Menu rozwijane

10 czerwca 2020
List Prezydenta RP

Pan Profesor

Jacek Trznadel

Wielce Szanowny Jubilacie!

Z okazji 90. rocznicy urodzin proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej osobistej pomyślności, dobrego zdrowia oraz satysfakcji płynącej ze spełnienia w roli pisarza, poety, krytyka, uczonego i działacza społecznego. Gratulując dokonań w wspomnianych dziedzinach, w sposób szczególny dziękuję za Pański ważny i wyrazisty głos w debacie intelektualnej w naszym kraju; za zaangażowanie, z jakim od dziesięcioleci opowiada się Pan Profesor po stronie wartości współtworzących moralny, społeczny i kulturowy fundament polskiej tożsamości. Ufam, że nowe nadzieje, które rozbudziło prowadzone obecnie, szeroko pojęte dzieło naprawy Rzeczypospolitej, są i pozostaną również Pańskim udziałem.

Może Cię zainteresować Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Jacka Trznadla Ten szacowny jubileusz wskazuje na doświadczenia pokoleniowe, które kształtowały Pana jako człowieka i intelektualistę. W swoich wspomnieniach podkreśla Pan Profesor rolę traumy wojennej, która, wraz z realiami pojałtańskimi, zaważyła na ideowych i egzystencjalnych wyborach wielu naszych rodaków, w tym ludzi pióra, twórców kultury i przedstawicieli środowiska akademickiego. Mówiąc otwarcie o własnym przypadku ukąszenia heglowskiego, zdecydował Pan „rozliczyć się dla nauki przyszłych pokoleń”, a zarazem dokładniej przedstawić fenomen poparcia, którego przedstawiciele polskich elit kulturalnych udzielili reżimowi stalinowskiemu w Polsce. Tak powstała „Hańba domowa”, głośny zbiór Pańskich wywiadów z intelektualistami tamtego okresu. Praca ta weszła do kanonu niezbędnych lektur każdego badacza powojennej historii polskiej inteligencji oraz każdego, kto chce poznać instrumentarium, za pomocą którego totalitaryzmy potrafią zwodzić także umysły wybitne. Jako pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca Sorbony, współpracownik paryskiej „Kultury” oraz jako redaktor, pisarz i publicysta niezależny wniósł Pan istotny, trwały wkład w rozwój polskiego literaturoznawstwa oraz poszerzenie wiedzy o naszej historii najnowszej – poświęcając się szczególnie badaniom nad twórczością Bolesława Leśmiana i Cypriana Kamila Norwida oraz utrwalaniu i upowszechnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej.

Na osobne wyrazy uznania i głębokiego szacunku zasługuje zaangażowanie, z jakim od dziesięcioleci upomina się Pan Profesor o Polskę wolną i uczciwą, sprawiedliwą i obywatelską, potrafiącą bronić swojego dobrego imienia i niezakłamanej historii. Pański podpis złożony pod Listem 59, wkład w rozwój polskiej kultury niezależnej w okresie PRL, udział w powołaniu Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej, oraz Polskiej Fundacji Katyńskiej, praca w komisji przygotowującej obywatelski projekt konstytucji RP NSZZ „Solidarność”, przewodniczenie komitetowi wyborczemu śp. Premiera Jana Olszewskiego w wyborach prezydenckich w roku 1995, a w ostatnich latach także stanowczość, z jaką domagał się Pan wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii smoleńskiej – to jedynie wybrane przejawy konsekwentnej postawy, którą prezentuje Pan jako obywatel i patriota.

Zarówno Pańskie pisarstwo, jak i aktywność społeczną przenika wiara w wyzwalającą i oczyszczającą moc prawdy, choćby najtrudniejszej. A także przekonanie, które św. Jan Paweł II ujął w słowa: wolność jest nam nie tylko dana, ale też zadana.

Wielce Szanowny Jubilacie, dziękując za ten cenny, bogaty dorobek oraz za inspirację, jakiej dostarcza Pan młodszym pokoleniom polskich humanistów, raz jeszcze proszę o przyjęcie najlepszych życzeń i gratulacji.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda