Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 15 października 2018

List Prezydenta z okazji II Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi”

Uczestnicy i Organizatorzy

II Międzynarodowego Kongresu

Ruchu „Europa Christi”

 

 

 

 

Eminencje i Ekscelencje! Czcigodni Duchowni!

Szanowni Prelegenci! Panie i Panowie!

 

Pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów, mówców i gości II Kongresu Ruchu „Europa Christi”. Z satysfakcją zapoznałem się z jego bogatym programem. Ufam, że potencjał intelektualny tej inicjatywy będzie znajdował coraz pełniejszy wyraz w przedsięwzięciach naukowych i kulturalnych, które – krzewiąc idee Ruchu – przyczynią się do urzeczywistnienia tej wizji Europy, która była bliska św. Janowi Pawłowi II.

 

Przypadająca w tych dniach 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową skłania do porównań klimatu społecznego i intelektualnego w Europie w roku 1978 oraz 2018. A także do namysłu nad recepcją myśli naszego wielkiego rodaka – nie tylko wśród wiernych Kościoła, ale też w gronie pozostałych jej adresatów, czyli ludzi dobrej woli w Europie i na całym świecie. Pierwszą i najbardziej oczywistą różnicą jest brak żelaznej kurtyny oraz włączenie się wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w projekt integracji europejskiej. Można powiedzieć, że w tym aspekcie postulaty św. Jana Pawła II są stopniowo spełniane. Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauważyć, że wezwania Papieża Polaka do ponownego odkrycia chrześcijańskich korzeni europejskiej tożsamości wciąż znajdują zaskakująco słaby oddźwięk. Podziały, napięcia i źródła niepokojów sprzed 40. lat częściowo osłabły, częściowo znikły, lecz w ich miejsce pojawiło się sporo nowych problemów.

 

Europa wciąż leczy rany, jakie zadały jej dwudziestowieczne totalitaryzmy – a mimo to różne odmiany marksizmu oraz przejawy destruktywnej kontrkultury nie tylko zadomowiły się w głównym nurcie debaty intelektualnej i prawnoustrojowej, ale w sposób dość obcesowy dążą do zajęcia w niej pozycji trwale dominującej. Negatywne konsekwencje forsowania koncepcji społeczeństwa wielokulturowego – oczywiste dla każdego nieuprzedzonego obserwatora – zdają się umykać uwadze części europejskich elit politycznych. Zachwytowi nad nowymi technologiami – również tymi, które umożliwiają nieskrępowaną wymianę myśli – towarzyszą wypowiedzi i działania sprzyjające wprowadzaniu jednostronnej, ideologicznej cenzury.

 

Katalog tych niepokojących zjawisk jest oczywiście znacznie dłuższy. W toku obrad kongresu zapewne zechcą Państwo omówić je szerzej. To ogromnie ważne, bowiem jest to pierwszy i kluczowy warunek znalezienia odpowiednich remediów. Dziękuję wszystkim członkom, współpracownikom i sympatykom Ruchu „Europa Christi” za to, że podjęli się tego niełatwego zadania. Cieszę się, że wokół tej sprawy tworzy się szeroka, ponadnarodowa wspólnota, spajana przywiązaniem do tych samych fundamentalnych, ponadczasowych wartości. Świadcząca o wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu, które jest stale aktualne i ma olbrzymią wartość dla budowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Pielęgnująca nasze tradycyjne umiłowanie wolności, wzajemny szacunek i solidarność między ludźmi i narodami. Pamiętająca o swoich korzeniach i dziedzictwie 1052 lat naszej historii. W roku 1995, w swoim przemówieniu na forum ONZ św. Jan Paweł II powiedział: „Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem”. Jestem przekonany, że Państwa spotkanie jest kolejnym, istotnym krokiem w tym właśnie kierunku.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytała Doradca Prezydenta RP Barbara Fedyszak – Radziejowska. 

 

 

Poleć znajomemu