Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 7 maja 2021

Wspólna deklaracja w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy [PL/EN]

dwustronicowy dokument w twardej oprawie stoi na stoliku, obok doniczka z kwiatami

Wspólna deklaracja Prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy

Wspólna deklaracja w sprawie europejskiej perspektywy dla Ukrainy
 
Uwzględniając Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisany dnia 18 maja 1992 r.,
 
mając na uwadze Deklarację Ministrów Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o zasadach partnerstwa polsko-ukraińskiego podpisaną 21 marca 1994 r., która określa strategiczny wymiar tego partnerstwa,

Zobacz także: Spotkanie Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy przywołując Wspólną Deklarację Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Ukrainy podpisaną w dniu 12 października 2020 r., uwzględniając wyniki 29-tego posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, które odbyło się 29 marca 2021 r.,
 
nawiązując do Konstytucji Ukrainy, która określa uzyskanie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej jako strategiczny kierunek rozwoju państwa,
 
uznając, że Rzeczpospolita Polska i Ukraina podzielają wspólne wartości europejskie, w tym poszanowanie zasad demokracji, praworządności, dobrego rządzenia, praw człowieka i podstawowych wolności, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych oraz niedyskryminacji osób należących do mniejszości;
 
podkreślając wzajemny szacunek dla wspólnej historii i pamięci o niewinnych ofiarach konfliktów i represji politycznych XX wieku;
 
uwzględniając postępy we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu / pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Ukrainą (AA/DCFTA), który wszedł w życie w dniu 1 września 2017 r., uznając europejskie aspiracje Ukrainy i z zadowoleniem przyjmując jej europejski wybór,
 
zaznaczając, że układ o stowarzyszeniu nie stanowi ostatecznego celu w relacjach UE-Ukraina, biorąc pod uwagę poparcie przytłaczającej większości ludności Polski i Ukrainy dla integracji Ukrainy z Unią Europejską,
 
uwzględniając wyniki 22. szczytu UE-Ukraina, który odbył się w Brukseli 6 października 2020 r. oraz 7. posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina, które odbyło się w Brukseli w dniu 11 lutego 2021 r,
 
nawiązując do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą, uznającej europejską perspektywę Ukrainy,
 
stwierdzając, że zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej każde państwo europejskie, które szanuje wartości, o których mowa w art. 2 Traktatu, i zobowiązuje się je wspierać, może złożyć wniosek o członkostwo w Unii, jeżeli spełni wszystkie warunki i zobowiązania,
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydent Ukrainy
  • z zadowoleniem przyjęli znaczne postępy osiągnięte we wdrażaniu układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, który wytycza plan reform umożliwiający dalszą stopniową integrację Ukrainy z Unią Europejską i jej rynkiem wewnętrznym; podkreślili znaczenie i wolę ukraińskich przywódców kontynuowania ścieżki reform, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, walki z korupcją i praworządności;
  • podkreślili – w kontekście realizacji AA/DCFTA – znaczenie dalszej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie w celu zachęcenia inwestorów, a tym samym pobudzenia wymiany gospodarczej między naszymi krajami;
  • poparli konieczność uwzględnienia w AA/DCFTA zmiany ram regulacyjnych rozwoju gospodarczego i handlu; z zadowoleniem przyjęli rozpoczęcie oceny realizacji celów układu o stowarzyszeniu/układu o wolnym handlu, której celem jest zainicjowanie na następnym szczycie UE-Ukraina kompleksowego przeglądu układu o stowarzyszeniu w jego części handlowej i sektorowej oraz dalsze wspieranie integracji sektorowej między UE a Ukrainą;
  • zgodzili się, że istnieje potrzeba dokonania strategicznego przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, który nadałby im przyszłościowy charakter i zapewniłby politykę otwartych drzwi po stronie Unii Europejskiego względem tych stowarzyszonych partnerów, którzy mają europejskie aspiracje i spełniają wszystkie warunki i kryteria, korzystając ze wsparcia odpowiednich instrumentów; 
  • wyrazili oczekiwanie, że przeprowadzona zostanie dyskusja na temat europejskiej przyszłości Ukrainy w kontekście Konferencji w sprawie Przyszłości Europy oraz że interesariusze z Ukrainy zostaną zaangażowani w tę dyskusję;  
  • zgodzili się, że Ukraina ma przed sobą perspektywę europejską zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i może ubiegać się o członkostwo w Unii pod warunkiem przestrzegania wszystkich kryteriów kopenhaskich i zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i praw mniejszości oraz stania na straży praworządności;
  • zgodzili się wzmocnić wspólne wysiłki na rzecz wspierania integracji Ukrainy z UE i zauważyli, że proeuropejskie reformy na Ukrainie zasługują na poparcie całej społeczności międzynarodowej;

odnotowali zamiar Ukrainy ubiegania się w przyszłości o członkostwo w UE po wdrożeniu postanowień układu stowarzyszeniowego UE-Ukraina, pod warunkiem spełnienia kryteriów kopenhaskich, oraz uzgodnili, że Rzeczpospolita Polska będzie wspierać Ukrainę w tym zakresie.


 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej                                           Prezydent Ukrainy
Andrzej Duda                                                                                      Wołodymyr Zełenski
 
 
Poleć znajomemu