Menu rozwijane

26 września 2016
Minister Krzysztof Szczerski odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów CYBERSEC FORUM.
o1827349878.jpg

Uczestnicy i Organizatorzy

II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa − CYBERSEC 2016

w Krakowie

Cyberbezpieczeństwo staje się jednym z głównych wyzwań naszych czasów.  To już nie futurologia, to rzeczywistość o wymiarze strategicznym. Czwarta rewolucja przemysłowa – związana z rozwojem Internetu, automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych – zmienia w zasadniczy sposób funkcjonowanie państw, społeczeństw i globalnej gospodarki
oraz przekształca model życia współczesnego człowieka.

Jestem pełen uznania dla inicjatywy utworzenia Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa, które gromadzi wybitnych ekspertów z Polski i wielu innych krajów. Już pierwsza, zeszłoroczna edycja CYBERSEC znalazła się w czołówce rankingu tego rodzaju europejskich konferencji, umacniając wizerunek Polski jako kraju szybko reagującego na nowe zagrożenia związane z cyberprzestrzenią. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum – jestem pewien, że Państwa wiedza i doświadczenie będą dobrze służyć wypracowaniu konkretnych rekomendacji i rozwiązań w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Cyberprzestrzeń stała się kolejną domeną funkcjonowania dobrze rozwiniętego państwa.

Dzięki systemom i sieciom teleinformatycznym coraz więcej działań i usług, świadczonych zarówno przez administrację publiczną, jak i sektor prywatny, realizowanych jest
w sposób elektroniczny. Oznacza to konieczność zapewnienia ich poufności, dostępności i integralności. Podstawowym zadaniem instytucji państwowych staje się więc zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli korzystających z cyberprzestrzeni, skuteczna ochrona przed zagrożeniami godzącymi w tożsamość, godność, prywatność i mienie osób.

Państwo ma obowiązek czuwać nad bezpieczeństwem publicznych zasobów informacyjnych, zwłaszcza rejestrów państwowych, zwracając szczególną uwagę na ochronę danych osobowych. Działania służące bezpieczeństwu nie powinny mieć przy tym charakteru ograniczającego czy też wykluczającego. Chodzi o to, by cyberprzestrzeń skutecznie kontrolować w interesie jej użytkowników, a nie by ją zawężać. Obywatele muszą mieć pewny dostęp do e-administracji, ale także niezachwiana musi być gwarancja korzystania z praw i wolności obywatelskich, w tym również swobody komunikowania się.

Polska jest aktywnym uczestnikiem globalnej dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa. Uczestniczyliśmy w pracach nad unijną dyrektywą NIS, a podczas szczytu NATO w Warszawie przyjęto Cyber Defence Pledge. Te dokumenty zobowiązują do rozwoju własnych środków i zdolności działania w cyberprzestrzeni, uznanej przez NATO za domenę działań wojskowych. Obrona przed atakiem na systemy cybernetyczne jest także częścią zbiorowej obrony Sojuszu. Zgodnie z artykułem 5. Traktatu Północnoatlantyckiego cyberatak na którykolwiek z krajów członkowskich może wywołać odpowiedź ze strony całego NATO. Polska będzie rozwijać środki i zdolności do współdziałania w tym zakresie w ramach kolektywnej obrony Sojuszu.

Jesteśmy zdeterminowani, aby wypełniać zobowiązania międzynarodowe, nie poprzestając na niezbędnym minimum. Rzeczpospolita pragnie zrobić więcej, aby znaleźć się
w gronie liderów cyberbezpieczeństwa. Konieczne jest całościowe spojrzenie na wiele obszarów funkcjonowania państwa, a następnie opracowanie i wdrożenie kompleksowego i jednolitego systemu cyberbezpieczeństwa RP. Działania w tym obszarze podjęte są już m.in. przez resort cyfryzacji, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, a także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Uważam, że w pracach nad rozwiązaniami systemowymi szczególną uwagę powinniśmy poświęcić kwestii suwerenności w cyberprzestrzeni, rozumianej jako zdolność państwa
i społeczeństwa do niezakłóconego funkcjonowania w niej. Liczę na powszechne zrozumienie wagi tego wyzwania. W tym kontekście konieczna jest koordynacja prac poszczególnych instytucji i podmiotów, co oznacza również budowę silnego partnerstwa publiczno-prywatnego, podnoszącego współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na nowy jakościowo poziom.

Bez współdziałania z sektorem prywatnym, naukowym, pozarządowym osiągnięcie tego celu będzie trudne. Państwo powinno aktywnie wspierać wszelkie formy takiej współpracy. Dzisiejsza konferencja umożliwia wypracowanie nowatorskich rozwiązań, a przede wszystkim upowszechnia idee, które posłużą zwiększeniu cyberbezpieczeństwa nas wszystkich.

Cieszę się, że podczas tego Forum nastąpi inauguracja projektu CYBERSEC HUBU, który może odegrać znaczącą rolę w życiu gospodarczym Małopolski i przyczynić się do zwiększenia polskiej innowacyjności. Życzę, aby Państwa debata była inspiracją dla wielu takich wartościowych inicjatyw. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda