Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 maja 2019

List Prezydenta z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

List odczytała reprezentująca Prezydenta podczas uroczystości minister Halina Szymańska

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji 100-lecia

Państwowej Inspekcji Pracy

w Teatrze Narodowym w Warszawie

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowni Państwo!

 

Ochrona pracy stanowi jeden z filarów zrównoważonego rozwoju i ładu społecznego. Dlatego cieszę się, że Państwowa Inspekcja Pracy jako instytucja powołana w początkach odzyskanej państwowości uroczyście obchodzi stulecie swojego istnienia, wpisując się tym samym w narodowe obchody stulecia odzyskania niepodległości. Z tej okazji pragnę złożyć wyrazy uznania wszystkim, którzy służąc Rzeczypospolitej i milionom pracujących Polaków, współtworzą chlubną tradycję Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Walka o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny wielokrotnie splatała się z walką o poszanowanie godności ludzkiej pracy. To istotny wątek polskiej tożsamości. Jesteśmy dumni z tego, że już w początkach odrodzonej Rzeczypospolitej wprowadzono szereg rozwiązań ustrojowych, które umacniały prawa pracownicze i socjalne obywateli. Wśród nich ustanowienie ośmiogodzinnego dnia pracy, ubezpieczeń społecznych na wypadek choroby czy prawa tworzenia związków zawodowych. Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 3 stycznia 1919 roku powołano też inspekcję pracy.

 

Świadomość, że prawa pracownicze są nieodłączną częścią katalogu praw człowieka, stanowiła także element etosu „Solidarności”, który stał się fundamentem ideowym wolnej Polski. Dziś troska o godność, podmiotowość i bezpieczeństwo pracownika jest jednym z najważniejszych zadań gospodarczych i społecznych realizowanych przez państwo. Praca jest dobrem chronionym konstytucyjnie, a państwo, w myśl artykułu 24. Konstytucji RP, ma obwiązek tę ochronę sprawować.

 

To misja powierzona w pierwszym rzędzie pracownikom PIP. To Państwo są strażnikami reguł obowiązujących na rynku pracy, a w starciu z silniejszymi otaczają opieką słabszych. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy również wspieranie dialogu między pracodawcami a pracownikami. Dialog ten jest warunkiem trwałego wzrostu gospodarczego i społecznej spójności. W nowoczesnym państwie nie może być miejsca na maksymalizację doraźnego zysku kosztem bezpieczeństwa, zdrowia czy życiowej stabilności pracownika. Takie praktyki są zagrożeniem społecznym i godzą w podstawy gospodarki, która powinna znajdować zakotwiczenie w społecznej równowadze i odpowiedzialności.

 

Gratuluję Państwowej Inspekcji Pracy wspaniałego jubileuszu stulecia istnienia. Wykonują Państwo trudną i odpowiedzialną pracę, która wymaga szczególnej determinacji oraz dochowania najwyższych standardów rzetelności. Chcę w tym miejscu podziękować pokoleniom polskich inspektorów pracy, którzy przez całe stulecie wytrwale budowali zaufanie do tej instytucji. Serdecznie gratuluję osobom, które podczas dzisiejszej uroczystości otrzymają odznaczenia za wybitne zasługi na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy oraz za długoletnią służbę.
Wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy życzę wytrwałości w codziennym wykonywaniu obowiązków oraz wszelkiej pomyślności. Niech świadomość wagi i znaczenia pełnionej misji społecznej będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i motywuje do dalszej pracy dla dobra Polski i Polaków.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

Poleć znajomemu