25 listopada 2021

Komunikat w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prezydenta o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Trybunał Konstytucyjny w dniu 25 listopada 2021 r. wydając wyrok w sprawie Kp 2/19 stwierdzający niezgodność z Konstytucją ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw w pełni uwzględnił wniosek Prezydenta z dnia 18 października 2019 r.

Prezydent wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie w trybie kontroli prewencyjnej rozszerzenia zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych wskazanych w ustawie o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającego oświadczenie.

Zaskarżona przez Prezydenta ustawa wprowadzała obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczących nie tylko majątku osobistego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osoby obowiązanej do złożenia oświadczenia, ale także majątku osobistego małżonka, majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.

We wniosku z dnia 18 października 2019 r. do Trybunału Konstytucyjnego wątpliwości Prezydenta wzbudziły konsekwencje, które mogą wynikać z podania przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia majątkowego informacji dotyczących majątku osób jej bliskich, zwłaszcza zagrożenie możliwością ponoszenia odpowiedzialności karnej przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego za podanie w oświadczeniu informacji, odnośnie do których osoby te nie mają możliwości ich zweryfikowania, a czasami także ich pozyskania.

Prezydent w swoim wniosku wskazał również, że kwestie dotyczące majątku dorosłych dzieci, zarówno dzieci własnych, jak też przysposobionych osoby składającej oświadczenie oraz dzieci jej małżonka, chronione są konstytucyjnym prawem do prywatności oraz autonomii informacyjnej, dlatego trudno jest nakładać na osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązek, którego z przyczyn obiektywnych nie będą mogły wypełnić albo wypełnią go nienależycie.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z Konstytucją regulacje objęte wnioskiem Prezydenta są nierozerwalnie związane z całą ustawą, dlatego też, Prezydent na mocy art. 122 ust. 4 Konstytucji, odmawia podpisania ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

Może Cię zainteresować Ustawa o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników skierowana do TK