Menu rozwijane

30 listopada 2021

Szanowny Panie Prezydencie!
Ekscelencje, Dostojni Delegaci!
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo!
Z całego serca dziękuję Panu Prezydentowi Jánosowi Áderowi za zaproszenie na Wystawę i Szczyt Zrównoważonego Rozwoju „Planet Budapest 2021”. Gratuluję naszym węgierskim partnerom organizacji tej inicjatywy. Świadczy ona nie tylko o wysokim zainteresowaniu, z jakim w ramach Grupy Wyszehradzkiej podchodzi się do wypracowywania politycznych i biznesowych rozwiązań na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Świadczy też o woli pełnego zaangażowania w te procesy, ich adekwatnego do realiów i potrzeb współkształtowania oraz o determinacji wobec szczególnych wyzwań stojących przed naszym regionem, dodatkowo pogłębionych pandemią i jej konsekwencjami. Stanowi wreszcie potwierdzenie gościnności i umiejętności organizacyjnych naszych węgierskich gospodarzy.

Cieszę się, że Grupa Wyszehradzka – oprócz forum wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i Unii Europejskiej – coraz częściej staje się też platformą ważnych dyskusji na inne, szersze tematy – o czym świadczy choćby dzisiejsze uczestnictwo Sekretarza Generalnego ONZ (poprzez nagranie) oraz Sekretarza Generalnego OECD. Miałem w ostatnim czasie przyjemność rozmawiać z oboma Panami i wiem, że w najwyższym stopniu zainteresowani są tym, by rozwój państw członkowskich obu organizacji odbywał się w sposób zrównoważony.

30 lat istnienia Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, że nasze państwa – należące obecnie do grona najszybciej rozwijających się państw UE – już nie tylko skutecznie nadrabiają zapóźnienia rozwojowe wynikające z tego, że jeszcze nie tak dawno znajdywały się – wbrew woli społeczeństw wszystkich naszych państw – po niewłaściwej, tej biednej i zniewolonej stronie, „żelaznej kurtyny”. Pokazuje też, że jesteśmy w stanie nadawać naszej wspólnocie impulsy rozwojowe, dzięki dynamice i potencjałowi naszych dobrze wykształconych, zdolnych i kreatywnych, a przede wszystkim pracowitych obywateli. Potrafimy przywracać rozwój Europy na właściwe tory („back on track”) – jak głosiło hasło polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, czy doładowywać Europę choćby tą niezwykle ważną, pozytywną energią („recharging Europe”) – jak głosi hasło prezydencji węgierskiej.


Szanowni Państwo!
Podczas kolejnych panelów szczytu omawiane mają być kwestie dotyczące odbudowy gospodarczej po pandemii COVID–19, zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywności energetycznej, inteligentnych miast, bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego, transportu, zarządzania odpadami oraz finansowania zrównoważonego rozwoju. To bardzo ważne zagadnienia, wymagające wypracowania efektywnych ekonomicznie oraz środowiskowo rozwiązań. Mam nadzieję, że kilka kwestii, na które pozwolę sobie za chwilę zwrócić uwagę, będzie także stanowić źródło inspiracji do kolejnych przyszłych działań.

Jak już zasygnalizowałem, Polskie przewodnictwo w V4 skupiło się – jeśli chodzi o zrównoważony rozwój – na najważniejszych kwestiach związanych z powrotem UE na ścieżkę wzrostu gospodarczego, powrotem Europy i Grupy V4 na właściwe tory. Dlatego wśród priorytetowych zagadnień, w sprawie których staraliśmy się pogłębić współpracę, znalazły się przede wszystkim:
– przywrócenie konkurencyjności europejskiemu przemysłowi w warunkach jednoczesnej globalnej konkurencji i transformacji energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zaawansowanej cyfryzacji. W tym – poprzez wykorzystanie szans związanych ze zmianami w łańcuchach wartości i potencjałem Europy Środkowej do przyjęcia części wymagającej zaawansowania technologicznego produkcji, dotychczas ulokowanej poza Unią Europejską;
– umocnienie zdolności UE do samodzielnego działania i zaspokajania podstawowych potrzeb swoich obywateli oraz warunków rozwoju gospodarczego w oparciu o zasoby własne w dziedzinach strategicznych; oraz po trzecie
– rozwój nowoczesnych technologii – w tym cyfrowych i zielonych, europejskiego sektora mobilności, transformacja gałęzi motoryzacyjnej oraz automatyzacja i robotyzacja przemysłu, w tym przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Szanowni Państwo!
Szanowni Delegaci!
Pandemia doprowadziła do ewolucji modeli biznesowych. Przyspieszyła rozwój innowacji i wdrażanie nowych technologii, zwłaszcza w obszarze medycyny, handlu internetowego, edukacji, pracy zdalnej, administracji czy logistyki. Na znaczeniu zyskały Internet rzeczy, Big Data i uczenie maszynowe. Ewoluuje sposób myślenia o innowacyjnych firmach. Wzmocniona została motywacja do poszukiwania i tworzenia innowacji rozwiązujących nowe problemy i odpowiadających na rosnące oczekiwania ludzi, w tym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Liczba firm prowadzących badania i rozwój oraz liczba wytwarzanych innowacji wzrosła także w moim kraju, w Polsce. Z kilkoma z nich, oferujących inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej konsumpcji, magazynowania i dystrybucji energii, ochrony przeciwpożarowej, elektromobilności, czy poprawy jakości wody i powietrza, będzie można się zapoznać podczas towarzyszącej szczytowi Wystawy. Serdecznie zachęcam do tego wszystkich Państwa, uczestników, podobnie jak do kontaktu z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, którzy udzielają informacji nt. otoczenia gospodarczo–prawnego projektów biznesowych w Polsce. A także pomagają w realizacji procedur administracyjnych dotyczących takich przedsięwzięć, jak opracowanie rozwiązań prawnych, znalezienie lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców na terenie Polski, państw Grupy Wyszehradzkiej i Europy Środkowej.

Szanowni Państwo!
Do wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw przyczyniła się także prorozwojowa i pro–konkurencyjna polityka, służąca tworzeniu, ochronie prawnej, komercjalizacji i eksportowi własności intelektualnej. Sprzyjanie innowacyjności, wpływającej na konkurencyjność i będącej kluczowym elementem strategii wzrostu gospodarczego UE, jej państw członkowskich i wielu innych, jest dziś nieodzowne dla sukcesu ekonomicznego.

Z tych wszystkich względów liczymy na twórczą kontynuację zapoczątkowanych podczas polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej procesów. Cieszymy się jednocześnie, że przewodnictwo Węgier także uwzględniło potrzebę ambitnego i konsekwentnego, a jednocześnie odpowiedzialnego, praktycznego i zrównoważonego podejścia do wyzwań i szans rozwojowych. Jak również cechującą państwa Grupy Wyszehradzkiej solidarność i otwartość na współpracę, a więc dzielenie się doświadczeniami i dynamiką nie tylko z partnerami z UE, ale i m.in. Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Szanowni Państwo!

Nowy, post–pandemiczy świat będzie wymagał od nas nie tylko zdolności wewnętrznej do generowania wzrostu zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, ale i gotowości do dzielenia się nim z partnerami, w duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i prawdziwego partnerstwa.

Taka właśnie, obok Grupy Wyszehradzkiej, jest także Inicjatywa Trójmorza – nieco młodszy i szerszy format integracyjny. W jej ramach, w oparciu o wspomnianą zasadę, dążymy do rozwijania innowacyjnych i inteligentnych połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych. Mocnych więzi w Europie Środkowej na osi północ–południe, ułatwiających jeszcze lepsze wykorzystanie jej potencjału gospodarczego. A poprzez to – próbujemy pobudzić rozwój i poprawę spójności w UE. Tych, którzy jeszcze nie znają 3SI, zachęcam do zapoznania się z szansami, w tym inwestycyjnymi, jakie inicjatywa ta stwarza.

Polska w ramach odbudowy po spowolnieniu wywołanym pandemią, w ramach długookresowej strategii rozwoju, koncentrować się będzie na obszarach takich jak inwestycje infrastrukturalne o charakterze strategicznym, zrównoważony transport, zdrowie, cyfryzacja czy innowacyjność. A także na wielkim wyzwaniu solidarnej i sprawiedliwej zielonej transformacji energetycznej w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. A więc w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii: wzrostu wykorzystania źródeł odnawialnych, rozwoju energetyki jądrowej oraz, w okresie przejściowym, wykorzystania gazu ziemnego przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw. Będziemy starać się jeszcze skuteczniej godzić zdrowy wzrost gospodarczy z dbałością o środowisko naturalne, o klimat.

Mój kraj jest klasycznym przykładem realizacji hasła zrównoważonego rozwoju

gdyż konsekwentnie, od wielu lat, tak jak podkreślał przed chwilą Pan Prezydent János Áder w odniesieniu do swojego kraju, do Węgier, ale i w odniesieniu do naszej części Europy – emisyjność polskiej gospodarki spada, a PKB rośnie, co jest cechą charakterystyczną naszego regionu, tak unikalną – jak to podkreślamy z Panem Prezydentem – w skali świata.

Szerzej natomiast będziemy wspierać oparty na zasadach międzynarodowy system handlu i jasne zasady konkurencji. Chcemy działać na rzecz ładu światowego, opartego o sprawiedliwe zasady współistnienia niepodległych państw i wolnych, równych narodów. Świata dbającego o przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju i zapewniającego wszystkim bezpieczną i zdrową przyszłość. Odwołującego się do tak dobrze znanej i docenianej, szczególnie w naszej części Europy, idei solidarności. Społecznej, międzynarodowej i międzypokoleniowej.

Szanowni Państwo!
Wierzę, że tak jak w okresie transformacji ustrojowej solidarnie stanęliśmy w obronie interesów naszych narodów, odnosząc wielki sukces i zwyciężając, tak i teraz, działając wspólnie w ramach pogłębionego partnerstwa regionalnego, z powodzeniem stawimy czoła wyzwaniom obecnych czasów. Że uczynimy to, dzieląc się doświadczeniem, dobrymi praktykami i inspirując innych do działań na rzecz podniesienia jakości życia społeczeństw. Właśnie wzrostowi ich dobrobytu służy m.in. program regionalny OECD „Konkurencyjność Eurazji”. Dlatego Polska, jako jeden z jego liderów, kontynuuje jego merytoryczne i finansowe wsparcie. Dlatego pozostaje otwarta na dzielenie się wiedzą o transformacji uwzględniającej zasadę zrównoważonego rozwoju z partnerami zarówno z Grupy Wyszehradzkiej, jak i UE i jej sąsiedztwa, OECD i ONZ.

Cieszę się, Szanowni Państwo, Ekscelencjo, Drogi Panie Prezydencie, Drogi Jánosu, że udało się nam spotkać osobiście pomimo pandemii. Mam nadzieję, że już wkrótce takie spotkania ponownie staną się normą. Prócz dalszych inspirujących dyskusji życzę wszystkim Państwu zdrowia oraz sukcesów w budowie świata, jakiego potrzebujemy.

I jeszcze raz dziękuję naszym węgierskim gospodarzom za cenną inicjatywę i zaproszenie do udziału w niej.
Dziękuję bardzo.

01_PAD_Wegry_ERB52661_1.jpg [182.70 KB]

Może Cię zainteresować Spotkanie Prezydentów państw V4 w Budapeszcie Wspólne oświadczenie Prezydentów V4 [PL/EN] Apel Prezydentów V4 o szczepienie się przeciw Covid-19 [PL/EN] Wypowiedź na konferencji prasowej Prezydentów państw V4
Budapeszt | Prezydent RP podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydent RP podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydent RP podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydent RP podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydenci Polski i Węgier podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydenci Polski i Węgier podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
Budapeszt | Prezydent Węgier podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
02_PAD_Wegry_ER2_1471.jpg
01_PAD_Wegry_ER2_1410.jpg
04_PAD_Wegry_ER2_1437.jpg
03_PAD_Wegry_ERB52734.jpg
01_PAD_Wegry_ERB52661_1.jpg
02_PAD_Wegry_ER2_1328.jpg
03_PAD_Wegry_ER2_1349.jpg