Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 października 2019

Do uczestników V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa

Uczestnicy i Organizatorzy

V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa

CYBERSEC 2019

w Katowicach

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Ład w cyberprzestrzeni to wyzwanie globalne XXI wieku. Ochrona prywatności i danych osobowych, tożsamości, godności, a także własności jest kluczowym warunkiem bezpiecznego funkcjonowania obywateli w tym nowym środowisku społecznym. Zapewnienie praw i wolności obywatelskich, swobody wyrażania poglądów i komunikowania się urasta do rangi czołowych wyzwań systemu demokratycznego. Jest zatem kwestią otwartą, jak będziemy definiować rolę państwa, instytucji demokratycznych, wspólnoty narodowej i obywatelskiej oraz jak postrzegane będą kwestie suwerenności i wolności w cyberprzestrzeni.

 

Na naszych oczach powstaje europejski jednolity rynek cyfrowy, który poważnie zmienia gospodarkę Europy. Stanowi wyzwanie, ale zarazem stwarza szanse na podniesienie globalnej konkurencyjności całej Europy, a co za tym idzie – Polski. Wypracowywane obecnie wspólne standardy bezpieczeństwa sieci, aplikacji, wymiany danych tworzą niezwykle atrakcyjny i innowacyjny rynek handlu i usług. Polska w tych pracach aktywnie uczestniczy.

 

Uchwalona w 2018 roku ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa stworzyła ramy instytucjonalno-prawne do budowy systemu zapewniającego niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie podmioty z sektora prywatnego stały się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. Ten nowy rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego będzie miał ogromny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju.

 

Dostrzegam konieczność dalszego budowania zdolności do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania państwa w cyberprzestrzeni, dlatego też w opracowanych na moje polecenie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rekomendacjach do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podkreślono, że bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni stało się jednym z podstawowych celów strategicznych naszej polityki.–

 

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem narodowym zapewni zdolność do szybkiej i adekwatnej reakcji państwa na pojawiające się nowe wyzwania i zagrożenia. Podstawę prawną działania tego systemu powinna stanowić ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym, która scali dotychczas funkcjonujące odrębnie systemy.

 

Te działania państwa muszą być wsparte aktywnością na poziomie międzynarodowym. Prawo międzynarodowe w pełni powinno być stosowane w odniesieniu do sprawców ataków cyfrowych, nielegalnych operacji wpływu czy kampanii dezinformacyjnych. Barbarzyńskie akty przemocy cyfrowej powinny spotykać się ze zdecydowaną odpowiedzą wspólnoty wolnych narodów.

 

Polska aktywnie uczestniczy w tym zakresie w działaniach Unii Europejskiej i NATO. Jednocześnie dostrzegamy rosnące znaczenie współpracy regionalnej. Stąd tak bardzo istotne są inicjatywa Trójmorza, Grupa Wyszehradzka oraz dziewiątka bukaresztańska, uwzględniające problematykę cyberbezpieczeństwa. Mamy już solidne podstawy do takiej współpracy. Cyfrowe Trójmorze stanowi zbiór inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury cyfrowej nowej generacji – umożliwiającej cyfrową rewolucję regionu Europy Środkowo-Wschodniej – a także wspólnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych, koncepcji politycznych i legislacyjnych realizowanych na poziomie UE.

 

Z uwagi na prawdopodobny istotny wpływ sieci 5G na rozwój polskiej gospodarki przy jej wdrażaniu priorytetem powinno być zapewnienie cyberbezpieczeństwa, przy równoczesnej gwarancji zapewnienia odpowiedniego poziomu technologicznego. Ważne jest nie tylko bezpieczeństwo infrastruktury, urządzeń końcowych, ale również budowanie świadomości użytkowników, jak powinni w bezpieczny sposób korzystać z sieci 5G.

 

Szanowni Państwo!

 

Truizmem jest stwierdzenie, że zapewnianie cyberbezpieczeństwa to nieustanny proces. Uchwalenie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz implementowanie dyrektywy NIS stanowiło ważny krok na tej drodze. Przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019–2024 to dokument wyznaczający ramy dalszych działań nad przyjęciem mechanizmów zapewniających cyberbezpieczeństwo.

 

Należy wspomnieć, że w działaniach tych aktywnie uczestniczy także resort obrony narodowej. Przywołując słowa Pana Ministra Tomasza Zdzikota: w Ministerstwie Obrony Narodowej tworzony jest „ekosystem” cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzono proces konsolidacji instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, a nie dalej jak w połowie września Minister Obrony Narodowej podpisał koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni.

 

Życzę Państwu owocnych debat. Ufam, że pozwolą one pogłębić naszą wspólną świadomość wyzwań i wypracować konkretne rekomendacje co do kierunków międzynarodowej współpracy.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz

 

Poleć znajomemu