny (Instytut Niezależnego Życia) – niepełnosprawność, Cezary Miżejewski (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS) – seniorzy, dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – zdrowie psychiczne, Jakub Wilczek (Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności) – bezdomność, oraz Edyta Wojtasińska (Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej) – wsparcie dzieci i rodzinny, w tym rodzinna piecza zastępcza.

Aktualny stan prac nad powstającą rządową „Strategią na rzecz deinstytucjonalizacji” przedstawił Przewodniczący Zespołu opracowującego ten dokument – Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  • Deinstytucjonalizacja – jeden z priorytetów polityki społecznej UE

Doradcy Prezydenta RP Paulina Malinowska-Kowalczyk oraz dr hab. Marek Rymsza przybliżyli priorytety ośrodka prezydenckiego w zakresie uspołecznienia i deinstytucjonalizacji usług społecznych w tym kontynuację prac Forum, monitoring powstawania i funkcjonowania centrów usług społecznych, przygotowanie dwóch projektów ustaw dotyczących asystencji osobistej oraz działalności pomocowej oraz współpracę z rządem w zakresie przygotowania i wdrażania strategii deinstytucjonalizacji.

Z założenia Forum ma być przestrzenią dyskusji eksperckiej nad różnymi aspektami strategii deinstytucjonalizacji, platformą współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk, a także miejscem prezentowania i konsultowania konkretnych działań podjętych w ośrodku prezydenckim oraz w ministerstwach, tak aby zapewnić spójność strategii deinstytucjonalizacji w naszym kraju.

W Pałacu Prezydenckim o rozwoju środowiskowych usług społecznych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Deinstytucjonalizacja jest jednym z priorytetów polityki społecznej UE i do jej wdrażania zobowiązane są wszystkie kraje członkowskie. Przygotowanie krajowej strategii deinstytucjonalizacji stanowi wymóg konieczny do skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027. W Polsce trwają prace nad jej przeprowadzeniem, za co bezpośrednio odpowiada strona rządowa. Deinstytucjonalizacja jest także postulatem organizacji sektora obywatelskiego, ponieważ prowadzi do uspołecznienia publicznego systemu wsparcia i do rozwoju środowiskowych usług społecznych.

Forum zaplanowane jest jako inicjatywa cykliczna (dwa, trzy spotkania w roku, w zależności od potrzeb), otwarta dla wszystkich chcących wesprzeć proces deinstytucjonalizacji, uspołecznienia, upodmiotowienia i personalizacji wsparcia usługowego.

Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (1)
Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (2)
Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (3)
Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (4)
Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (5)
Pałac Prezydencki | Forum Deinstytucjonalizacji. Uspołecznienie – Upodmiotowienie – Personalizacja (6)
o1294518345.jpg
o1652812335.jpg
o1377681882.jpg
o1927597454.jpg
o248687743.jpg
o1273361990.jpg