Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 października 2019

List na 9. doroczną międzynarodową konferencję NBP

Uczestnicy i Organizatorzy

9. dorocznej flagowej konferencji międzynarodowej

Narodowego Banku Polskiego

z cyklu O przyszłości gospodarki europejskiej (CoFEE)

pt. Monetary Policies in the New European Setting

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Konferencje organizowane przez Narodowy Bank Polski, poświęcone rozważaniom nad przyszłością gospodarki europejskiej, zyskały sobie znaczny prestiż, przyciągając uwagę wybitnych ekspertów. Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzam to z wielką satysfakcją. Jednym z doniosłych wyzwań gospodarczych, przed którymi wspólnie stoimy, jest kształtowanie odpowiedniej polityki pieniężnej, uwzględniającej zarówno już dokonujące się procesy, jak i trendy na horyzoncie przyszłości. Słusznie zauważają Państwo, że wiele czynników globalnych i europejskich stwarza nową sytuację dla Polski i naszych partnerów z Europy Środkowej. Wyłaniający się nowy układ polityczny w Europie bez wątpienia wymaga pogłębionej refleksji. To, że wspólnie Państwo taką refleksję podejmują, jest wyrazem dalekowzrocznego myślenia i wielkiej odpowiedzialności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji.

 

Polska przeżywa obecnie dobry czas. Możemy pochwalić się bardzo dobrym stanem gospodarki oraz stabilnymi cenami w ostatnich latach. Strategia średniookresowego celu inflacyjnego jest skutecznie realizowana. O świetnej kondycji polskiej gospodarki świadczy wiele parametrów ekonomicznych, w tym wielkość i dynamika PKB, które są konsekwencją wysokiej konsumpcji wspieranej przez wzrost zatrudnienia i płac, niskiego bezrobocia oraz przyspieszających inwestycji. Bardzo pozytywnie należy także ocenić wzrastający eksport.

 

Jak słusznie podkreśla Narodowy Bank Polski, w ostatnich latach nie narastały w naszym kraju nierównowagi makroekonomiczne. Potwierdzeniem tego jest stabilne zadłużenie sektora niefinansowego, nadwyżka w handlu zagranicznym, dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących i kapitałowych, a ostatecznie relatywnie stabilny kurs złotego. To niewątpliwe powody do dużej satysfakcji.

 

Na bardzo wysoką ocenę zasługuje polityka pieniężna prowadzona w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski. Składam z tego powodu wyrazy uznania i podziękowanie na ręce Pana Prezesa Adama Glapińskiego. Zastosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej, czyli kształtowanie stóp procentowych, operacje otwartego rynku, poziom rezerw obowiązkowych, operacje depozytowo-kredytowe – przyniosły zakładane rezultaty. Narodowy Bank Polski skutecznie realizuje założenia polityki pieniężnej, stanowione przez Radę Polityki Pieniężnej i z powodzeniem stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego.

 

W założeniach polityki pieniężnej na 2020 rok Rada Polityki Pieniężnej podtrzymała cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc., z pasmem odchyleń o 1 pkt. proc. Jednocześnie wskazała na wiele uwarunkowań prowadzenia takiej polityki. Generalnie jest to prognoza pozytywna, szczególnie, jeśli chodzi o stabilność cen oraz koniunkturę gospodarczą w Polsce. Te przewidywania nie odbiegają od założeń rządowych, także w kontekście przyszłorocznego budżetu. Główne elementy prognozy RPP uznają za trafne również inne ośrodki analityczne.

 

W dzisiejszym świecie żadna gospodarka nie jest bytem odrębnym, niepodatnym na zewnętrzne oddziaływania. Koniunktura gospodarcza kraju zawsze w jakimś zakresie zależy od sytuacji w jego otoczeniu. Cieszę się, że podczas konferencji przewidziana jest dyskusja nad skutkami zmian w przestrzeni międzynarodowej. Potrzebna jest szczególna refleksja nad konsekwencjami polityki Stanów Zjednoczonych dla gospodarek Europy Środkowej, nad implikacjami zmienności w luzowaniu EBC dla strefy euro oraz Europy Środkowej, a także nad stanem polityki pieniężnej w krajach spoza strefy euro.

 

Polska gospodarka charakteryzuje się już od dłuższego czasu wysoką odpornością na niekorzystne zmiany w naszym otoczeniu. Jednak nie na tyle, aby nie warto było zastanawiać się nad siłą i trwałością koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie. Aktualne przewidywania wskazują, że w związku ze zmianami zewnętrznymi wzrost gospodarczy w Polsce może w przyszłym roku ulec spowolnieniu, a inflacja może być wyższa.  Będzie to jednak, w świetle prognoz, ciągle wysoki wzrost gospodarczy na tle innych krajów, a dynamika cen, przejściowo bardziej intensywna na początku 2020 roku, zapewne obniży się do celu inflacyjnego NBP.

 

Dyskusja o polityce pieniężnej w kontekście „The New European Setting” to stawianie wielu ważnych pytań, związanych z podejściem do wyznaczania celu inflacyjnego oraz instrumentami polityki monetarnej. Niwelowanie niepewności w polityce pieniężnej w Europie i świecie, w świetle kluczowych wydarzeń w ostatnich latach, takich jak globalny kryzys finansowy czy europejski kryzys zadłużenia – jest absolutnie fundamentalnym problemem. Tym bardziej, że w odpowiedzi na kryzys finansowy oraz kryzys zadłużenia przyjęto wiele niestandardowych środków polityki pieniężnej. Nabywanie przez banki centralne aktywów i obligacji na rynku wtórnym w celu zagwarantowania stabilności cen i skuteczności mechanizmu transmisji polityki pieniężnej to dobra ilustracja tej szczególnej sytuacji, w jakiej przychodzi działać instytucjom finansowym.

 

Warto zastanawiać się, czy zasady stanowienia polityki pieniężnej i przyjęte strategie w Europie i na świecie są słuszne. Czy utrzymywanie inflacji na niskim poziomie jest właściwe, czy polityka pieniężna mogłaby być inna albo bardziej aktywna, czy reakcje na poziom inflacji są symetryczne w wypadku wzrostów i spadków cen, czy inflacja powinna być mierzona w przedziale czasu czy na dany moment? Polityki pieniężne nie powinny być zarazem oceniane w oderwaniu od długoterminowych tendencji strukturalnych w Europie i na świecie, takich jak na przykład starzenie się społeczeństw czy niskie długoterminowe stopy procentowe.

 

Jestem przekonany, że ta bardzo wartościowa i gromadząca znakomite osobistości konferencja, kolejna już w cyklu prestiżowych debat organizowanych przez Narodowy Bank Polski, jest znakomitym forum do podjęcia tych ważnych pytań i wyzwań. Życzę Państwu owocnych obrad i raz jeszcze serdecznie pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu