Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 26 września 2019

List do uczestników ministerialnego spotkania poświęconego Funduszowi Trójmorza

Uczestnicy i organizatorzy

ministerialnego spotkania

poświęconego

Funduszowi Trójmorza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Cieszę się, że przyjęliście Państwo zaproszenie do udziału w spotkaniu szefów resortów odpowiedzialnych za kwestie energii, transportu, komunikację cyfrową i gospodarkę państw zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza. Cieszę się, że zainicjowany i działający pod politycznym parasolem głów państw format współpracy spotkał się z tak szerokim odzewem i zaangażowaniem na poziomie rządowym i eksperckim.

 

Dzisiejsze spotkanie i Państwa obecność, stanowi kolejne potwierdzenie żywotności tego formatu współpracy, którego celem jest poprawa warunków życia i środowiska dla inwestycji w regionie państw usytuowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. 12 krajów tworzących Inicjatywę Trójmorza to prężnie rozwijający się rynek o wielkim potencjale. Do naszego grona należą liderzy europejskiego wzrostu gospodarczego notujący blisko lub ponad czteroprocentowy poziom wzrostu PKB. Imponujący jest także średni, aż trzyprocentowy wskaźnik wzrostu 12 gospodarek naszego rynku, który plasuje nas w czołówce w  skali kontynentu i świata.

 

Obecnie wielkość PKB naszych gospodarek wynosi 1,7 biliona EUR, a w ciągu najbliższej dekady wzrośnie do poziomu 2,3 biliona EUR. W tym samym okresie prognozowane jest utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego na poziomie 2,4 % PKB. Obecnie rynki Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii wytwarzają jedną dziesiątą całości PKB Unii Europejskiej, a już w 2030 ten udział ma wzrosnąć do poziomu 13 %.

 

Jak wynika z analiz, motorem tego wzrostu będą inwestycje, których głód w regionie jest ogromy. Według szacunków ekspertów SPOTDATA do 2030 roku będziemy potrzebować prawie 300 mld EUR na nowe drogi, szybsze koleje i nowe połączenia lotnicze. Niemal 100 mld EUR będzie niezbędne do rozbudowy i modernizacji infrastruktury gazowej i rozwijania połączeń elektroenergetycznych. Kolejnych 160 mld EUR będzie wymagał prężnie rozwijający się i innowacyjny sektor telekomunikacji. Łącznie tylko w nadchodzącej dekadzie region jest gotów zaabsorbować ponad pół biliona EUR na inwestycje.

 

Szanowni Państwo,

 

Skuteczną odpowiedzią na te potrzeby regionu jest właśnie Trójmorze. Chcemy, aby istniejący horyzontalny kierunek połączeń w Europie na linii Wschód-Zachód został uzupełniony o nowy, dotychczas zaniedbywany, wymiar wertykalny na osi Północ-Południe. Co bardzo istotne, na realizacji naszych działań skorzystają nie tylko kraje i region. Rozwijając część UE tak naprawdę rozwijamy jej całość, wzmacniając konwergencję i w praktyce realizując cztery podstawowe swobody rynku wewnętrznego UE w zakresie przepływu osób, dóbr, usług i kapitału.

 

W gospodarce celem Trójmorza jest zbudowanie hubu przedsiębiorczości, innowacyjności i dobrej komunikacji, który zdynamizuje dalszy wzrost obrotów handlowych w skali regionu i globalnie. W energetyce dążymy do bodowy Korytarza Północ-Południe oraz inwestycji w pozyskiwanie gazu skroplonego, zapewniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne i urzeczywistniając założenia Unii Energetycznej. W transporcie z kolei celem jest budowa nowych połączeń infrastrukturalnych, jak Via Carpartia czy Rail  Baltica, które już na obecnym etapie zostały włączone do planów rozbudowy europejskich sieci transportowych (TEN-T). W obszarze cyfryzacji dążmy do wykorzystania w pełni potencjału europejskiego Jednolitego rynku cyfrowego m.in. w ramach projektu cyfrowej autostrady Trójmorza.

 

Działania te realizujemy we współpracy z naszymi strategicznymi partnerami – Stanami Zjednoczonymi oraz Republiką Federalną Niemiec. Nasze starania są także komplementarne wobec założeń Unii Europejskiej. Realizujemy je przy użyciu instrumentów unijnych. Dlatego z dużą satysfakcją odbieramy poparcie Komisji Europejskiej oraz zaangażowanie europejskich instytucji finansowych.

 

Trójmorze to projekt przede wszystkim biznesowy, którego wartość ma być oceniana na podstawie zbudowanych dróg, linii kolejowych czy gazociągów. Tym bardziej cieszy fakt, że  Inicjatywa podąża właśnie w tym kierunku. Dowodem tego jest  powołanie Funduszu Trójmorza, aktywny dialog banków rozwoju oraz organizowane już dwukrotnie trójmorskie fora biznesowe. To także praktyczne spotkania podmiotów nastawionych na wdrażanie priorytetowych projektów Trójmorza. Taki charakter miało zorganizowane w 2018 r. forum regionów, które zgromadziło w Rzeszowie samorządy zainteresowane budową szlaku Via Carpatia. Liczę na to, że także inne kraje i samorządy będą wykorzystywały forum regionów, jako jedno z narzędzi do realizacji projektów Inicjatywy na poziomie lokalnym i regionalnym.

 

Z zadowoleniem przyjąłem informację, że dzisiejsze spotkanie posłuży Państwu do omówienia możliwości realizacji w praktyce priorytetowych projektów Trójmorza na forach powołanych do życia grup roboczych. Liczę, że efektem Państwa obrad będą wskazówki i rekomendacje, które zaprocentują konkretnymi decyzjami liderów Trójmorza podczas kolejnego szczytu Inicjatywy w przyszłym roku w Tallinie.

 

Życzę owocnych obrad i mam nadzieję na dalsze Państwa zaangażowanie i współpracę w naszych wspólnych wysiłkach dla dobra naszych krajów, społeczeństw i całego regionu. 

 

 

Z wyrazami szacunku,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List odczytał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Błażej Spychalski.

Poleć znajomemu