przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 14 czerwca 2016

List Prezydenta RP do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

Pani

Profesor Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Uczestnicy

Zgromadzenia Ogólnego

Sędziów Sądu Najwyższego

 
 
Pani Prezes!

Panie i Panowie Sędziowie!

Szanowni Państwo!
 

Z okazji dorocznego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, pragnę przekazać Państwu wyrazy uznania dla pracy, jaką wykonują członkowie tego gremium, wybitni znawcy zarówno litery, jak i ducha praw. W Państwa ręce złożono ogromną odpowiedzialność – rozstrzyganie sporów o prawo, stwierdzanie ważności wyników demokratycznych wyborów, decydowanie o zgodności z prawem orzeczeń sądów, analizowanie spraw precedensowych i takich, których rozpoznanie przez Sąd Najwyższy wpływa na rozwój prawa i kierunki orzecznictwa. W sentencjach i uzasadnieniach orzeczeń oraz uchwał Sądu Najwyższego nie brak istotnych rozważań dotyczących aksjologicznych podstaw państwa i prawa polskiego, wolności i praw obywatelskich, równości wobec prawa, klauzul generalnych takich, jak „względy słuszności” czy „zasady współżycia społecznego” oraz wielu innych zagadnień prawnych. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015 przyniosła, podobnie jak w latach ubiegłych, szereg danych świadczących o pozytywnej roli, jaką organ ten odgrywa w naszym państwie.

 

Trzeba zaznaczyć, że Sąd Najwyższy – podobnie jak urząd Prezydenta Rzeczypospolitej – stanowi element większej struktury, jaką jest organizm państwowy. Dlatego cele, sprawność i styl funkcjonowania poszczególnych części tego organizmu ściśle wiążą się z kondycją państwa jako całości. W moim przekonaniu wagi tego stwierdzenia nie sposób przecenić – podobnie jak sposobu rozumienia samego pojęcia państwa.

 

Spośród wielu ujęć i definicji państwa za szczególnie cenne uważam ustalenia tych nurtów filozofii prawa, które odwołują się do myśli Cycerona oraz św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Uznają one państwo za republikę, rzecz wspólną, za dobro wszystkich obywateli, i upatrują w nim takiej formy życia zbiorowego, która stwarza człowiekowi najlepsze ramy do indywidualnego rozwoju, do życia w warunkach ładu, pokoju i bezpieczeństwa. Skłaniam się ku tezie, iż w naszym kręgu cywilizacyjnym, u początku XXI wieku, właśnie takie pojmowanie istoty i zadań państwa należy uznać za szczególnie trafne i wartościowe.

 

Przyjęcie tego punktu widzenia pociąga za sobą doniosłe konsekwencje, szczególnie w dziedzinie praktyki ustrojowej państwa. Przykładowo, w oparciu o powyższe założenia możliwe jest nieco szersze spojrzenie na klasyczną monteskiuszowską koncepcję rozdziału i wzajemnego równoważenia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Do wyrazu „równoważenie” można wówczas dodać wyrazy „koordynacja” oraz „synergiczna współpraca w dążeniu do nadrzędnego celu”. Koordynacja działań poszczególnych rodzajów władzy państwowej z uwagi na dobro wspólne obywateli – którzy jako zbiorowy suweren wyrażają swoją wolę poprzez procedury demokratyczne – musi zakładać, że wszystkie władze państwowe mają szczerą i stałą wolę służenia temu dobru.
 

Jestem głęboko przekonany, że kultywowanie tego rodzaju zmysłu państwowego, owego republikańskiego ducha obywatelskiej odpowiedzialności, znacząco ułatwia znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych i ustrojowych. Także – czy może przede wszystkim – w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba rozstrzygać różnorakie dylematy prawnicze, spory interpretacyjne lub konflikty natury stricte politycznej.

 

Cyceroński postulat, aby dobro republiki – czy też, w wersji pierwotnej, dobro ludu rzymskiego – było najwyższym prawem, jest jedną z paremii, które umieszczono na budynku siedziby Sądu Najwyższego przy placu Krasińskich w Warszawie. Pięknie koresponduje z nim inna dewiza, widniejąca na frontonie dawnej Biblioteki Ordynacji Krasińskich na pobliskim Powiślu: Amor Patriae Nostra Lex. Ufam, że działalność Sądu Najwyższego będzie znakomitym przykładem realizacji owych szczytnych wskazań, przyczyniając się do wzmocnienia szacunku i zaufania obywateli wobec trzeciej władzy Rzeczypospolitej.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.