Menu rozwijane

19 listopada 2021

Pan
gen. broni Sławomir Wojciechowski
Pan
gen. dyw. Jürgen-Joachim von Sandrart

 

Szanowni Panowie Generałowie!
Szanowni Państwo!

W uroczystej chwili przekazania dowodzenia Wielonarodowym Korpusem Północ-Wschód pragnę złożyć Panom Generałom życzenia wszelkiej pomyślności i serdeczne gratulacje. Panu generałowi broni Sławomirowi Wojciechowskiemu gratuluję osiągnięć zakończonej właśnie trzyletniej kadencji na stanowisku dowódcy, podczas której Korpus osiągnął status sojuszniczego dowództwa wysokiej gotowości. Panu generałowi dywizji Jürgenowi-Joachimowi von Sandrartowi gratuluję objęcia funkcji dowódczej oraz możliwości pełnienia zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej misji w tej niezwykle ważnej strukturze NATO.

Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem dumny, że to właśnie w naszym kraju umiejscowione jest jedno z bardzo znaczących ogniw struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, gotowe do przejęcia odpowiedzialności za operacje lądowe NATO na jego wschodniej flance. Powołanie Korpusu w Szczecinie, a następnie wzmacnianie jego zdolności i poszerzanie zakresu zadań stanowi wyraz zaufania, jakie nasi sojusznicy pokładają w Polsce.

Etap certyfikacji oraz cyklicznie przeprowadzane przez Korpus ćwiczenia udowadniają, że ta formacja jest właściwie przygotowana do wyzwań związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa naszego regionu. Pozytywne oceny gotowości wystawiane w ostatnim okresie to niewątpliwie zasługa Pana Generała Sławomira Wojciechowskiego. Do jego osiągnięć należy m.in. zintegrowanie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód jako struktury podporządkowanej Korpusowi i sprawne dowodzenie Jednostkami Integracyjnymi Sojuszu (NFIU), rozmieszczonymi na wschodniej flance. Dziękuję, Panie Generale, za wysiłek włożony w ugruntowanie roli Korpusu jako ważnego elementu przeobrażeń, którym podlega system dowodzenia NATO zgodnie z decyzjami podjętymi na szczytach w Walii i Warszawie. Proszę przyjąć wyrazy uznania za wysoki poziom interoperacyjności, który udało się osiągnąć Panu Generałowi na potrzeby współdziałania międzynarodowego. Dziękuję za stworzenie warunków dla jak najpełniejszego zaangażowania i dobrego wzajemnego zrozumienia wszystkich krajów współtworzących Korpus.

Kompetencje, doświadczenie i profesjonalizm, a także osobista postawa Pana Generała były znakomitym wsparciem i inspiracją dla żołnierzy pełniących służbę w Korpusie oraz jego cywilnych pracowników. Panie Generale – dobrze zasłużył się Pan Ojczyźnie i NATO, sojuszowi sił wolnego świata. Życzę, aby wszystkie Pańskie talenty i umiejętności, dodatkowo wzbogacone dzięki tak pomyślnie wypełnionej misji w szczecińskim Korpusie, zostały jak najlepiej wykorzystane na kolejnym etapie Pańskiej żołnierskiej drogi, ku chwale i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej. Liczę na naszą dalszą, owocną współpracę.

Jestem przekonany, że pod dowództwem Pana Generała Jürgena-Joachima von Sandrarta Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód będzie niezmiennie symbolizował i rozwijał w praktyce doskonałą sojuszniczą współpracę w regionie. Trójstronne współdziałanie polsko-niemiecko-duńskie, wsparte zaangażowaniem także innych krajów, delegujących swój personel do Szczecina, od ponad 20 lat stanowi znakomity przykład wspólnoty wartości i harmonijnej kooperacji naszych armii. Przejmowana przez Pana Generała funkcja dowódcy Korpusu oznacza wielką odpowiedzialność, ale pozwala także zapisać własny, indywidualny ślad we współczesnej historii. Serdecznie życzę Panu Generałowi, aby udało się Panu wnieść istotny wkład do procesu transformacji NATO, od którego w dużym stopniu zależy nasze wspólne bezpieczeństwo. Życzę sukcesów i satysfakcji z pełnienia dowódczej misji. Chciałbym, aby służba w Szczecinie, będąc dla Pana Generała istotnym etapem wojskowej kariery, była też czasem, który mile zapisze się w Pańskich osobistych wspomnieniach.

Wszystkim uczestnikom dzisiejszej ceremonii życzę pomyślności oraz wielu osiągnięć w pracy i służbie na rzecz bezpieczeństwa całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszystkich krajów członkowskich i ich obywateli. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


List został odczytany przez Doradcę Prezydenta RP Pawła Muchę.