Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 września 2017

List prezydenta do uczestników Narodowego Kongresu Trzeźwości

Uczestnicy i Organizatorzy

Narodowego Kongresu Trzeźwości

w Warszawie

 

Szanowni Parlamentarzyści!

Ekscelencje Księża Biskupi!

Magnificencjo Księże Rektorze! Czcigodni Duszpasterze!

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych!

Szanowni Przedstawiciele świata nauki!

Drodzy Wychowawcy i Terapeuci!

Szanowni Państwo!

 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom – na czele z Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim oraz Władzami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – za wkład, który wniosły w przygotowanie tego wyjątkowego spotkania. Bogaty, wielodniowy program Narodowego Kongresu Trzeźwości czyni go jedynym w swoim rodzaju wydarzeniem o charakterze edukacyjnym i naukowym, a jednocześnie duchowym i modlitewnym.

 

W nauczaniu Kościoła katolickiego odnajdujemy wiele ważnych treści dotyczących godności człowieka i jej znamion. Należą do nich wolność i odpowiedzialność, zmysł moralny, umiejętność poznawania i rozumienia świata, powołanie do pracy, twórczości i samodoskonalenia, a także do solidarnej służby innym.

 

Niestety, uwikłanie w różne formy uzależnień sprawia, że owe znamiona zdają się zanikać – a indywidualne problemy osób uzależnionych rodzą z czasem coraz więcej negatywnych konsekwencji w wymiarze społecznym. Cierpi wówczas życie i wychowanie w rodzinach, sfera obyczajowości, funkcjonowanie zakładów pracy.

 

Dodatkowe obciążenie systemu ochrony zdrowia oraz skutki nieszczęśliwych wypadków oznaczają także wymierne wydatki samorządów oraz budżetu państwa. 

 

Dlatego też profilaktyka i eliminacja zjawisk, które będą omawiane podczas rozpoczynającego się dziś Kongresu to dziedzina, w którą powinny włączać się władze publiczne: legislatorzy, administracja rządowa i samorządy, organy wymiaru sprawiedliwości oraz wyspecjalizowane instytucje centralne i lokalne. Ważną rolę mają do odegrania także Kościoły, organizacje pozarządowe i oddolne inicjatywy społeczne – a ostatecznie każdy z nas, poprzez osobisty przykład odpowiedzialności i umiarkowania.

 

Jako ludzie i jako obywatele mamy moralny obowiązek przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu, spójności, rozwojowi i pomyślności całego naszego społeczeństwa.

 

Z tym większym uznaniem i wdzięcznością witam inicjatywy i przedsięwzięcia takie, jak Narodowy Kongres Trzeźwości – służące właściwemu rozpoznaniu i ocenie poważnych problemów, które bezpośrednio lub pośrednio dotykają wielu naszych współobywateli. Ufam, że wnioski z Państwa dyskusji, szczególnie w części dotyczącej środków zaradczych, będą cennymi wskazówkami dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę społeczną naszego państwa.

 

Raz jeszcze dziękuję Państwu za udział w tym ważnym spotkaniu. Jestem przekonany, że rozpoczynający się dzisiaj cykl prezentacji, wykładów, debat i warsztatów będzie okazją do niezwykle interesującej, inspirującej i owocnej wymiany myśli. Życzę tego z całego serca i gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu