Menu rozwijane

25 stycznia 2019
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych na temat upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
o800934843.jpg
o2088952497.jpg
o61595268.jpg
o1414864424.jpg
o622264815.jpg
o460979326.jpg
o1183006816.jpg
o2049566017.jpg
o1096178277.jpg
o873099355.jpg
o528419885.jpg
o244633031.jpg
o1854304175.jpg
o2072554767.jpg
o902483132.jpg
o453071985.jpg
o2050605148.jpg
o105967486.jpg
o203609211.jpg
o1797926409.jpg

Podczas spotkania z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych Prezydent Andrzej Duda apelował o jak najszersze upowszechnianie wiedzy o nowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Przepisy weszły w życie na początku roku z inicjatywy Prezydenta RP.

– Chcemy, żeby te rozwiązania jak najlepiej służyły zwykłemu człowiekowi, właśnie temu w potrzebie, który bardzo często tego wsparcia nie jest w stanie po prostu otrzymać w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawną – podkreślił Andrzej Duda.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej Prezydent zwrócił się do mediów lokalnych o wsparcie w informowaniu o przepisach, które poszerzają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, w popularyzowaniu wiedzy o możliwości skorzystania z takiej pomocy, ale też w patrzeniu na ręce lokalnym włodarzom, czy ta pomoc jest rzeczywiście organizowana zgodnie z ustawą.

– Chcemy, żebyście to Państwo byli tymi, którzy jako bliscy mieszkańcom, najbardziej wiarygodni, będą informację na ten temat nieśli i na swoich łamach, w swoich programach będą oceniać, jak ta pomoc funkcjonuje – powiedział Andrzej Duda.

W spotkaniu uczestniczyli także wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, Podsekretarz Stanu Anna Surówka-Pasek oraz Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zdeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ale to nie jedyna nowość. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych zasad?

Katalog otwarty na zaufanie

Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie tylko zmienia zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system zupełnie od nowa. Przede wszystkim otwiera się, ograniczony dotąd, katalog osób uprawnionych do korzystania z jej benefitów.  Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są dostępne dla każdego, kto złoży oświadczenie, że nie może pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy odpłatnej. Warto podkreślić, że do takiej deklaracji nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.  System opiera się na zaufaniu państwa do obywatela.

Dobry plan, czyli poradnictwo obywatelskie

Nowością w ustawie jest również instytucja „poradnictwa obywatelskiego”. Polega ono na udzieleniu wsparcia poprzez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebująca – np. wyjścia z zadłużenia kredytowego. Doradca poinformuje interesanta o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach i udzieli pomocy w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Sprawy, z którymi zgłaszają się obywatele często wymagają współpracy trwającej dłużej niż tylko jedno spotkanie. Niekiedy sama pomoc w postaci  wyjaśnienia przepisów i napisania pisma jest niewystarczająca. Konieczne wówczas jest opracowanie całego planu wyjścia z trudnej sytuacji - skomplikowanej nie tylko z powodu problemów prawnych. Nowa ustawa wprowadza taką możliwość.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogę być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na danym terenie.

Nieodpłatna, ale nie bezpłatna, czyli kto za to zapłaci?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Pomoc zostaje udzielona potrzebującemu nieodpłatnie, co nie oznacza, że osoba ją świadcząca nie jest wynagradzana. Usługa świadczona jest przez profesjonalistów na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jest ona finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.  Wysokość takiej dotacji, jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wspólne zaangażowanie

W Polsce wciąż bardzo wielu obywateli nie ma dostępu do podstawowej pomocy, umożliwiającej rozwiązanie pojawiających się w ich życiu problemów prawnych, ponieważ nie stać na odpłatną pomoc. Zaangażowanie urzędników, organizacji, pozarządowych, adwokatów, radców prawnych w propagowanie idei i upowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest kluczowe dla możliwość wyjścia z trudnej sytuacji. Nierzadko, bowiem, to właśnie brak informacji o możliwościach skorzystania z fachowego wsparcia przyczynia się do podejmowania błędnych decyzji i pogorszenia sytuacji danej osoby. Dlatego prawidłowe działanie systemu pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zależy przede wszystkim od zaangażowania i dobrej woli włodarzy gmin i powiatów. Bardzo ważne jest informowanie wszystkich mieszkańców o możliwości korzystania z pomocy oferowanej przez państwo.

Akty wykonawcze: 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2186) - tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 318)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. z dnia 5 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755)

Pomoc Bliska Tobie – Nieodpłatna Pomoc Prawna - zdjęcie w treści artykułu