Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 24 maja 2018

List Prezydenta do uczestników IX Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

List Prezydenta odczytał minister Wojciech Kolarski

Uczestnicy i Organizatorzy

IX Kongresu

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

w Warszawie

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Państwo!

 

Związki zawodowe to ogromnie istotny element ładu społecznego, a także ustroju gospodarczego i politycznego. Trudno sobie bez nich wyobrazić twórczy i skuteczny dialog pomiędzy pracownikami a pracodawcami, jak również pomiędzy innymi ważnymi grupami społecznymi. Trudno także urzeczywistniać zasady zrównoważonego rozwoju, od których zależy nasza wspólna pomyślność. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na IX Kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To znaczące wydarzenie – OPZZ jest przecież jedną z dwu największych w Polsce central związkowych. Państwa głos powinien być traktowany z dużą uwagą. Serdecznie witam w Warszawie również naszych szacownych gości, reprezentujących ponad 40 delegacji zagranicznych.

 

Obradują Państwo w chwili szczególnej dla Polski i Polaków. Obchodzimy wielki dziejowy jubileusz: setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To sposobność do ważnej refleksji nad tym, że w kluczowych momentach naszej historii – decydujących o polskiej przyszłości jako wolnego kraju wolnych ludzi – walka o suwerenność, o swobody i prawa obywatelskie złączona była z walką o prawa pracownicze i godność świata pracy.

 

Tak było np. w roku 1905, stanowiącym w wielu wymiarach zapowiedź odzyskania niepodległości. Masowym strajkom robotniczym towarzyszyły wówczas także strajki szkolne, podczas których domagano się swobody nauczania w języku polskim. Ich wspólnym rezultatem w zaborze rosyjskim było m.in. osłabienie rusyfikacji i cenzury oraz możliwość tworzenia polskich instytucji i stowarzyszeń. Pamiętamy również, że pierwszym, tymczasowym rządem odrodzonej Rzeczypospolitej był rząd Ignacego Daszyńskiego, opowiadający się za mocną polską suwerennością połączoną z radykalnymi reformami społecznymi. To nie przypadek, że już w pierwszych chwilach odrodzonej państwowości wspólnymi decyzjami polskich władz wprowadzone zostały ważne przedsięwzięcia ustrojowe, pozytywnie wyróżniające Rzeczpospolitą także na tle europejskim, jak np.: ośmiogodzinny dzień pracy, prawo tworzenia związków zawodowych, ubezpieczenia społeczne na wypadek choroby, powołanie inspekcji pracy.

 

Ochronę praw pracowniczych i budowanie społecznej gospodarki rynkowej trzeba więc postrzegać dzisiaj nie tylko jako zobowiązanie konstytucyjne i nie tylko jako logiczną odpowiedź na wyzwania współczesności, ale także jako ważną część narodowego dziedzictwa. Staramy się obecnie tak budować podstawy polskiego rozwoju, aby w całej pełni wykorzystywać polski potencjał, a swobodę przedsiębiorczości nierozłącznie wiązać z odpowiedzialnością społeczną, z wsłuchiwaniem się w racje i potrzeby polskich pracowników. Jestem przekonany, że jako związkowcy troszczący się o prawa pracownicze, pielęgnowanie zasad sprawiedliwości społecznej oraz umacnianie społecznej spójności – z uznaniem przyjmują Państwo szereg wprowadzonych w ostatnich latach zmian socjalnych, służących urzeczywistnianiu tych ważnych celów.

 

Mówię o nich z wielką satysfakcją, są one bowiem spełnieniem także mojego programu wyborczego i priorytetów mojej prezydentury, odpowiadających na oczekiwania Polaków. Te powszechnie doceniane w społeczeństwie zmiany to m.in.: obniżenie wieku emerytalnego, reformy rynku pracy związane z podniesieniem i sposobem naliczania płacy minimalnej, poprawa sytuacji wielu zatrudnionych i zmniejszenie obciążenia ich obowiązkami poprzez wprowadzenie zakazu handlu w niedziele czy też program „Rodzina 500 plus”, który jest przede wszystkim wsparciem dla najsłabszych i służy redukowaniu nierówności społecznych. Bardzo cieszę się również, że na trwałe wpisała się do polskiego życia Rada Dialogu Społecznego. Wiążę z tą wielostronną instytucją duże nadzieje. Niezmiennie wierzę, że spokojna, pełna dobrej woli i merytoryczna rozmowa wokół spraw najważniejszych dla świata pracy służy jeszcze głębszemu integrowaniu narodowej wspólnoty i polskiemu rozwojowi

 

Jak Państwo wiedzą, zainicjowałem ogólnonarodową dyskusję nad kierunkami zmian w obecnie obowiązującej Konstytucji, które przyczynią się do wzmocnienia podstaw naszej suwerenności i lepiej dostosują polską Ustawę Zasadniczą do wyzwań XXI wieku. Jednym z jej ważnych wątków są konstytucyjne gwarancje praw pracowniczych i socjalnych. Dziękuję za udział i cenne uwagi środowisk związkowych w tej debacie. Zapraszam Państwa do wypowiedzenia się w referendum konsultacyjnym, które będzie wyrazem woli narodu-suwerena w kluczowych dla przyszłości Polski kwestiach.

 

Życzę Państwu powodzenia w dalszej aktywności dla dobra Polski, na rzecz silnej rodzimej gospodarki i pomyślności polskich pracowników. Proszę przyjąć życzenia inspirujących, owocnych obrad. Składam serdeczne gratulacje wszystkim dziś odznaczonym, którzy zostali uhonorowani za swą publiczną służbę. Raz jeszcze pozdrawiam zgromadzonych na Kongresie, a za Państwa pośrednictwem wszystkich członków OPZZ.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

 

Poleć znajomemu