przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 25 czerwca 2018

List z okazji XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego

Uczestnicy i Organizatorzy
XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego
i Postępowania Administracyjnego

Prawo administracyjne dziś i jutro


 

 

Szanowni Państwo!

 

Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego jest zawsze ważnym wydarzeniem nie tylko dla specjalistów zajmujących się tą dziedziną – stanowi również miejsce naukowej dyskusji istotnej dla funkcjonowania całego naszego państwa. Prawo administracyjne reguluje wewnętrzną organizację i postępowanie władzy publicznej oraz stosunki pomiędzy państwem a obywatelami. Dotyczy więc ono nas wszystkich. W dużym stopniu decyduje o tym, jaki obraz Rzeczypospolitej – rządnej czy niesprawnej, mocnej czy słabej, sprawiedliwej czy stronniczej, godnej zaufania czy niewiarygodnej – rysuje się w świadomości obywateli. Wszystkim nam powinno zależeć, aby prawo i postępowanie administracyjne w naszym kraju było jak najdoskonalsze oraz odpowiadało na wyzwania czasu. Dlatego tak wartościowa jest tematyka konferencji, w której Państwo uczestniczą. Składam wyrazy uznania dla takiego ukierunkowania debaty i serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Zjazdu. Bardzo ciepło witam na polskiej ziemi gości przybyłych na tę konferencję z zagranicznych ośrodków.

 

Obchodzimy w tym roku doniosły jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. To szczególna sposobność, by przypominać doświadczenia polskiej historii i wykorzystywać je dla budowania przyszłości. Ambitny program Państwa dyskusji stanowi piękny wyraz patriotyzmu. Patrzą przecież Państwo na polskie sprawy nie tylko chłodnym okiem naukowca–prawnika, ale również obywatela zatroskanego o dobro wspólne, o pomyślny byt Rzeczypospolitej. Współczesne prawo administracyjne jest dziedziną stosunkowo nową w porównaniu z wielowiekowymi osiągnięciami prawa prywatnego i karnego. Dlatego też niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy prowadzące do refleksji nad stanem prawa administracyjnego dziś oraz w perspektywie jutra. W stulecie odrodzenia naszej suwerenności stanowią one cenny wkład w rozważania o polskim państwie i stanowionym prawie. Refleksje te wpisują się również w proces toczącej się debaty ustrojowej i przygotowań do referendum konsultacyjnego w sprawie potrzeby zmiany obowiązującej Konstytucji.

 

Dorobek polskiej myśli prawniczej, w tym w dziedzinie prawa administracyjnego, jest ogromnie wartościowy. Wiem o tym bardzo dobrze z racji swoich zainteresowań naukowych. Tegorocznemu Zjazdowi towarzyszy uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej jednemu z wybitnych autorytetów tej gałęzi prawa, Panu Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Wraz z Państwem składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia z okazji 50-lecia Jego pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Dyskusja, którą Państwo podejmują, obejmuje wiele zagadnień. Administracja publiczna podlega dynamicznym przemianom i staje się organizmem coraz bardziej złożonym. Rodzi to wiele wyzwań, którym musi sprostać prawo administracyjne. Polski system zarządzania publicznego wymaga ciągłego udoskonalania, dlatego też potrzebujemy szerokiej debaty nad optymalnym jego modelem.

 

W doktrynie prawa administracyjnego wyrażono stanowisko, że wyzwania współczesności mają wpływ na treść pojęcia „administracja publiczna”. Wśród czynników oddziałujących na administrację publiczną, a przez to kształtujących również jej strukturę, wymienia się globalizację, społeczeństwo informacyjne oraz ekonomizację usług publicznych. Czynniki te mają również istotny wpływ na funkcjonowanie sądów administracyjnych. Niezwykle istotne jest zatem podejmowanie działań, które pomagają jak najwłaściwiej wykorzystywać technologie teleinformatyczne do realizacji zadań publicznych, a tym samym podnosić sprawność organów administracji publicznej i jakość świadczonych przez nie usług.


Przed rokiem weszła w życie znacząca nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Miała ona na celu unowocześnienie Kodeksu, jego rekonstrukcję i dostosowanie do nowych warunków i potrzeb administracji publicznej. Ogromnie ważne jest monitorowanie wprowadzonych zmian i podejmowanie działań informacyjnych. Wiele bowiem zależy od przygotowania administracji publicznej, ale również od świadomości prawnej obywateli. Bardzo potrzebujemy wnikliwej, uwzględniającej liczne aspekty odpowiedzi na pytanie, czy nowelizacja jest wystarczająca i czy spełniła zgłaszane postulaty.

Kodeks postępowania administracyjnego liczy 58 lat. Pojawiają się głosy, że nadszedł czas, aby ujęte w nim przepisy zasadniczo zmienić i unowocześnić. Stanowi to wielkie wyzwanie w prawie administracyjnym. Czy należałoby Kodeks napisać od nowa? Argumenty za takim rozwiązaniem wydają się ważkie. Pojawiły się nowe formy działania, metody i instytucje nowoczesnej administracji.

 

Istnieje konieczność dostosowania działań administracji do potrzeb i zjawisk będących konsekwencją europeizacji prawa administracyjnego i globalizacji. Należy wzmocnić instytucje, których zadaniem jest łagodzenie napięć między administracją publiczną a obywatelami – czemu powinny służyć różnorakie formy działań dwustronnych i mediacji. Niezbędne wydaje się upraszczanie procedur administracyjnych i ułatwianie kontaktu obywatela z administracją. Wszystko to stanowi solidne podłoże dla twierdzeń o potrzebie lub nawet konieczności unowocześniania postępowania administracyjnego. Z drugiej strony, nie wolno zapominać o zachowaniu ciągłości regulacji prawnej oraz uszanowaniu dotychczasowego dorobku nauki i orzecznictwa. Mamy więc do czynienia z wieloma niełatwymi dylematami.

 

Jest jednak bezsporne, że procedura administracyjna powinna być stałym przedmiotem refleksji. Musi to być namysł, który pozwoli na bieżąco naprawiać istniejące nieprawidłowości, jak również udzielać dalekosiężnych odpowiedzi wobec wyzwań dopiero rysujących się na horyzoncie. Jestem pełen uznania, że wielokierunkowa dyskusja „Prawo administracyjne dziś i jutro” jednoczy tak wiele ośrodków naukowych i liczne środowiska prawnicze. Życzę Państwu owocnych, inspirujących obrad oraz wszelkiej pomyślności.

 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

 

List odczytała Doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.