Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 września 2015

List prezydenta do uczestników Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

Pani

Izabela Albrycht

Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki

oraz
Uczestnicy 

Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

w Krakowie
 
 

Szanowni Organizatorzy, Uczestnicy i Goście Forum,

Szanowni Państwo!
 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to najnowsza i stwarzająca wielkie wyzwania dziedzina bezpieczeństwa narodowego. Ma ona charakter wielowymiarowy, wymagający zintegrowanego, kompleksowego podejścia i stworzenia spójnego systemu cyberbezpieczeństwa RP.

 

W tym kontekście cenną inicjatywą jest Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, które umożliwi prezentację poglądów zarówno przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, świata nauki, jak też reprezentantów sektora prywatnego i organizacji międzynarodowych. Budowanie platform wymiany informacji i dobrych praktyk, a także tworzenie mechanizmów współpracy na arenie międzynarodowej stanowi istotny element zapewniania bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

 

Polska – tak jak inne kraje – podejmuje działania mające na celu wzmacnianie i doskonalenie systemu ochrony przed zagrożeniami w tej dziedzinie. Warto tu wspomnieć o przyjętej niedawno Doktrynie cyberbezpieczeństwa RP, która stanowi podstawę koncepcyjną do przygotowania skoordynowanych w skali państwa działań, zarówno w odniesieniu
do sektora publicznego, jak i prywatnego.

 

Podkreślenia wymaga również fakt, że operacje w cyberprzestrzeni, w związku z ich hybrydowym charakterem, stanowią obecnie integralną część kryzysów i konfliktów polityczno-militarnych. Od skutecznych działań organów państwa oraz dobrej współpracy międzynarodowej w tym zakresie zależy, czy cyberprzestrzeń będzie stawać się w przyszłości polem pogłębiających się konfliktów, czy też środowiskiem bezpiecznym, służącym wszystkim, którzy z niej korzystają. Dyskusja o jej wymiarze militarnym jest niezwykle istotna także w kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w 2016 roku w Warszawie.   

 

Wierzę, że zaproponowana innowacyjna formuła konferencji – debaty i dyskusje w ramach ścieżek tematycznych poświęconych kluczowym wyzwaniom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – pozwoli na wypracowanie konkretnych rekomendacji i rozwiązań, które będą służyć zarówno potrzebom państwa, jak i innym podmiotom.

 

Życzę wszystkim Państwu konstruktywnej i owocnej debaty oraz wielu ciekawych dyskusji.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 
 
Poleć znajomemu