Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 października 2018

List Prezydenta z okazji VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Uczestnicy i Organizatorzy
VIII Europejskiego Kongresu

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w Katowicach

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie!

Szanowni Państwo!

 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to wydarzenie, które dzięki swemu rozmachowi i wieloletnim dokonaniom zajęło trwałe, prestiżowe miejsce w życiu śląskiego regionu, Polski i Europy. Jestem pełen uznania dla roli, jaką odrywa Kongres w umacnianiu podstaw polskiego rozwoju i promowaniu rodzimej gospodarki, a także w budowaniu współpracy międzynarodowej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Katowicach na tegorocznej debacie.

 

Państwa spotkanie ma szczególny charakter, odbywa się bowiem w stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Pozytywistyczna praca, patriotyzm gospodarczy, biznesowa wyobraźnia i energia – zawsze stanowiły jeden z ważnych wątków umacniania polskiej substancji narodowej oraz jeden z filarów rozwoju naszego suwerennego państwa. Możemy być dumni z tego, że Polacy byli i są przedsiębiorczy. To także dobry prognostyk na przyszłość. W imieniu Rzeczypospolitej składam wyrazy uznania wszystkim polskim przedsiębiorcom i wszystkim uczestnikom życia gospodarczego, którzy pomnażają potencjał ekonomiczny naszej Ojczyzny.

 

Z satysfakcją można stwierdzić, że polska gospodarka przeżywa obecnie dobry czas. Odnotowujemy szybki wzrost gospodarczy, polityka fiskalna przynosi pożądane efekty, pozytywnie wypada stan finansów publicznych. Ważne jest, aby taka sytuacja utrzymywała się w przyszłości. Aby tak się stało, musimy poradzić sobie z ciągle jeszcze niemałą listą problemów, wśród których w kontekście tego Kongresu wymienić trzeba niską podaż siły roboczej, zbyt niski poziom inwestycji prywatnych, czy zatory płatnicze, dotkliwe zwłaszcza dla mniejszych firm.

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą zasadniczą siłę napędową gospodarki. W Polsce jest to sektor, który generuje około 60 proc. PKB i tworzy ponad 70 proc. miejsc pracy. Zdecydowana większość tego rodzaju firm wykazuje zyski i rentowność, udowadniając, że potrafią skutecznie konkurować. Umacnianie zdolności konkurencyjnych to jednak niekończący się proces – i nie wszystko leży tu wyłącznie w rękach przedsiębiorców.
MŚP potrzebują także przyjaznego środowiska biznesowego, bez zbędnej biurokracji. Potrzebne są również systemowe rozwiązania, które zaoferują takim przedsiębiorstwom stabilne wsparcie kapitałowe czy możliwość skorzystania z dobrej promocji.

 

Polskie państwo rozumie i ceni znaczenie sektora MŚP. Świadczą o tym pozytywne zmiany, wprowadzane ostatnio w sferze gospodarki. Z zapisów tzw. „Konstytucji dla biznesu” wyraźnie wynika, że budowanie środowiska biznesowego bez zbędnych zakazów i ograniczeń, a jednocześnie z odpowiednimi zachętami, także podatkowymi – jest priorytetem rządzących. Z punktu widzenia MŚP wiele szans niesie Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Takie strategiczne zadania jak reindustrializacja, rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, nowe inwestycje, wspieranie eksportu i globalnej ekspansji polskich firm, promowanie polskich marek oraz rozwijanie dyplomacji ekonomicznej – są zbieżne z interesami MŚP. 

 

Niepodważalną zasadą ustrojową, wyrażoną w Konstytucji RP, jest zasada wolności gospodarczej. Jednak także na polu biznesu ma zastosowanie powszechna reguła, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się naruszanie wolności innych. Nie można dopuścić, aby więksi i silniejsi uczestnicy życia gospodarczego przez swoją dominację, wynikającą np. ze znaczniejszej siły przetargowej czy lepszego dostępu do informacji, odbierali szanse rozwoju mniejszym podmiotom. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią sól gospodarki i tak powinny być traktowane. Właśnie dlatego zgłosiłem inicjatywę ustawodawczą, która zaowocowała tak potrzebnymi regulacjami, by w procesach legislacyjnych konieczne było zawsze określenie konsekwencji wprowadzanych zmian dla mniejszych podmiotów.

 

Inspirowanie i wspieranie działań służących rozwojowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Promocja polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców to stały element moich wizyt krajowych i zagranicznych. Ogromną wagę przywiązuję do nowego wątku polskiej polityki zagranicznej, jakim jest Inicjatywa Trójmorza, skoncentrowana przede wszystkim na rozwoju gospodarczym i rozwoju infrastruktury w naszym regionie Europy. W tym wielkim perspektywicznym przedsięwzięciu jest również ważne miejsce dla sektora MŚP. Mam nadzieję, że debata na katowickim Kongresie przyczyni się do wypracowania rozwiązań, które służyć będą wykorzystaniu potencjału tego sektora.

 

Szczególnie ważne i potrzebne są działania podnoszące innowacyjność. Nie chodzi tylko o nowe technologie. Innowacyjność ma wiele twarzy i wszystkie one dają szanse na powiększenie przewag konkurencyjnych. Warto zabiegać o innowacje produktowe i procesowe, organizacyjne i marketingowe. Polską gospodarkę stać w tym względzie na widoczny skok jakościowy. Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa w naszym kraju mają w tej sferze pokaźne rezerwy. Cieszę się, że to właśnie ta tematyka znajduje się w centrum Państwa dyskusji. Jestem przekonany, że współpraca środowiska naukowego, biznesowego i samorządowego, która charakteryzuje działania Kongresu, stworzy tak potrzebny efekt synergii, przynosząc wiele inspirujących diagnoz i koncepcji. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

List Prezydenta odczytał Doradca Prezydenta RP Cezary Kochalski.  

 

Poleć znajomemu