Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 marca 2021

Przesłanie Prezydenta RP do Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce

Wasze Ekscelencje,

Szanowni Państwo Ambasadorowie!

 

Przeżywamy szczególny i trudny czas, dlatego też moje słowa do Państwa wyjątkowo kieruję w tej, innej niż dotychczas, formie. Liczę, że kolejne spotkanie będzie miało już tradycyjny charakter. Niezmiernie żałuję, że nie możemy porozmawiać osobiście, bo byłoby to nasze pierwsze spotkanie w trakcie mojej II kadencji.

 

English working translation >>

 

Dziękuję, że ten trudny czas pandemii przeżywacie Państwo tu, na miejscu, razem z nami. Niestety, koronawirus bezlitośnie testuje od roku nas wszystkich: nasze instytucje polityczne, podmioty gospodarcze, służbę zdrowia, a przede wszystkim naszych obywateli.
 

Pamiętając o tych wszystkich trudnościach, a zwłaszcza poświęceniu pracowników służb medycznych, odczuwam także dumę, że jako Polacy, zdajemy egzamin z obywatelskiej odpowiedzialności, a wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób sprawny, w zgodzie ze standardami demokratycznego państwa prawa i przy rekordowej frekwencji.

 

Dzięki temu, jako ich zwycięzca, mam poczucie bardzo silnego mandatu udzielonego przez ponad 10 milionów wyborców. Jest kwestią bezsporną, że nie ma rzeczy cenniejszej dla głowy państwa, niż silny mandat społeczny uzyskany w wolnych i demokratycznych wyborach. W historii powszechnych wyborów prezydenckich w Polsce tylko Lech Wałęsa w 1990 roku uzyskał większą liczbę głosów. Traktuję ten bardzo dobry wynik wyborczy jako wyraz aprobaty dla dotychczas prowadzonej polityki i kredyt zaufania udzielony na kolejną kadencję.
 

Patrząc w przyszłość i śledząc wydarzenia rozgrywające się w różnych częściach globu, także w pobliżu granic Rzeczypospolitej, już teraz wiem na pewno, że wyzwań, z którymi przyjdzie nam się wspólnie zmierzyć nie zabraknie. Dlatego też podjąłem decyzję o rozbudowie zagranicznego pionu Kancelarii Prezydenta RP poprzez powołanie specjalnego Biura Polityki Międzynarodowej. Mam nadzieję, że dzięki pracy nowego biura także Państwa współpraca i kontakty z prezydencką administracją będą jeszcze lepsze. Organizację nowego Biura powierzyłem ministrowi pracującemu w mojej Kancelarii – panu Krzysztofowi Szczerskiemu.
 

Ekscelencje!

W swoim dzisiejszym wystąpieniu w pierwszej kolejności chciałbym skupić się na trzech zagadnieniach natury ogólnej. Wybrałem właśnie te trzy kwestie ze względu na ich bezsporną wagę dla społeczności międzynarodowej i bieżący kontekst, wynikający z pandemii koronawirusa. Jestem przekonany, że mogą one zostać podjęte przez wszystkich uczestników relacji międzynarodowych, bez względu na ich położenie geograficzne, potencjał ludnościowy czy dominującą religię. Chyba wszyscy zgodzimy się, że dzisiejszy świat cierpi na deficyt takiej bezpośredniej, łączącej nas współpracy.
 

Pierwsze wyzwanie, jakie dostrzegam, to podjęcie wspólnych działań zapobiegających pogłębianiu globalnego podziału na biednych i bogatych. Niestety, istnieje poważne ryzyko, że pandemia, a przede wszystkim jej skutki ekonomiczne, zniweczą dotychczasowe osiągnięcia na rzecz budowy sprawiedliwości społecznej w ujęciu międzypaństwowym. W związku z tym zadaniem niecierpiącym zwłoki jest kwestia zapewnienia jak najszerszego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19. Apeluję, aby już powstałe szczepionki, a także te będące w fazie testów, stały się dobrem ogólnoludzkim z łatwym i tanim dostępem dla każdej społeczności. W sytuacji, gdy na jednej szali mamy ekonomiczny zysk, a na drugiej życie i zdrowie – wybór jest oczywisty. Tylko w ten sposób możemy uratować przed śmiercią i biedą miliony osób na całym świecie.
 

Drugie wyzwanie również wiąże się z trwającą pandemią, która w sposób niekiedy dramatyczny pokazała jak ważną rolę w coraz bardziej zglobalizowanym świecie odgrywa sprawna i ogólnodostępna służba zdrowia. Dziś lepiej rozumiemy, że prawo do bezpieczeństwa zdrowotnego należy rozumieć jako jedno z fundamentalnych praw człowieka, wynikające z prawa do życia. Myślę, że również w tym obszarze jest duża przestrzeń do współdziałania, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w celu podniesienia poziomu sprawności poszczególnych krajowych służb zdrowia. Mamy w Europie, ale pewnie nie tylko, godne naśladowania przykłady przyjmowania pacjentów przez sąsiadujące ze sobą kraje. Polscy medycy opiekują się pacjentami ze Słowacji i Czech. Warto te dobre praktyki współpracy pielęgnować i rozszerzać.

 

W tym kontekście chciałbym, aby społeczność międzynarodowa podjęła solidarny wysiłek wypracowania skutecznych mechanizmów pomocy międzypaństwowej. Tak jak wspólnie podejmujemy działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, tak podobnie powinniśmy działać, by chronić nasze społeczeństwa przed zagrożeniem pandemicznym – zwłaszcza, że epidemiolodzy przewidują wysokie prawdopodobieństwo jej powtórzenia się w przyszłości. Przygotujmy się zawczasu oraz wspólnie na to trudne wyzwanie.
 

Wybuch pandemii przypomniał dramatyczną prawdę o ludzkiej egzystencji, o kruchości życia i w konsekwencji o potrzebie budowy silnych instytucji, stanowiących fundament, na którym społeczeństwo może się wesprzeć w chwili próby. W obszarze relacji międzypaństwowych taką rolę odgrywa prawo międzynarodowe. Stąd moje głębokie przekonanie o potrzebie konsekwentnego egzekwowania przestrzegania jego zasad, zwłaszcza w odniesieniu do praw człowieka. Niestety ostatnie miesiące w różnych częściach świata, dostarczyły kolejnych przykładów łamania tak podstawowych praw, jak prawo do wolnych i demokratycznych wyborów, czy pokojowego demonstrowania. Polska będzie jeszcze przez dwa lata zasiadać w Radzie Praw Człowieka ONZ. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi partnerami w celu skuteczniejszej ochrony podstawowych praw i wolności.
 

Szanowni Państwo!

Myśląc globalnie, nie mogę, jako Prezydent RP, zapominać o działaniach związanych w sposób bardziej bezpośredni z pomyślnością Polski i moich rodaków. Kiedy na początku wystąpienia wspomniałem o społecznej legitymacji dla prowadzonej przeze mnie polityki międzynarodowej, to chcę podkreślić, że było i jest dla mnie jasne, że wynika ona ze skutecznego połączenia społecznych oczekiwań z dostrzegalnymi efektami, tak w zakresie dyplomacji jak i polityki bezpieczeństwa.
 

W oparciu o doświadczenia I kadencji chcę kontynuować działania, które będą w dalszym ciągu służyć wzmacnianiu bezpieczeństwa Polski, zarówno w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i poprzez współpracę dwustronną. Dlatego z uznaniem przyjmuję deklaracje Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i jego administracji dotyczące amerykańskiego zaangażowania w bezpieczeństwo Europy oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z art. V traktatu waszyngtońskiego. Jako ważny partner Stanów Zjednoczonych oraz wiarygodny członek NATO liczymy na pogłębienie więzi sojuszniczych, gdyż jest to w dobrze pojętym interesie całej wspólnoty zachodu.
 

Nie zapominam przy tym, że bezpieczeństwo ma również ważny wymiar gospodarczy. Pandemia pokazała, że za mocno rozciągnięte łańcuchy dostaw mogą ulec łatwemu zerwaniu. Dlatego, pozostając otwartymi na współpracę z naszymi partnerami na całym świecie, musimy myśleć o tworzeniu bezpiecznych, regionalnych łańcuchów współpracy w obszarach strategicznych dla bezpieczeństwa naszych państw i obywateli.
 

W końcu myślę tu również o współpracy energetycznej, dla której najważniejszym zadaniem jest zagwarantowanie możliwości wyboru poprzez dywersyfikację dostaw surowców, a także poprzez dywersyfikację nowego miksu energetycznego. W tym celu, razem z rządem, pracujemy nad takim modelem polskiej energetyki przyszłości, który zapewni dywersyfikację oraz skuteczną realizację celów transformacji energetycznej w sposób sprawiedliwy, tzn. uwzględniający uwarunkowania ekonomiczne i społeczne w Polsce postrzegane przez pryzmat dobrze rozumianego interesu naszych obywateli.
 

Szanowni Państwo,

wspomniane przed chwilą priorytety prowadzą do kolejnego zadania, któremu będę chciał poświęcić szczególną uwagę w trakcie II kadencji. Chodzi o budowę silnego regionu Inicjatywy Trójmorza w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie z celami Wspólnoty, odbudowa gospodarcza po pandemii będzie odbywać się poprzez inwestycje, zarówno środków europejskich, jak i publicznych oraz prywatnych. W realizację tego zadania znakomicie wpisują się priorytety Inicjatywy Trójmorza, a także jej dotychczasowe osiągnięcia, jak chociażby powstanie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Jestem przekonany, że Europa Środkowo-Wschodnia, dzięki sukcesowi gospodarczemu ostatnich lat, stanie się kołem zamachowym dla gospodarczej odbudowy Wspólnoty w najbliższych latach. Jeśli nam się to uda, a mocno wierzę, że tak się stanie, to sukces Trójmorza będzie promieniował zarówno na Zachód, jak i na Wschód naszego regionu. Stoi przed nami historyczna szansa, aby impuls do dalszego rozwoju Unii wolnych narodów i równych państw, dostrzegających i szanujących swoją wartość, wyszedł właśnie z Europy Środkowej. Z kolei w odniesieniu do wschodniej części Starego Kontynentu, chciałbym, by dzisiejsza zewnętrzna granica Trójmorza nie pozostała na zawsze zewnętrzną granicą świata zachodnich wartości oraz instytucji. Dlatego Polska konsekwentnie opowiada się za polityką „otwartych drzwi” dla państw Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Dlatego domagamy się przestrzegania praw człowieka i podjęcia dialogu ze społeczeństwem na Białorusi. Dlatego pozostajemy także adwokatem integralności terytorialnej oraz suwerenności Ukrainy i Gruzji.
 

Szanowni Państwo!

Dyplomacja jest działalnością przede wszystkim praktyczną i jako taka musi znajdować skuteczne rozwiązania dla konkretnych wyzwań. Niemniej jej wyjątkowość polega na tym, że ten jej praktyczny wymiar służyć powinien sprawom większym, ponadczasowym, które nazywamy wartościami. Dla mnie, jako osoby ukształtowanej przez polską kulturę i historię, szczególną wartość przedstawia idea wolności.

 

Niestety, dzisiejsze ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19, stwarzają pokusę do ograniczania wielu swobód, a fakt, że znakomita część naszych aktywności przeniosła się do świata cyfrowego, sprawił, że wolność w sieci stała się sprawą kluczową dla dobrego życia naszych obywateli. Mój niepokój w tym względzie wzbudzają coraz częstsze zakusy nie tylko antydemokratycznych reżimów, ale też globalnych korporacji, by kontrolować i limitować wolność słowa w nowych kanałach komunikacji lub zakłócać wewnętrzne procesy polityczne w państwach. Internet przez długi czas był symbolem niczym nieskrępowanej dyskusji, co stanowiło wartość nie do przecenienia. Dziś niestety coraz częściej kojarzy się z cenzurą, licznymi nowymi ograniczeniami lub niedopuszczalnymi praktykami. Warto, abyśmy podjęli rozmowę, jak zapewnić wolność w mediach społecznościowych i wirtualnych wspólnotach. Jednocześnie nie wolno nam zapominać, że stajemy również przed wyzwaniem, by Internet nie był używany do cyberataków lub nielegalnego wpływania na procesy wyborcze. Pogodzenie wolności i bezpieczeństwa Internetu to jedno z wielkich wyzwań, jakie w przyszłości coraz częściej będzie stawiane przed społecznością międzynarodową.

 

Ekscelencje!

Mówiąc o wolności i bezpieczeństwie, trzeba na koniec wspomnieć, że niedługo będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji – polskiej Konstytucji 3 Maja. Została ona uchwalona tu, w Warszawie, na Zamku Królewskim. Jak ogłosili w uniwersale z 7 maja 1791 roku, marszałkowie sejmowi Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha: „swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym".

 

Zachęcam wszystkich Państwa do wspólnego świętowania tej wspaniałej rocznicy, która przypomina, że właśnie wolność i niepodległość są dla nas Polaków wartościami najdroższymi, mocno wpisanymi w nasze polityczne DNA. Stanowią one dziedzictwo polskiej myśli państwowej od czasów I Rzeczypospolitej, będące naszym ponadczasowym wkładem do dyskusji na temat europejskiego i globalnego porządku.
 

Dziękuję!

 

Prezydent Andrzej Duda stoi za mównicą, w tle flagi Polski i UE

Prezydent Andrzej Duda

Poleć znajomemu