Menu rozwijane

25 października 2021

Organizatorzy oraz Uczestnicy

Szczytu Ministrów Rolnictwa Regionu

Trójmorza

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam Państwa – uczestników i organizatorów Szczytu Ministrów Rolnictwa Państw Regionu Trójmorza, zorganizowanego w Krakowie. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi Grzegorzowi Pudzie za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz polskiego rolnictwa oraz polskiej wsi. Dziękuję także Panu Komisarzowi Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu za działania na rzecz nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, klimatu oraz różnorodności biologicznej.

Polska postrzega Inicjatywę Trójmorza jako najbardziej reprezentatywną formułę dalszej, pogłębionej integracji państw członkowskich środkowo-wschodniej części Unii Europejskiej. Cele Inicjatywy są w pełni zgodne z priorytetami Wspólnoty, w szczególności z zakresie polityki klimatycznej, konektywności oraz odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19.

Trójmorze to olbrzymi potencjał – 112 mln mieszkańców oraz 30 proc. terytorium Unii Europejskiej. Region ten przyczynia się w znaczącym stopniu do rozwoju gospodarczego Europy. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej tempo wzrostu PKB państw Trójmorza wyniesie średnio 4,94 % w 2021 roku oraz 4,84 % w 2022 roku. Państwa regionu są coraz częściej postrzegane jako motor napędowy gospodarki europejskiej oraz atrakcyjne miejsce do inwestowania. Doskonała współpraca trójmorska na szczeblu prezydentów jest obecnie uzupełniana przez ścisłą współpracę na szczeblu rządowym oraz regionalnym.

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do pokazania nowych trendów i nadchodzących wyzwań dla branży rolniczej. Jest to temat bardzo mi bliski. Systemowe wsparcie dla rolników i rozwój obszarów wiejskich należą do głównych celów mojej prezydentury. W grudniu 2020 r. powołałem Radę do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, której zadaniem jest wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz budowanie przestrzeni do dialogu o problemach polskiej wsi.

Wzmocnienie współpracy krajów Regionu Trójmorza w zakresie rolnictwa leży w naszym wspólnym interesie. Silny sektor rolny może przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, modernizacji gospodarek i do zwiększenia konkurencyjności naszych państw nie tylko w Europie, ale także na rynkach globalnych.        

W tym kontekście cieszy mnie, że jednym z tematów Szczytu jest zabezpieczenie produkcji białka paszowego. Polska postrzega tę kwestię za kluczową dla budowy bezpieczeństwa żywnościowego oraz zmniejszenia uzależnienia Unii Europejskiej od importu białkowych materiałów paszowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ryzyk wynikających z zaburzeń w łańcuchach dostaw. 

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej będzie skoncentrowana na kwestiach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Realizacja tych ambitnych celów środowiskowych wydaje się być niemożliwa do zrealizowania bez zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych zarówno w zakresie ochrony gleby, doboru gatunków i odmian roślin jak i nowatorskiego podejścia do ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony integrowanej oraz biologicznej.

Trudno sobie wyobrazić realizację prośrodowiskowych działań w rolnictwie bez stosowania odpowiednich płodozmianów, czyli logicznego następstwa roślin na konkretnych rodzajach gleb. Szczególną rolę w nowoczesnym rolnictwie zrównoważonym powinny pełnić rośliny bobowate, które pozostawiają znakomite stanowiska dla roślin następczych, a jednocześnie dostarczają znakomitego białka pomocniczego do produkcji pasz.

Europa, a szczególnie nasze kraje uzależnione do tej pory od importu śruty sojowej z innych kontynentów zdecydowanie powinny postawić na rodzime źródła białka, które mogą wyeliminować uzależnienie od importu soi, dając jednocześnie duże dochody rolnikom z naszych krajów. Możemy zrealizować w ten sposób zarówno cele proekologiczne, nakreślane przez Unię Europejską, jednocześnie wzmacniając ekonomicznie gospodarstwa w naszych krajach i zmniejszając uzależnienie w zakresie produkcji pasz od importu soi spoza Unii.         

Raz jeszcze serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznego Szczytu Ministrów Rolnictwa Państw Regionu Trójmorza. Jestem przekonany, że dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do pogłębienia współpracy pomiędzy naszymi państwami, tak ważnej w kontekście wyzwań, przed którymi stoi obecnie europejskie rolnictwo. 

Życzę Państwu owocnych debat oraz dalszych sukcesów w integrowaniu naszego regionu.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez Zastępcę Szefa KPRP ministra Piotra Ćwika>>