Menu rozwijane

22 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
XII Konwentu Morskiego
w Gdańsku

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Lokalnych!

Panie Kapitanie, Szanowny Panie Przewodniczący!

Magnificencjo Panie Rektorze!

Szanowni Prelegenci i Goście Konwentu!

Panie i Panowie!

Z satysfakcją i uznaniem przyjąłem wiadomość o kolejnym Konwencie Morskim. Cieszę się, iż mimo trudności związanych z sytuacją epidemiczną znów gromadzi się grono wysokich urzędników państwowych, uczonych, ekspertów, społeczników oraz przedstawicieli organizacji, środowisk i grup zawodowych, dla których przedmiotem szczególnej troski jest optymalne wykorzystanie szans i perspektyw rozwoju związanych z szerokim dostępem naszego kraju do Morza Bałtyckiego.

W Polsce powojennej gospodarka morska była prowadzona w warunkach braku pełnej suwerenności, w sposób uwzględniający interesy Związku Sowieckiego i bloku wschodniego. Niestety, także po roku 1989 w tym ważnym obszarze – a także w dziedzinie bezpieczeństwa Wybrzeża i morskich granic RP – doszło do istotnych zaniedbań. Przezwyciężenie narosłych w ten sposób problemów wymaga nie tylko determinacji oraz politycznej stabilności, niezbędnej do przeprowadzenia wieloletnich programów naprawczych. W pierwszym rzędzie potrzebne są tu pogłębione analizy ekonomiczne, prace koncepcyjne w zakresie nauk o morzu oraz trafne rozpoznanie zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych.

W tym kontekście cykliczne Konwenty Morskie są inicjatywą niezwykle cenną. Dzisiaj w murach Politechniki Gdańskiej omówią Państwo dokonania polskich specjalistów w dziedzinie budowy okrętów oraz prace uczonych pomorskich wyższych szkół technicznych nakierowane na rozwój naszej gospodarki morskiej. Z zadowoleniem witam także inny planowany punkt obrad Konwentu, jakim ma być podpisanie porozumienia intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy naukowej polskich uczelni na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu.

Szanowny Panie Przewodniczący, Drodzy Zebrani!

Pragnę gorąco podziękować za Państwa zaangażowanie w dzieło niezwykłej wagi. Ufam, że przyczynią się Państwo do otwarcia nowego rozdziału w historii polskiego władania nad południowym Bałtykiem; że pomogą Państwo rozbudzić w naszych rodakach ten sam rozmach, dynamizm i ambicję, które ożywiały budowniczych Gdyni. Życząc inspirujących i owocnych obrad, serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 


List został odczytany przez Doradcę Prezydenta RP Pawła Sałka.