Menu rozwijane

22 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości oddania do użytku
pawilonu zabiegowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

 

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!

Szanowny Panie Starosto!

Szanowna Pani Dyrektor!

Znakomici Goście dzisiejszej uroczystości!

Szanowni Pracownicy pionkowskiej służby zdrowia!

Szanowni Mieszkańcy Miasta Pionki!

Drodzy Państwo!

 

Na ręce Pana Starosty oraz Pani Dyrektor składam serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób, instytucji i przedsiębiorstw, których staraniem powstał oddawany dzisiaj do użytku obiekt. Ufam, że nowy pawilon zabiegowy pozwoli skuteczniej zaspokajać potrzeby pacjentów SPZZOZ w Pionkach, czyniąc ten zespół placówek bardziej funkcjonalnym i pozwalając mu lepiej wypełniać swoją szczytną misję – szczególnie w obecnym czasie, naznaczonym trudami walki z pandemią. 

Podobnie jak patron tutejszego SPZZOZ, Prezydent Profesor Lech Kaczyński, uważam, że równomierny, zrównoważony rozwój wszystkich obszarów naszego kraju jest sprawą absolutnie priorytetową. Dostęp do fachowej opieki zdrowotnej, oświaty i studiów wyższych, usług publicznych, dóbr kultury oraz do odpowiednio rozwiniętej infrastruktury komunalnej nie może być wyróżnikiem czy przywilejem największych metropolii. Polacy żyją i pracują także w średnich i mniejszych miejscowościach. Również ich prawa powinny być respektowane, a ich twórczy potencjał jak najpełniej rozwijany i realizowany  – bez zbędnych nakładów czasu, energii i pieniędzy, które wymusza przemieszczanie się między miejscem zamieszkania a większymi, bardziej rozwiniętymi ośrodkami miejskimi regionu.

Ufam, że działalność otwieranego obiektu będzie jednym z kroków na drodze do realizacji tej wizji. Kierownictwu i Personelowi SPZZOZ im. Lecha i Marii Kaczyńskich w Pionkach życzę wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji ze skutecznej pomocy udzielanej chorym i cierpiącym oraz wszelkiego dobra dla Państwa Bliskich. Pacjentom tej placówki życzę powrotu do pełni zdrowia oraz dumy ze wszechstronnego rozwoju Miasta i Gminy Pionki. Wszystkich zgromadzonych proszę o przyjęcie serdecznych pozdrowień. 

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda