Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 października 2017

List prezydenta na XVII Kongresie Gmin Wiejskich w Rawie Mazowieckiej

Uczestnicy i Organizatorzy

XVII Kongresu Gmin Wiejskich

Rzeczypospolitej Polskiej

w Rawie Mazowieckiej

 

 

 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo!

 

Każdy z kolejnych Kongresów Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to wydarzenie, którego wagi nie sposób przecenić. Tak jest i tym razem. Podobnie jak w latach ubiegłych na Państwa spotkanie przybyły setki delegatów reprezentujących wspólnoty lokalne, w których mieszka, pracuje, tworzy, uczy się i wypoczywa blisko połowa mieszkańców naszego kraju. Wyrażam uznanie i wdzięczność inicjatorom, organizatorom oraz wszystkim uczestnikom tej debaty, która – podobnie jak sama idea samorządu terytorialnego – jest wspaniałym przykładem demokracji w działaniu, przejawem ducha obywatelskiego i troski o dobro wspólne. To właśnie poprzez otwartą wymianę poglądów, poprzez rzeczową konfrontację argumentów i wspólne poszukiwanie dobrych rozwiązań możemy realnie i trwale zmieniać rzeczywistość społeczną. Tego nauczyło nas ćwierćwiecze funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce i właśnie tą drogą powinniśmy dalej zmierzać. Warto przypomnieć, że to samorządowcom i innym dynamicznym społecznikom zawdzięczamy olbrzymią część pozytywnych zmian po roku 1990 – głównie tych, które w największym stopniu odnoszą się do codziennego życia Polaków, do zagadnień takich jak praca, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, opieka zdrowotna, oświata, komunikacja czy ład przestrzenny.

 

Dlatego uważam, że samorządność oraz ogromny potencjał pozytywnej energii, wiedzy, doświadczenia i lokalnego patriotyzmu, jakim dysponują polscy samorządowcy, trzeba chronić i umacniać, tworzyć sprzyjające im warunki działania. Jestem przekonany, że polityka zrównoważonego rozwoju, polityka równych praw i równych szans dla wszystkich obywateli – bez względu na to, czy mieszkają w dużej, czy małej miejscowości – powinna być jednym z priorytetów władz publicznych w Polsce, na każdym ich szczeblu. Aby tak było, potrzebne jest dobre prawo – przemyślane, skrojone na miarę realnych potrzeb polskich samorządów, a jednocześnie służące naszemu wielkiemu, wspólnemu dobru, któremu na imię Rzeczpospolita. Prawo pewne, w którym nieustanne poprawki nie będą konieczne. Prawo, którego trwałość i nadrzędne cele będą niejako zakotwiczone w zasadach ustrojowych naszego państwa. Namysł nad takimi właśnie rozwiązaniami podjął powstały przed kilkoma dniami Zespół Prawa Samorządowego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle cenne są również uwagi i zalecenia ekspertów działającej przy Prezydencie RP Narodowej Rady Rozwoju. Jednak najistotniejszym elementem jest w tym kontekście uchwalenie nowej ustawy zasadniczej. Konstytucji prawdziwie obywatelskiej, będącej odpowiedzią na postulaty, potrzeby i oczekiwania jak najszerszego spektrum różnych środowisk, możliwie najliczniejszego grona Polaków.

Konstytucji rozpoczynającej nowy rozdział w historii wolnej Polski, otwierającej przed naszą Ojczyzną nowe, dotąd niedostępne perspektywy rozwoju. W debacie o tym fundamentalnym akcie ustrojowym nie może zabraknąć wyraźnego, stanowczego głosu samorządowców – w tym również działaczy samorządowych z obszarów wiejskich. Ufam, że biorąc współodpowiedzialność za Państwa rodzinne miejscowości, za Państwa małe Ojczyzny, zechcą Państwo włączyć się również w dzieło umocnienia i naprawy całej naszej Rzeczypospolitej.

 

Raz jeszcze dziękuję za Państwa obecność na tym spotkaniu, za troskę o sprawy kluczowe dla rozwoju wsi i małych miast. Życząc owocnych, inspirujących obrad, gorąco Państwa pozdrawiam.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

Poleć znajomemu