Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 grudnia 2020

List Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK

Pani

Julia Przyłębska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

 

Uczestnicy

Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

 

 

Szanowna Pani Prezes!

Szanowni Państwo,
Panie i Panowie Sędziowie!

 

Dzisiejsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, choć odbywa się w niecodziennej formule zdalnej, podyktowanej względami bezpieczeństwa epidemiologicznego, ma jednak charakter publiczny. „Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku”, zatwierdzona przez Państwa szacowne gremium i prezentowana dziś przez Panią Prezes, zostanie udostępniona ogółowi obywateli. To przejaw szacunku dla jednego z filarów ustroju naszego państwa, jakim jest wyrażona w art. 4 Konstytucji zasada suwerenności Narodu.

 

Upowszechnienie praw politycznych oraz założenie, że źródłem legitymizacji władzy i porządku społecznego jest wola ludu, czyli wola demokratycznie wyłanianej większości, to dwie idee, które legły u podstaw wielkiego przełomu w dziejach cywilizacji europejskiej czy też euroatlantyckiej. Znacząca część polskich elit intelektualnych i państwowych XVIII wieku należała do czołówki pionierów owych przemian – przeprowadzanych jednak w wyniku swobodnej debaty publicznej i na drodze prawnej, a nie poprzez barbarzyństwo krwawej rewolucji. Okazją, aby przypomnieć ich dokonania, będą przyszłoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Dla naszego narodu, który chlubi się swoimi wielowiekowymi tradycjami dotyczącymi rządów prawa oraz gwarancji praw i wolności obywatelskich rola i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle istotna. Jest to sąd, który w wolnej Polsce zajmuje należne mu miejsce w systemie równoważących się władz państwowych. Trybunał Konstytucyjny jest jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania o zgodności ustaw z Konstytucją jako aktem o najwyższej pozycji w hierarchii źródeł prawa. Przez swoją działalność orzeczniczą w istotny sposób wpływa na ustawodawstwo, orzecznictwo sądów i naukę prawa.  

Przede wszystkim jednak wywiera wpływ na życie obywateli naszego kraju. Zmagając się z najtrudniejszymi zagadnieniami prawnymi o dużej doniosłości społecznej Trybunał dokonuje rozstrzygnięć, które spotykają się z powszechną aprobatą, ale też wydaje wyroki, z którymi część społeczeństwa się nie zgadza. Podkreślając niezawisłość sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ich podleganie wyłącznie Konstytucji, Ustrojodawca przewidział, że Trybunał Konstytucyjny będzie musiał podejmować decyzje trudne i niepopularne, wymagające ważenia istotnych dóbr po to, aby przepisy Ustawy Zasadniczej były w pełni respektowane.

 

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są świadomi olbrzymiej odpowiedzialności spoczywającej na ich barkach. Jako znawcy prawa i materii państwowej, ale też jako ludzie – reprezentujący odmienne światopoglądy i szkoły prawnicze, dysponujący zasobem różnych doświadczeń życiowych i zawodowych – muszą podejmować swoje decyzje orzecznicze w sposób niezależny zarówno od własnych indywidualnych zapatrywań, jak i od wpływów zewnętrznych.
Obowiązkiem Prezydenta, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej oraz innych organów państwowych jest bezwzględne respektowanie niezależności Trybunału oraz powagi i ostateczności wydawanych przez niego orzeczeń – w interesie trwałości, stabilności i praworządności Rzeczypospolitej, w interesie pokoju społecznego oraz zaufania i szacunku obywateli wobec państwa i stanowionego przez nie prawa. Wyrażam nadzieję i oczekiwanie, że świadomość tej powinności będzie stale towarzyszyć wszystkim, którzy sprawują i będą sprawować w Polsce władzę ustawodawczą, wykonawczą lub sądowniczą – a także wszystkim, którzy wywierają wpływ na opinię publiczną w naszym kraju.

 

Życzę Państwu owocnego przebiegu Zgromadzenia Ogólnego oraz szybkiego powrotu do normalnego sposobu funkcjonowania Trybunału, wolnego od obciążeń związanych z sytuacją epidemiczną.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu