Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 października 2015

List prezydenta na inauguracji roku na Politechnice Gdańskiej

Jego Magnificencja

Pan Profesor Henryk Krawczyk

Rektor Politechniki Gdańskiej

Uczestnicy uroczystej inauguracji

roku akademickiego 2015/2016

 
 
Magnificencjo Panie Rektorze!
Dostojny Senacie!
Panie i Panowie Profesorowie!
Drodzy Studenci!
Szanowni Państwo!
 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Politechnice Gdańskiej. Składam wyrazy szacunku i uznania dla całej społeczności uczelni. Gratuluję Państwu licznych znaczących osiągnięć badawczych i dydaktycznych. Osobne powinszowania kieruję na ręce zasłużonych nauczycieli akademickich, którzy zostają dzisiaj odznaczeni, oraz laureatów nagród dla najlepszego studenta. Pragnę też pogratulować nowo przyjętym słuchaczom, spośród których osiemnaścioro z najlepszymi wynikami dostępuje dzisiaj immatrykulacji.

 
Panie i Panowie!
 

Wspólnota akademicka ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju. Państwa praca naukowa i dydaktyczna zapewnia ciągłość rozwoju wiedzy i jej przekazywanie następnym pokoleniom. Na uczelniach wyższych dorobek i doświadczenie mistrzów spotykają się z energią i talentem ludzi młodych. W tym twórczym dialogu powstają rozwiązania zagadnień badawczych i stawiane są diagnozy wyzwań społecznych. Owoce tych wysiłków stają się zaś wspólnym dobrem, inspiracją i siłą napędową zmian. Liczę na to, że będą Państwo coraz częściej uczestniczyć w debacie publicznej.

 

Nauka jest bowiem wizytówką Rzeczypospolitej, a osiągnięcia uczonych to istotny wkład Polski w rozwój cywilizacji. Dlatego nauka winna być przedmiotem szczególnej troski władz. Znam trudności, które muszą pokonywać polskie uczelnie. Uważam, że wciąż brakuje należytego finansowania badań. Państwa osiągnięcia mogą też być lepiej spożytkowane – prace naukowe nie powinny trafiać na półkę, lecz przyczyniać się do wzrostu gospodarczego i dobra społeczeństwa.

 

Jestem przekonany, że nauka polska może dostarczać więcej niż dotąd nowych rozwiązań technologicznych krajowym firmom i częściej służyć pomocą rządzącym w podejmowaniu ważnych decyzji. Konieczne wydają się zmiany regulacji prawnych, otwierające drogę do pełniejszego wykorzystania potencjału ludzi nauki i wyników badań. Jako Prezydent Rzeczypospolitej będę wspierał zmierzające do tego działania.

 
Szanowni Państwo!
 

Chciałbym przyczynić się do ożywienia współpracy między uczelniami politechnicznymi a biznesem. Zależy mi, by Państwa projekty badawcze stawały się bezpośrednim wkładem w modernizację Polski. Potrzebujemy promocji postaw kreatywnych i tworzenia szans dla osób wybitnych, by mogły realizować swoje pasje z jak najlepszym efektem dla społeczeństwa. Warto, by innowacyjne rozwiązania, powstające w pracowniach polskich uczelni, coraz częściej znajdowały zastosowanie w krajowych przedsiębiorstwach. Wierzę, że przybywać będzie polskich produktów powstałych w oparciu o autorskie dokonania polskich uczonych, jako owoc polskiej myśli technicznej.

 
Drodzy Studenci!
 

Lata studiów decydują o Waszej przyszłości. Kształćcie się, zdobywajcie kwalifikacje do przyszłej pracy, ale studiujcie przede wszystkim dla siebie. Pamiętajcie, by szukać w nauce tego, co Was naprawdę interesuje i zachęca do podejmowania wysiłków. W ten sposób osiągniecie znacznie więcej, bo autentyczne zamiłowanie do wybranej dziedziny owocuje lepszym przygotowaniem zawodowym, a przez to otwiera szerszą perspektywę sukcesów.

 

Życie akademickie to też dobra szkoła aktywności obywatelskiej. Uczcie się działać razem, pracować zespołowo, wspólnie wytyczać i osiągać cele. Samorząd uczelniany, koła naukowe, organizacje studenckie dają po temu doskonałą okazję. Tędy prowadzi droga do wzrostu kapitału społecznego, zaufania i otwartości. Dobre doświadczenia zdobyte w latach studenckich zaprocentują w przyszłości i dla Was, i dla Polski.

 
Panie i Panowie!
 

Politechnika Gdańska obchodzi obecnie 111. rocznicę swojego istnienia. Winszuję Państwu tego szczególnego jubileuszu. Niechaj będzie on powodem satysfakcji dla kadry naukowej i absolwentów uczelni, a dla obecnych słuchaczy zachętą do podejmowania studenckiego trudu. W tym dniu wyjątkowym dla Państwa wspólnoty proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

 
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu