Menu rozwijane

13 września 2018

W dniu 12 września 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do sędziów Sądu Najwyższego:

1)  Jacka Gudowskiego
2)  Józefa Iwulskiego
3)  Wojciecha Katnera
4)  Jerzego Kuźniara
5)  Anny Owczarek
6)  Marii Szulc
7)  Stanisława Zabłockiego

pisma, w których -  na podstawie art. 39 w związku z art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw  - poinformował tych sędziów, że z dniem 12 września 2018 r. przeszli w stan spoczynku z mocy prawa.

Może Cię zainteresować Komunikat ws. oświadczeń sędziów o woli dalszego zajmowania stanowiska w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym Zgodnie z obowiązującym prawem, Prezydent RP mógł wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez tych sędziów w ciągu 60 dni od otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa lub od dnia, w którym upłynął termin na przekazanie tych opinii. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, brak rozstrzygnięcia Prezydenta RP w przedmiocie oświadczenia sędziego o woli dalszego zajmowania stanowiska skutkuje przejściem tego sędziego w stan spoczynku z upływem 60 dni od dnia otrzymania przez Prezydenta RP opinii KRS lub od dnia, do którego te opinie Prezydent RP powinien był otrzymać.

Ostatnim dniem na wydanie postanowienia przez Prezydenta RP był 11 września 2018 r. Brak stosownych postanowień dotyczących ww. sędziów Sądu Najwyższego oznacza, że z mocy ustawy przeszli oni dzisiaj w stan spoczynku.