Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 lutego 2021

Wystąpienie podczas 46. sesji Rady Praw Człowieka ONZ [PL/EN]

 

Ekscelencje!

Dostojni Delegaci!
Szanowni Państwo!


Z wielką przyjemnością zabieram głos na forum Rady Praw Człowieka.

 

Pozwolę sobie rozpocząć od złożenia gratulacji Jej Ekscelencji Ambasador Nazhat Shameem Khan z Fidżi w związku z jej nominacją na stanowisko Przewodniczącej Rady Praw Człowieka. Życzę Pani wszelkich sukcesów w kierowaniu Radą.

 

Chciałabym również wyrazić uznanie dla Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Pani Michelle Bachelet i jej Biura za zaangażowanie na rzecz poprawy standardów praw człowieka. Zapewniam Panią, Pani Wysoka Komisarz, że w Polsce ma Pani silnego sojusznika i oddanego partnera.

Ekscelencje!

 

Czasy, w których żyjemy, są pełne wyzwań. Sytuacja w zakresie praw człowieka nie ulega poprawie. Wręcz przeciwnie: jest jeszcze wiele do zrobienia.


Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i próby jego powstrzymania stanowią najpilniejsze wyzwanie dla społeczności międzynarodowej. Pandemia pokazała, że żadne społeczeństwo ani żaden kraj – biedny czy bogaty – i żadna część świata nie jest odporna na jej negatywny wpływ i skutki uboczne. Konsekwencje pandemii są jednak jeszcze poważniejsze.

ENGLISH VERSION >>>

 

Po pierwsze, COVID-19 podniósł kwestię opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego do rangi podstawowych praw człowieka.


Po drugie, nie możemy pozwolić, aby pandemia przyczyniła się do jeszcze większego wykluczenia w świecie; do podziału na bogatych i biednych.


I wreszcie, co nie mniej ważne, fakt, że od ponad roku większość uwagi poświęca się zwalczaniu COVID-19 nie oznacza, że inne problemy zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wręcz przeciwnie: sytuacja w wielu częściach świata pogarsza się na naszych oczach.


W moim dzisiejszym wystąpieniu chciałbym się skupić na kilku najpilniejszych kwestiach.


Jako przywódca państwa leżącego w Europie Środkowej pragnę zwrócić uwagę na sytuację w krajach, które graniczą z moim krajem - Polską: na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Należy podkreślić, że po wyborach prezydenckich w swojej ojczyźnie tysiące Białorusinów wyszły na ulice, aby skorzystać z przysługujących im podstawowych demokratycznych praw. Skala represji ze strony białoruskiego reżimu, która nastąpiła później, była wręcz alarmująca. W tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może milczeć. Każdy kraj musi wypełniać swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka. Wzywam władze białoruskie do odejścia od polityki ucisku na rzecz polityki dialogu.

 

 

Niestety, Białoruś nie jest jedynym krajem w naszym regionie, którego władze stosują represje polityczne wobec swojego społeczeństwa. Dobitnie pokazała to Federacja Rosyjska w masowych zatrzymaniach pokojowych demonstrantów, którzy zebrali się, aby wyrazić swoje poparcie dla Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników. Nie są oni znani z imienia i nazwiska, a ich los w wielu przypadkach pozostaje nieznany, ale bazując na naszym doświadczeniu możemy ocenić, że może być on tragiczny.


Przywracanie podejścia "business-as-usual" w stosunkach z Rosją i oczekiwanie, że wpłynie ono na zachowanie Kremla, jest naiwne. Nie na tym polega właściwy dialog. Właściwy dialog oznacza konieczność przestrzegania pewnych standardów. A w przypadku Rosji te standardy się nie poprawiają, lecz ulegają pogorszeniu. Wzywam władze rosyjskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i uwolnienia Aleksieja Nawalnego oraz jego aresztowanych zwolenników.


Społeczność międzynarodowa powinna również nadal zwracać baczną uwagę na fatalną sytuację w zakresie praw człowieka na terytoriach Ukrainy znajdujących się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych lub wspieranych przez Rosję separatystów. Polska jednoznacznie potwierdza swoje poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach.


Szanowne Koleżanki i Koledzy!


Przechodząc do kwestii prześladowań religijnych, należy podkreślić, że wolność religii i wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka i wymaga ochrony na całym świecie. Naruszanie tego podstawowego prawa powinno być skuteczniej zwalczane przez społeczność międzynarodową.

 

Polska jest szczególnie zaniepokojona nasilającym się zjawiskiem dyskryminacji i prześladowań religijnych chrześcijan i innych mniejszości religijnych. W związku z tym 22 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Polski Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję pt. "Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie".


Polska angażuje się również w ochronę grup wrażliwych, w tym dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Musimy bronić tych którzy nie są w stanie obronić się sami. Musimy dążyć do Solidarności.


Szanowni Państwo!


Ostatnią kwestią, na którą chciałabym zwrócić dziś uwagę, jest wolność słowa. Jest ona określana mianem  ͈pierwszej wolności" i musimy zadbać o to, by w dobie rewolucji cyfrowej taką pozostała. Dlatego zadaniem, które stoi przed nami, jest budowanie otwartej sfery publicznej w domenie cyfrowej.


Ekscelencje!


Na zakończenie pragnę zapewnić, że jako członek Rady Praw Człowieka Polska będzie kontynuować misję, którą rozpoczęła w czasie swojego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dążymy do świata opartego na "sile prawa", a nie na "prawie siły" i będziemy angażować się we współpracę ze wszystkimi interesariuszami, którzy podzielają naszą wizję.


Dziękuję.
 

 

♦♦♦

 

Wystąpienie polskiego Prezydenta zostało wyemitowane w pierwszym dniu wydarzenia, które ze względu na trwającą pandemię Covid-19 miało charakter wideokonferencji. 

 

Udział w pracach Rady, która stanowi najważniejsze forum współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, jest kontynuacją aktywności Polski na forum Narodów Zjednoczonych, która zaczęła się wraz z wyborem naszego kraju na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

Poleć znajomemu