Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 maja 2019

List Prezydenta do uczestników Kongresu Perły Samorządu 2019 w Gdyni

Organizatorzy i Uczestnicy

Kongresu Perły Samorządu 2019

w Gdyni

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Redaktorze!

Szanowni Państwo – Uczestnicy i Goście Kongresu!

 

Samorząd terytorialny jest bardzo ważnym elementem ustrojowym niepodległej Rzeczypospolitej. Cywilizacyjny skok, jaki przeżywa Polska, nie dokonałby się bez zaangażowania lokalnych wspólnot. W ogromnej mierze to właśnie dzięki samorządności możliwe stało się uwolnienie obywatelskiej energii i wspaniały rozwój wielu małych ojczyzn – a w efekcie nasz wspólny, narodowy sukces. Cieszę się, że odbywający się w Gdyni Kongres Perły Samorządu jest miejscem, gdzie toczy się debata nad znaczeniem i zadaniami polskiej demokracji lokalnej. Składam wyrazy uznania organizatorom tego wartościowego forum. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tegorocznego spotkania.  

 

Rok 2019 obfituje w ważne jubileusze przypominające o drodze, którą przebyła polska samorządność, a także skłaniające do refleksji nad jej przyszłością. Możemy być dumni z nagromadzonego przez wieki w naszej tradycji ustrojowej dorobku administracji lokalnej i stosowania zasady pomocniczości. Niestety, zaborcy w znacznym stopniu ten dorobek zniszczyli. Dopiero w odrodzonej Rzeczypospolitej możliwa stała się intensywna odbudowa
samorządności lokalnej, co zapoczątkował Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, podpisując 4 lutego 1919 roku Dekret o samorządzie miejskim. Możemy więc dziś świętować stulecie nowożytnego polskiego samorządu terytorialnego. Jest to również trzydziestolecie odtworzenia demokracji lokalnej na poziomie gmin w wyniku historycznego przełomu roku 1989.


Mija także 20 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Uzupełnieniem ważnych zmian stały się nowe zasady powoływania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast poprzez wybory powszechne.Kolejnym milowym krokiem w rozwoju samorządności było włączenie przed 15 laty Polski w struktury Unii Europejskiej. Polskie województwa, powiaty i gminy stały się równoprawnym partnerem ich odpowiedników w Unii. Przede wszystkim jednak otworzyły się przed nimi nowe, wielkie szanse perspektywicznego gospodarowania i inwestowania. Minione 15 lat Polski w Unii Europejskiej to wielkie osiągnięcia aktywności i przedsiębiorczości lokalnych wspólnot. Wszystkie te dokonania mamy dzisiaj przed oczami w przededniu Święta Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji składam całemu środowisku samorządowców serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Jednym z fundamentalnych wyzwań polskiej polityki regionalnej jest troska o zrównoważony rozwój kraju. Oznacza to dążenie do wyrównywania szans obszarów peryferyjnych, oddalonych od największych ośrodków miejskich, głównie od stolic województw, w których ogniskuje się życie gospodarcze, społeczne, kulturalne czy naukowe. Trzeba pamiętać i umieć docenić, że w powiatach i gminach zawiera się wielki potencjał; że właśnie tam więzi międzyludzkie są najbliższe i najmocniejsze. Wielką rolę w spożytkowaniu tego potencjału odgrywa konstytucyjna zasada pomocniczości. Państwo polskie jest całością i nie składa się tylko z ośrodków wielkomiejskich. Wszyscy Polacy mają takie samo prawo do życiowego sukcesu, dobrobytu, do urzeczywistniania swoich aspiracji we własnych stronach rodzinnych, na terenie swoich małych ojczyzn – tak, aby realizacja tych ambicji przyczyniała się do pomyślności lokalnych wspólnot.

 

Cieszę się, że polski samorząd – także gminny i powiatowy – jest innowacyjny, nie stroni od nowoczesnych rozwiązań, również o charakterze infrastrukturalnym. Sposobem aktywizacji mieszkańców i powiązania ich z własnym regionem jest dynamiczny rozwój e-usług w sferze administracji publicznej oraz usług komunalnych. Inwestycje w mobilność, komunikację i e-usługi pozwalają, z jednej strony, zrównoważyć siłę oddziaływania
dużych ośrodków, z drugiej zaś wzmocnić potencjał poszczególnych województw. O wielu z tych wyzwań będą Państwo dyskutować podczas tegorocznego Kongresu.

 

Przy ciągłym wzroście możliwości i dokonań polskich samorządów warto zabiegać o utrzymywanie równowagi pomiędzy demokracją lokalną a wpływem władz centralnych. Równowaga ta, oparta na wzajemnym poszanowaniu, właściwym zrozumieniu swoich kompetencji oraz współdziałaniu, jest dobrym katalizatorem podwyższania jakości życia Polaków. We współczesnej Polsce ma to szczególne znaczenie. Rzeczpospolita Polska jest państwem unitarnym, a samorząd to jego „krwiobieg”.

 

Chcę Państwa zapewnić, że wspieranie demokracji lokalnej uważam za jeden z priorytetów mojej prezydentury. Służy temu m.in. działalność powołanej przeze mnie Narodowej Rady Rozwoju. W jej ramach pracuje specjalistyczna sekcja, poświęcona samorządowi i polityce spójności. Uważam, że na sprawy samorządności trzeba patrzeć kompleksowo i perspektywicznie – w dłuższym horyzoncie czasowym, a także ponad bieżącymi różnicami kształtującymi nasze życie publiczne. Takie właśnie spojrzenie, niezależne od preferencji politycznych, zapewnia skład Rady, powołanej spośród przedstawicieli różnych instytucji i środowisk, w tym także w znaczącej części spośród samorządowców praktyków. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom powołałem także zespół ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego. Ma on stanowić pomoc w usprawnianiu funkcjonowania samorządów, a narzędziem do realizacji jego opinii i sugestii jest prezydencka inicjatywa legislacyjna.

 

Jestem przekonany, że wiele cennych przemyśleń przyniesie również rozpoczynająca się właśnie kolejna edycja Kongresu Perły Samorządu. Życzę Państwu owocnych, inspirujących obrad i raz jeszcze serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas wydarzenia Doradca Mariusz Rusiecki. 

Poleć znajomemu