Menu rozwijane

16 września 2021


Uczestnicy i Organizatorzy

XXVII Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich
w Wiśle

 

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie pozdrowić organizatorów i uczestników corocznego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich – gospodarzy polskich powiatów. Pozdrawiam także wszystkich pracowników samorządowych, dziękując za zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia Państwa współmieszkańców. Słowa pozdrowień kieruję też, za Państwa pośrednictwem, do wszystkich społeczności powiatowych.

Rzeczpospolita jest silna potencjałem wspólnot lokalnych, wspieranych przez administrację centralną i współpracujących z nią. To niezwykle ważne, by rozumieć wagę tego rodzaju współdziałania. Sfera aktywności samorządu terytorialnego to przecież przede wszystkim zaspokajanie podstawowych, codziennych potrzeb mieszkańców. Wspólnota celów wymaga współpracy.

Warto pamiętać, że postulat stworzenia przestrzeni, w której obywatel ma poczucie sprawczości i realnie kształtuje otaczającą go najbliższą rzeczywistość, został sformułowany 40 lat temu, kiedy jeden z rozdziałów programu I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” zatytułowano „Samorządna Rzeczpospolita”. Deklarowano w nim: „Życie publiczne w Polsce wymaga głębokich i całościowych reform, które powinny doprowadzić do trwałego wprowadzenia samorządności, demokracji i pluralizmu. (…) Tylko taki kierunek zmian zapewni zgodność organizacji życia publicznego z potrzebami osoby ludzkiej, dążeniami społeczeństwa i narodowymi aspiracjami Polaków”. Są Państwo dziedzicami i kontynuatorami tego przesłania. Jestem przekonany, że wypełniacie tę misję z wielkim oddaniem.

Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich pozostaje skupionym na merytorycznych kwestiach partnerem, zarówno w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, jak i wielu debatach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP. Ufam, że Państwa głos będzie zawsze słyszalny w dyskusji na temat przyszłości Polski. Serdecznie zapraszam Państwa do debaty w ramach powołanej przeze mnie Rady ds. Samorządu Terytorialnego. Do jej kluczowych zadań należy definiowanie aktualnych problemów dotyczących funkcjonowania demokracji lokalnej w naszym kraju oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych. Istotą tego przedsięwzięcia jest stworzenie forum dialogu poświęconego najważniejszym sprawom Polaków. Cieszmy się wolną Polską, umacniając jej niepodległość i rozwój, urządzając ją wedle naszych marzeń – jako miejsce, gdzie nie marnuje się żaden potencjał, ani poszczególnych osób, ani tworzonych przez nie wspólnot.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w służbie na rzecz lokalnych społeczności. Życzę, by Państwa działania cieszyły się szacunkiem i uznaniem. Przed nami czas szczególnych wyzwań, kiedy Polska mierzy się ze skutkami kryzysu spowodowanego pandemią. Samorząd terytorialny ma tu do odegrania bardzo istotną rolę. Wspólnie liczymy, że dzięki połączonym wysiłkom bliski jest już czas powrotu do społecznej i gospodarczej normalności. Jestem przekonany,
że będą mieli Państwo w tym znaczący udział. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad.

Raz jeszcze serdeczne pozdrawiam.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej DudaPodczas spotkania list odczytał – w imieniu Prezydenta RP – Minister Piotr Ćwik.