Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 września 2018

List Prezydenta do uczestników IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii „Państwo w czasach zmiany”

Organizatorzy i Uczestnicy

IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii

Państwo w czasach zmiany

w Lublinie

 

 

 

Magnificencjo Panie Rektorze!

Panie i Panowie Profesorowie!

Dostojni Goście! Szanowni Państwo!

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbywa się w szczególnym dla naszej Ojczyzny roku stulecia odzyskania niepodległości. Przywołując sylwetki bohaterów i ojców niepodległości, dzięki którym Polska powróciła jako kraj na mapę Europy, musimy pamiętać, że oprócz gorącego i jednomyślnego pragnienia, by suwerenne państwo polskie odrodziło się po stu dwudziestu trzech latach niewoli, towarzyszył im też głęboki namysł i szczera debata o tym, jakim państwem ma być II Rzeczpospolita.

 

Trzeba też przyznać, że twórcy niepodległej Polski byli do tej debaty dobrze przygotowani. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości zabierali głos w dyskusjach o kształcie ustrojowym przyszłego państwa, a w wielu wypadkach uczestniczyli też w życiu politycznym państw zaborców, zwłaszcza Austro-Węgier i Prus, gdzie przyszli polscy mężowie stanu zasiadali w parlamentach i piastowali ważne urzędy. Ich doświadczenie i wiedza przyczyniły się
do stworzenia sprawnego, nowoczesnego i demokratycznego państwa, z dojrzałym systemem politycznym, przemyślaną polityką społeczną i planem rozwoju gospodarczego. Nie był to proces łatwy i nie przebiegał bez zawirowań, ale osią polskiej polityki w okresie międzywojennym pozostała – mimo licznych i burzliwych sporów – polska racja stanu oraz interes polskiego społeczeństwa.

 

Przykładem takiej postawy byli członkowie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, powstałego i działającego w tym samym budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Wydział Politologii UMCS. Premiera tego Rządu, Ignacego Daszyńskiego i ministra Jędrzeja Moraczewskiego postanowiłem po zasięgnięciu opinii Kapituły odznaczyć pośmiertnie w dniu Narodowego Święta Niepodległości Orderem Orła Białego. Ich zasługą był nie tylko udział w tworzeniu organów niepodległego państwa, ale także refleksja nad jego charakterem, wskazywanie rozwiązań, które służyły rozwojowi kraju, zapewniały godne życie obywatelom i wprowadzały zasady sprawiedliwego ładu społecznego. W ich osobach wyróżniamy wszystkich polityków i działaczy niepodległościowych, którym wolna Polska zawdzięczała swój kształt.

 

Dziś Państwo podejmują to ważne zadanie, prowadząc badania i dyskusje nad tym, jak sprawić, by Polska była silna, sprawiedliwa i bezpieczna. Cieszę się, że tematem IV Ogólnopolskiego Kongresu Politologii jest państwo w czasach zmiany. We współczesnym ustawicznie zmiennym świecie ta perspektywa jest niezwykle ważna. Przewidywanie zmian i dostosowywanie do nich polityki państwa to jedno z najważniejszych zadań, przed jakim stają rządzący od zarania dziejów. Nie inaczej jest też w naszych czasach. Polska potrzebuje dziś wizji dalekosiężnej i odważnej, która będzie wykraczała poza doraźny interes i brała pod uwagę różne możliwe scenariusze i różne punkty widzenia.

 

Polska przekształca się dziś bardziej i szybciej, niż było to jeszcze przed paroma laty. Tych zmian domagało się polskie społeczeństwo po ćwierćwieczu, jakie minęło od przemian nazywanych transformacją, a które znaczna część Polaków uznała za niewystarczające, niespełniające ich oczekiwań i nieuwzględniające w pełni polskiej racji stanu. O potrzebie takich zmian mówił w swoim orędziu inauguracyjnym śp. prezydent Lech Kaczyński: „Wiem, że decyzja podjęta przez Naród w wyborach prezydenckich, a także w wyborach parlamentarnych, wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym”.

Ostatnie wybory, zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne, potwierdziły to oczekiwanie i dały asumpt do głębokich przeobrażeń w funkcjonowaniu naszego państwa. Dokonujemy ich, mając na uwadze dobro Polski i dobro obywateli. Wiemy, jakiego państwa chcemy. Chcemy Polski praworządnej i sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej, demokratycznej, a zarazem silnej i uczciwej. Taką Polskę możemy zbudować jedynie przez pogłębioną i konstruktywną debatę, poprzez świadomość ustrojową i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez otwartość na potrzeby społeczne i rzeczowe spojrzenie na sytuację międzynarodową.

 

Rola nauk politycznych jest w tym procesie kluczowa. To właśnie myśl polityczna jest tym, co leży u podstaw każdego ustroju, dlatego Państwa wkład w kształtowanie oblicza współczesnej i przyszłej Polski jest nieoceniony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników Kongresu i dziękuję za głos, jaki zabierają Państwo w sprawach naszej Ojczyzny, której dobro winno być dla nas zawsze najwyższym prawem, a pomyślność naszym wspólnym celem.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List odczytał Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski. 

Poleć znajomemu