Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 26 października 2018

List Prezydenta do uczestników konferencji Narodowego Banku Polskiego [PL/ENG]

Organizatorzy i Uczestnicy

konferencji Narodowego Banku Polskiego

The Mystery of Low Productivity Growth in Europe

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Pozdrawiam serdecznie organizatorów i uczestników konferencji The Mystery of Low Productivity Growth in Europe zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski w ramach cyklu poświęconego przyszłości gospodarki europejskiej. Cieszę się, że już po raz ósmy wybrane, niezwykle ważne i aktualne tematy, będą przedmiotem dyskusji w tak znakomitym gronie ekspertów. Na ręce Pana Profesora Adama Glapińskiego składam moje podziękowania za to, że polski bank centralny podjął się poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne kwestie zapraszając tak wielu znamienitych gości z całego świata.  ENGLISH VERSION>>

 

Ekonomiści zawsze podkreślają znaczenie i rolę produktywności pracy dla wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki. Sądzę, że te wzajemne zależności powinniśmy rozpatrywać na trzech poziomach: globalnym, europejskim i regionalnym, w tym szczególnie naszym rodzimym, polskim. W wymiarze globalnym zachodzą obecnie w tym względzie olbrzymie zmiany, których skutki trudno dzisiaj przewidzieć. Rozwój technologii informatycznych i sztucznej inteligencji przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia produktywności pracy, ale stanowi też wyzwanie dla społeczeństw i rządów, które muszą aktywnie przeciwdziałać wykluczeniu zawodowemu, podnosząc kwalifikacje i dostosowując kompetencje swoich obywateli do aktualnych potrzeb tak, aby człowiek pozostawał podmiotem pracy, a nie tylko jej przedmiotem i niejako ubezwłasnowolnionym konsumentem dóbr wytwarzanych przez maszyny.

 

W wymiarze europejskim mamy do czynienia z wieloma czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na produktywność pracy. Inspirujący tytuł konferencji – The Mystery of Low Productivity Growth in Europe eksponuje zwiekszenie produktywności jako czynnika wzrostu gospodarczego w Europie, jednocześnie zwracając uwagę, że jest to aktualnie wzrost oparty na niskiej produktywności. Najbardziej jednak zaciekawia, że uznaje się ten wzrost za nie do końca wyjaśniony. Z pewnością Państwa spotkanie będzie okazją do merytorycznej debaty na ten temat. Europa potrzebuje dziś głębokiego namysłu i szczerej, otwartej debaty nad tym, jak przywrócić żywotność europejskiej gospodarce. Uważamy, że jedną z dróg do tego celu jest także współpraca państw członkowskich bez nadmiernej centralizacji, zrównoważony rozwój w oparciu o specyfikę poszczególnych krajów i uwzględnienie potencjału oraz aspiracji każdego z członków Wspólnoty.

 

Wreszcie, gdy chodzi o nasz region, a zwłaszcza o Polskę, priorytetem są innowacje i rozwój nowych technologii. W obliczu nowej rewolucji przemysłowej i skoku cywilizacyjnego, jaki dokonuje się na naszych oczach, musimy dołożyć wszelkich starań, by jak najpełniej uczestniczyć w tych procesach. Polska w roku stulecia odzyskania niepodległości może pochwalić się szybkim tempem wzrostu gospodarczego, jednym z najwyższych w Europie. Ta dynamika produktu krajowego brutto cieszy. Chcielibyśmy, aby i w przyszłych latach nasza gospodarka wzrastała tak dynamicznie – to warunek rozwoju państwa, dobrobytu jego obywateli, jakości ich życia. Jednocześnie pamiętamy, że wzrost gospodarczy to suma wzrostu zatrudnienia oraz produktywności pracy. Zdając sobie sprawę, iż podaż siły roboczej przy szybkim wzroście gospodarczym wyhamowuje w długim okresie, za szczególnie ważny czynnik rozwoju gospodarki uznać trzeba produktywność pracy. Także w aktualnie realizowanej polityce rządu, której podstawą jest Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, dostrzeżono konieczność podniesienia poziomu produktywności pracy, zwłaszcza poprzez rozwój innowacyjnej gospodarki i wzrost poziomu inwestycji.

 

Polacy zarabiają dziś coraz więcej, a niska stopa bezrobocia to dla nas powód do wielkiej satysfakcji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że utrzymanie tego trendu może się okazać trudne bez podnoszenia produktywności pracy. W Polsce jest ona wciąż niska na tle najsilniejszych gospodarek europejskich. Na ten fakt trzeba zwracać szczególną uwagę z wielu powodów, chociażby w kontekście inwestycji, przewidywań co do inflacji. Ale warto spojrzeć na problem także z perspektywy mikroekonomicznej, przecież praca stanowi istotny składnik kosztów przedsiębiorstw. Powiązana z zasobami materialnymi i finansowymi praca daje przedsiębiorstwom szanse wzrostu i rozwoju. Cieszę się, że uczestnicy Konferencji podejmą również te właśnie wątki.

 

Na koniec pozwolę sobie na odniesienie historyczne. W tym roku Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Przed stu laty nasz kraj powrócił na mapę Europy, by w ciągu dwudziestu lat, jakie upłynęły do wybuchu drugiej wojny światowej, stać się państwem nowoczesnym, z konkurencyjną gospodarką i planem rozwoju na dalsze lata. Mimo iż świat zmienił się bardzo od tamtego czasu, pod wieloma względami stoją przed nami podobne wyzwania, wśród nich zapewnienie wzrostu gospodarczego w warunkach zrównoważonego rozwoju i konkurencji na światowych rynkach.

 

Życzę Państwu owocnych obrad. Wierzę, że przyczynią się one do wypracowania rozwiązań, które pomogą nam wspólnie kształtować lepszą przyszłość.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda

 

 

List odczytał Doradca Prezydenta RP Cezary Kochalski.

Poleć znajomemu